دکتر حمید حسنیان خوشرو

دکتر حمید حسنیان خوشرو عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، بخش تحقیقات حبوبات

دکتر حمید حسنیان خوشرو

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، بخش تحقیقات حبوبات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تحمل ژنوتیپ های نخود به رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 28، شماره: 4
2 بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیکی-زراعی در ژنوتیپ های نخود کابلی در شرایط کشت پاییزه (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 48
3 بررسی فیتوشیمیایی، ضدباکتریایی و ضدقارچی اسانس دو گونه از گیاه دارویی (Thymus daenensis و Thymus fedtschenkoi) در غرب ایران (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 11، شماره: 1
4 پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در کشت دیم پاییزه (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 10، شماره: 1
5 تاثیر ارتفاع از سطح دریا و فصل بر خصوصیات فیزیولوژیکی برگ گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: ایلام) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 35
6 تاثیر محلول پاشی متانول و نانو کود پتاس بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 39
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات تنش سرما بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدن ژنوتیپهای نخود دیم (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
2 ارزیابی تحمل ژنوتیپ های نخود زراعی در برابر علف های هرز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
3 ارزیابی عملکرد گندم باران تحت تاثیر سطوح مختلف خاک ورزی و کود نیتروژن در شرایط دیم مناطق معتدل سرد (کرمانشاه) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 ارزیابی فیزیولوژیکی و گزینش خویشاوندان وحشی یکساله نخود تحت تنش سرما (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 ارزیابی کارایی فتوسنتزی نخود تحت تنش سرما (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
6 ارزیابی مقاومت ارقام تجاری و ژنوتیپ های پیشرفته نخود دیم برای مقاومت به نژادهای غالب عامل بیماری زردی و پژمردگی در ایران تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
7 ارزیابی ویژگیهای زراعی خزانه های بین المللی نخود کابلی در شرایط کشت پاییزه مناطق معتدل و گرم (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
8 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و لاین های های نخود کابلی از نظر تحمل کاربرد پس رویشی علف کشهای متریبوزین و ایمازتاپیر (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
9 بررسی تنوع طولی درژنهای Glu-D3 Glu-A3 درخویشاوندان وحشی گندم نان بوسیله نشانگرهای اختصاصی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه لاین های امید بخش نخود تحت سناریوهای مختلف خاک ورزی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی عملکرد، خصوصیات فیزیولوژیکی و کنترل علف هرز در کشت مخلوط نخود و مرزه (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 بررسی و مقایسه برخی خصوصیات بیوشیمیایی تعدادی ازژنوبیپ های آجیلوپس ناشی از(Aegilops tauschii) ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 بررسی ویژگی های زراعی ارقام و لاین های پیشرفته نخود کابلی در شرایط کشت پاییزه (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 تحمل به سرما و پایداری عملکرد لاین های امید بخش نخود تیپ کابلی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 تولید لاین نخود مقاوم به بیماری پژمردگی فوزاریوم (Fusarium oxysporum f. sp. ciceris)به روش تلاقی برگشتی مبتنی بر نشانگر (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
16 نقش هیومیک اسید بر کارایی فتوسنتزی و عملکرد دانه کلزا تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران