دکتر کاظم پریور

دکتر کاظم پریور

دکتر کاظم پریور

Dr. Kazem Parivar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A comparative study about toxicity of CdSe quantum dots on reproductive system development of mice and controlling this toxicity by ZnS coverage (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 2، شماره: 4
2 A lyophilized peptide radiopharmaceutical kit to target neurotensin receptor for tumor imaging (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 22، شماره: 1
3 Association between uterine toxicity induced by chlorpyrifos and downregulation of heparin-binding epidermal growth factor and L-selectin genes (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 14، شماره: 1
4 آنالیز مولکولی ژن فاکتور IX انعقادی در بیماران هموفیلی B خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 7، شماره: 1
5 اثر آدنین بر ترکیب شیمیایی سرم و اسمولالیته ادراری در موشهای نر تازه تولد یافته نژاد (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 10، شماره: 38
6 اثر امواج تلفن های همراه بر سیستم خون ساز موش نر نابالغ نژاد BALB/c (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 13، شماره: 2
7 اثر امواج نسل چهارم تلفن همراه (۴G) بر اسپرماتوژنز و بافت بیضه موش های بالغ نژاد NMRI (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش هایی در کشت سلول و بافت کاریوتیک دوره: 1، شماره: 3
8 اثر زهر زنبور عسل و رتینوئیک اسید تمام ترانس بر تکثیر و تمایز رده سلولی HL-۶۰ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 10، شماره: 2
9 اثر عصاره هیدروالکلی هسته انگور (Vitis vinifera) بر سندرم تخمدان پلی کیستیک در رت ماده نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 6، شماره: 2
10 اثر هم افزایی کاربرد توأم زهر زنبور عسل و 25،1 - دی هیدروکسی ویتامین D3 برالقای تمایز رده ی سلولی سرطانی پرومیلوسیتی HL-60 (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 16، شماره: 4
11 ارزیابی ایمنولوژیکی ویریون های نوترکیب ۱-HIV به همراه ادجوانت های جدید در مدل موش BALB/c (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 21، شماره: 84
12 ارزیابی پتانسیل سرم‌های اتولوگ و آلوژنیک موشی در مقایسه با سرم‌های جنین گاوی و آلبومین گاوی بر بلوغ تخمک و لقاح آزمایشگاهی در موش نژاد NMRI (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 24، شماره: 5
13 ارزیابی تاثیر آفلاتوکسین B۱ بر تمایز نورونی و تکوین هیپوکامپ موش های صحرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 18، شماره: 1
14 ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی نانو اوژنول در مدل حیوانی بیماری آرتریت روماتوئید (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 18، شماره: 3
15 Cytotoxic Effects of Nano-Titanium Dioxide on Forelimb Bud Development in NMRI Mouse Embryos In vivo (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 22، شماره: 91
16 Differentiation of Adipose Derived Stem Cells to Neuron Like Cells on Aligned Nanofibrous Scaffold (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 25، شماره: 108
17 Effect of Iron Oxide Nanoparticles on the Lung of NMRI Mouse Embryos in vivo (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 24، شماره: 107
18 Effect of nano-zinc oxide on doxorubicin- induced oxidative stress and sperm disorders in adult male Wistar rats (دریافت مقاله) International Journal of Reproductive BioMedicine دوره: 11، شماره: 5
19 Effects of 8-hydroxyquinoline-coated graphene oxide on cell death and apoptosis in MCF-7 and MCF-10 breast cell lines (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 23، شماره: 7
20 Effects of Matricaria Chamomilla Extract Injection into Paragigantocellularis Nucleus on Morphine Withdrawal Signs in Rats (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 14، شماره: 55
21 Hemolytic and Cytotoxic Properties of Saponin Purified from Holothuria leucospilota Sea Cucumber (دریافت مقاله) مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دوره: 3، شماره: 1
22 Histological Evaluation of the Fetus Lung in NMRI Mice after Exposure to Iron Oxide Nanoparticles: an in vitro Study (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 23، شماره: 5
23 In vitro differentiation of rat mesenchymal stem cells to hepatocyte lineage (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 18، شماره: 1
24 In vivo effects of quantum dot on organs development before maturity (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 1، شماره: 4
25 Movento influences development of granulosa cells and ovarian follicles and FoxO۱ and Vnn۱ gene expression in BALB/c mice (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 19، شماره: 11
26 Neuronal differentiation of mouse amnion membrane derived stem cells in response to neonatal brain medium (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 6، شماره: 2
27 No association of GSTM1 null polymorphism with endometriosis in women from central and southern Iran (دریافت مقاله) International Journal of Reproductive BioMedicine دوره: 10، شماره: 1
28 Putative mechanism for apoptosis-inducing properties of crude saponin isolated from sea cucumber (Holothuria leucospilota) as an antioxidant compound (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 18، شماره: 2
29 Regeneration of Sciatic Nerve Injury by Polyglycolic Acid/Collagen/Bioglass Conduit (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 8، شماره: 3
30 The Effect of GnRH and Naloxone on Serum Level Variations of FSH, LH and Testosterone Induced by Morphine Administration in Male wistar Rats. (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 15، شماره: 58
31 The Effect of Sesame Seeds on the Oogenesis in the Matured Female NMRI Mouse Strain under In vivo and In vitro Conditions (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 24، شماره: 104
32 The effects of diazinon on testosterone, FSH and LH levels and testicular tissue in mice (دریافت مقاله) International Journal of Reproductive BioMedicine دوره: 7، شماره: 3
33 The effects of pyridaben pesticide on the DNA integrity of sperms and early in vitro embryonic development in mice (دریافت مقاله) International Journal of Reproductive BioMedicine دوره: 11، شماره: 8
34 The Effects of Pyridaben Pesticide on the Histomorphometric, Hormonal Alternations and Reproductive Functions of BALB/c Mice (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 10
35 The osteogenesis of bacterial cellulose scaffold loaded with fisetin (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 21، شماره: 9
36 The use of Gold nanorods conjugated with Herceptin in breast cancer treatment by photothermal therapy method in mouse model (دریافت مقاله) مجله بین المللی ابعاد نانو دوره: 9، شماره: 2
37 Transcriptional Analysis of VEGF-D and TGFβ Genes in MCF۷ Cells Exposed to Saponin Isolated from Holothuria leucospilota (Sea Cucumber) (دریافت مقاله) مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دوره: 4، شماره: 1
38 بررسی اثر روی بر پلاکهای آترواسکلروز آئورت در موش صحرایی نر (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 4، شماره: 3
39 بررسی اثر زهر زنبور عسل بر آپوپتوز رده سلولی سرطانی لوکمی لنفوبلاستی حاد انسانی سلول T (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 2
40 بررسی اثر عصاره گیاه شیرین بیان Glycyrrhiza glabra بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نارس موش نژاد NMRI و تکوین جنین های حاصل از آن (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 27، شماره: 154
41 بررسی اثر کلرید کادمیوم در دوران جنینی بر گناد نر و مطالعه هیستولوژیکی در دوران بلوغ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 6، شماره: 23
42 بررسی اثر کوئرستین بر بافت تخمدان موش های صحرایی ماده نژاد ویستار تحت درمان با سیکلوفسفامید و شاخص های رشد نوزادان آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 8، شماره: 3
43 بررسی اثرات به کارگیری باکلوفن (آگونیست رسپتور GABA-B) به تنهایی و همراه با LRH-A و متا کلوپرامید بر آزاد سازی GTH-I در ماهی کپور (.Cyprinus carpioL) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 3
44 بررسی اثرات زولپیدم بر اووژنز ومیزان FSH,LH موش بالغ نژاد NMRI (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 10، شماره: 2
45 بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذرات نقره با پوشش کورمین بر سلول های سرطانی تخمدان A2780 (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 7، شماره: 3
46 بررسی اثرات مزمن توکسیک فلز روی zn بر محور هورمونهای هیپوفیز، بیضه DHEA,Testosterone, LH, FSH در موش صحرائی نر بالغ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 5، شماره: 18
47 بررسی اثرات میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پایینELF بر رشد و نمو غدد جنسی موشهای ماده نابالغ سوری نژاد Balb/C (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 5، شماره: 18
48 بررسی اثرات ناشی از استرس کلرور سدیم روی قندخون و هورمون کورتیزول در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 12، شماره: 3
49 بررسی اثرات ناهنجاری زایی استامینوفن در جنین موش سوری (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 7، شماره: 1
50 بررسی اگزون ا ژن FRDA در بیماران با علائم بالینی فردریش آتاکسیا (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 6، شماره: 4
51 بررسی تاثیر METHYL, TRH , TRH بر فعالیت محور هیپوتالاموس - هیپوفیز گناد (H.P.G) (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 6، شماره: 25
52 بررسی سلامت کروماتین اسپرم در مدل رت واریکوسلی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 11، شماره: 2
53 بررسی مقایسه ای اثر هارمین و آگونیست گرلین بر ترشح انسولین و c - پپتید (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 10، شماره: 40
54 بیان ژن های خودبازسازی Oct۴ ، Nanog ، Sox۲ ، Nucleostemin ، Bmi و Zfx در رده های سلولی سرطانی کولون(CaCo۲ و HT-۲۹) ، کبد(HepG۲)، پروستات (LNCaP)، مثانه(HT-۱۳۷۶) و در نمونه های تومور انسانی کولون، مثانه و پروستات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 8، شماره: 3
55 تاثیر ترکیب جدیدی از فنانترولین بر میزان تستوسترون و اثرات ضد باروری آن در موش های نر بالغ نژاد Balb/C (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 11، شماره: 42
56 تاثیر ذرات معلق بر میزان بیان ژن های گاتا ۴ گاتا ۶ و آکواپورین ۹ در بیضه موش صحرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش هایی در کشت سلول و بافت کاریوتیک دوره: 3، شماره: 1
57 تاثیر طولانی مدت سم هینوزان بر روند اسپرماتوژنزیس موش های آزمایشگاهی، نژاد Balb/C (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 9، شماره: 4
58 تاثیر کافیین بر مورفولوژی جنین و سیستم تولیدمثل در رت (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 2، شماره: 4
59 تأثیر ترکیب جدیدی از کمپلکس مس فنانترولین بر میزان هورمون تستوسترون و اثرات ضد باروری آن درموشهای نر بالغ نژاد Balb/C (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 11، شماره: 1
60 تمایز سلول های بنیادی ژله وارتون بند ناف انسانی به سلول های خونساز (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 2، شماره: 8
61 تهیه مشتق نشاندار شده از پپتید نروتنسین و ارزیابی بیولوژیک آن جهت تصویر برداری تومور (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 3، شماره: 10
62 جایگزینی آنتی بیوتیک با نانوذرات نقره در رقیق کننده های اسپرم گاو (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 3، شماره: 10
63 جداسازی، کشت و تعیین هویت سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی با استفاده از روش اکسپلنت_آنزیمی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 8، شماره: 4
64 ساخت ویریون های HIV با قابلیت یک سیکل تکثیر با هدف مطالعات ویروس شناسی و واکسن (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 12، شماره: 4
65 سانتروزوم و نقش آن در گامتوژنز و تکوین جنینی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 2
66 فرکانس متیلاسیون ژن P۱۵ و بیان آن در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 11، شماره: 2
67 کلونینگ، بیان ژن وتخلیص آنزیم CEL Iاندونوکلئاز از گیاه کرفس (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 2، شماره: 8
68 مطالعه اثر نرولیدول بر بیماری آلزایمر در موش های صحرایی نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 19، شماره: 1
69 مطالعه اثرات نانو دی اکسید تیتانیوم بر رشد و نمو جوانه اندام حرکتی جلویی جنین موش نژاد NMRI در شرایط in vitro (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 4، شماره: 13
70 مطالعه مورفومتریک و هیستوپاتولوژیک اثرات مزمن کلرید بر بافت بیضه و اسپرماتوژنز در موش صحرائی بالغ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 4، شماره: 15
71 مطالعه نقش گیرنده های گابا A در دوران تکوین جنینی بر روی میزان سایتوکاین ها در هیپوکامپ و قشر پره فرونتال زاده ها (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 5، شماره: 20
72 مقایسه ساختار کروماتین و PLCζ اسپرم بین مردان نابارور الیگوآستنوتراتوزواسپرمی (OAT) و بارور (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A study on the interaction of two chemotherapeutic drugs of Oxali-Palladium and 5- Fluorouracil simultaneously with milk carrier protein of β-lactoglobulin (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
2 آلودگی های ناشی از میدانهای الکترومغناطیسی و بازتاب آن بررشد و نمو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
3 اثر تراتوژنیک آنتی بیوتیک انروفلوکساسین (بایتریل) بر رشد و نمو جنین جوجه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
4 اثر ملاتونین بر بلوغ داخل ازمایشگاهی اووسیت و تنظیمات اپی ژنتیکی آن در بز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
5 اثر نانو اکسیدمس بر روی جوانه اندام حرکتی عقبی جنین موش نژاد NMRI در شرایط in vivo (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
6 اثر نانو گرافن اکسید با دوز 23 mg/kg بر تعداد سلولهای مگاکاریوسایت و کوپفر در کبد جنین موش نژاد NMRI (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
7 اثر نانو گرافن اکسید بر تعداد سلولهای کوپفر و مگاکاریوسایت در کبد جنین موش نژاد NMRI در شرایط in vivo (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
8 اثر نانو گرافن اکسید بر تکامل تعداد راههای تنفسی در ریه جنین موش نژاد NMRI در شرایط in vivo (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
9 اثر نانو نقره بر روی جوانه اندام حرکتی جلویی جنین موش نژاد NMRI در شرایط in vivo (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
10 اثر نانوذرات مغناطیسی اکسید اهن برکلیه در موشهای ماده نژآد Balb/C (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
11 اثر نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن بررشد و تکوین جنین در موشهای سوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی
12 اثرات تولوالدواکسیم بر اووژنز و هورمونهای جنسی موش های نژاد Balb/C نابالغ (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
13 اثرات نانو دی اکسید تیتانیوم بر رشد و نمو جوانه اندام حرکتی جلویی موش NMRI در شرایط in vivo (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
14 ارزیابی وزن اکتسابی و سطح سرمی لپتین در استئاتوهپاتیس غیرالکی ناشی از رژیم پرچرب حاوی روغن ذرت در رت های اسپراگ- داولی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
15 افزایش سرعت رشد و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از نمونه مغز استخوان موش در حضورفیستین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
16 CIA arthritis amelioration of Eugenol encapsulated with Chitosan nanoparticles in neonatal rats (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
17 Correlation Between Cytokine IL-6, And Transcriptional Factors Zing Finger Protein-637 and SOX-2 During Spermatogonial Stem Cells Self-Renewal in Experimentally-Induced Varicocele (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی تولیدمثل
18 Effect of Experimental Varicocele on DNA Methylation and Histone Acethylation in Testicular Tissue (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی تولیدمثل
19 Evaluation of PGA/Collagen and PGA/Collagen/Bioglass conduits in peripheral nerve defect regeneration (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت
20 Evaluation of serum Irisin level in high fat emulsion diet induced nonalcoholic fatty liver disease in Sprague-Dawley rats (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
21 Investigation of Liraglutide Effects on Oogenesis in NMRI Mice (دریافت مقاله) سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
22 Involvement of Pak1 gene expression in cytotoxicity of verbascoside on MDA-MB-231 breast cancer cells (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
23 MicroRNAs 200/205 as Gene Therapy Candidates in Inhibiting the Production of Gastric Cancer Stem Cells Through EMT Pathway (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
24 Nano bioglass enhanced peripheral nerve regeneration in PGA/collagen conduits (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
25 Reduction of HB-EGF expression in the uterus of female mice in contact with Chlorpyrifos (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
26 S tudy on t he effect of nano-copper oxide particle s on mou se forelimb dev elopment under in v ivo condi tion (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
27 Study of the differentiation of rat omentum stem cells to nerve cells using brain tissue extract of rat (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
28 Surprising function of methanolic extracts of seed of Peganum Harmala compared with it,s leaf on apoptosis induced T2DM in pancreas of male wistar rats (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
29 Th e effect of multi wall carbon n ano tube s on NMR I mouse a nterior li mb bud develop ment in in vivo systems (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
30 The Effect of Allogeneic Mouse Serum, Fetal Bovine Serum and Bovine Serum Albumin on Sperm Capacitation (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی تولیدمثل
31 The Effect of Embryonic Cerebrospinal Fluid on GFAP Expression of Epidermal Neural Crest Stem Cells (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
32 The effect of verbascoside on HIF-1α expression as valuable metastasis and angiogenesis factor in HT-29 colon cancer cells (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
33 the effect of zolpidem on spermatogenesis of adult NMRI mouse strain (دریافت مقاله) سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
34 The effects of low fructose diet combined with α-lipoic acid supplementation on rat model of non-alcoholic fatty liver disease (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
35 The therapeutic effects of fructose on rat model of non-alcoholic fatty liver disease (دریافت مقاله) پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
36 بررسی اثر عصاره آبی دارچین بر مهار تکثیر رده سلولی لوسمی حاد میلوئیدی انسانی ( HL60) در شرایط in vitro (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
37 بررسی اثر نانو ذره تیتانیوم بر روی سوختگی پوست موش نر بالغ NMRI در محیط In vivo (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
38 بررسی اثرآنتی اکسیدانی پنیرک (Malva sylvestris) براسپرم ومراحل اسپرماتوژنزدر موش نژاد C-57 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
39 بررسی اثرات آلفا لیپوئیک اسید بر میزان مالون دی آلدیید کبدی در مدل حیوانی بیماری کبد چرب غیر الکلی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
40 بررسی اثرات القاء تمایز ناشی از کاربرد عصاره مغز موش NMRI بر روی سلول های بنیادی پرده آمنیون در شرایط in vitro ( بیولوژی سلول های بنیادی) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
41 بررسی اثرات رژیم کم فرکتوز بر میزان مقاومت به انسولین در مدل حیوانی بیماری کبد چرب غیرالکلی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
42 بررسی اثرعصاره آبی دارچین برروند آپپتوز درسلولهای لوسمی حاد میلوئیدی رده HL-60 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
43 بررسی تأثیر عصاره کبدی موش بر سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف به سلول های کبد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
44 بررسی عملکرد آنزیم CEL I اندونوکلئاز روی ژنوم جهش یافته و نرمال (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
45 بهبود آرتریت CIA به کمک اوژنول کپسوله شده توسط نانوذرات کیتوزان در رت های نوزاد ویستار (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
46 بیان پروتیین نوترکیب انتروتوکسین کلستریدیوم پرفرینجنز در باکتری E.coli و بررسی ویژگی های مولکولی آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
47 پتانسیل ژل رویال به عنوان یک مکمل غذایی روی میزان تکثیر سلولی و پیری در فیبروبلاست های درمی انسان (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
48 تاثیر حشره کش نئونیکوتینوئیدی ایمیداکلوپراید بر تکوین تخمدان رت نژاد ویستار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
49 تاثیر نانوذره کیتوسان بر فرایند رگزایی و ترمیم سطح زخم سوختگی در موش نر نژاد NMRI (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
50 تاثیر هورمون های انسولین ، تستوسترون، گنادوتروپین هیپوفیزی و مجموع هورمون ها در کشت اندام بیضه موش های نر نابالغ نژاد NMRI (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
51 تأثیر نانوذره کیتوسان بر فرایند رگزایی زخم سوختگی در موش نر نژاد NMRI (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
52 تأثیر نانوذره کیتوسان بر فرایند رگزایی و ترمیم سطح زخم سوختگی در موش نر نژادNMRI (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
53 تمایز سلول های بنیادی ژله وارتون بند ناف انسانی به سلول های خونساز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
54 تمایز سلولهای بنیادی به دست آمده از امنتوم موش نژاد NMRI به سلولهای عدسی چشم، با استفاده از عصاره ی زجاجیه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
55 خواص آنتی بیوتیکی نانوذرات نقره در رقیق کننده های اسپرم گاو (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
56 کاهش بیان HB-EGF رحم موش ماده در تماس با کلرپیریفوس (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
57 کلونینگ، بیان ژن و تخلیص آنزیم CEL I اندونوکلئاز از گیاه کرفس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
58 کلونینگ، بیان ژن وتخلیص آنزیم CEL I اندونوکلئاز از گیاه کرفس (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
59 معرفی مکمل غذایی جدید رژیم کم فرکتوز همراه با لیپوئیک اسید و اثرات بهبود دهنده آن بر مدل حیوانی بیماری کبد چرب غیرالکلی ناشی از رژیم پرچرب (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
60 مقایسه اثرات درمانی فنوفیبرات، لیپوئیک اسید و متفورمین در ایجاد و پیشرفت مدل بیماری کبد چرب غیر الکلی در رت های اسپراگ - داولی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران