دکتر عادل غدیری

دکتر عادل غدیری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

دکتر عادل غدیری

Dr. Adel Ghadiry

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و شدت بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه در لوبیا چیتی در خمین (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 25، شماره: 3
2 اثر کشت مخلوط با جو(Hordeum vulgare L.) ، بر عملکرد، کارایی مصرف زمین و کنترل علف هرز نخود دیم (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 1
3 ارزیابی بودجه انرژی تولید لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در نظامهای زراعی مختلف در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 10، شماره: 1
4 ارزیابی عملکرد و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی ژنوتیپ های لوبیای چیتی (Phaseolus vulgaris L.) تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 14، شماره: 1
5 ارزیابی مقاومت ارقام لوبیا به کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 11، شماره: 2
6 ارزیابی مقاومت لاین های پیشرفته لوبیا نسبت به بیماری سوختگی باکتریایی معمولی به روش تجزیه به عامل ها و تجزیه خوشه ای (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 88، شماره: 2
7 ارزیابی و شناسایی ژنوتیپهای لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) مناسب جهت کشت دربوم نظامهای کم نهاده با استفاده از شاخصهای تحمل به تنش (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 8، شماره: 2
8 ارقام لوبیا چیتی متحمل به کنه تارتن دو لکه ای (دریافت مقاله) مجله حبوبات دوره: 2، شماره: 2
9 افق، رقم جدید لوبیا قرمز زودرس و دانه درشت (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 2
10 بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط برای عملکرد دانه در ژنوتیپ های لوبیاچیتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 45
11 بررسی تاثیر سویه های ریزوبیوم بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام لوبیا قرمز (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 2
12 بررسی و امکان سنجی راهکارهای کاهش خسارت بیماری پوسیدگی ریشه در مزارع لوبیا از طریق تکنیکهای زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 1
13 تعیین الگوی کشت بهینه مبتنی بر همبست آب، انرژی، غذا و سود اقتصادی (مطالعه موردی استان مرکزی- دشت فراهان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 2
14 غفار، رقم جدید لوبیا چیتی (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 2
15 کنترل علف های هرز، عملکرد کل و سودمندی اقتصادی در کشت مخلوط نخود و جو دیم (دریافت مقاله) مجله حبوبات دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کشت مخلوط با جو، بر کنترل علف هرز و عملکرد نخود دیم (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
2 ارزیابی اقتصادی روشهای مختلف کاشت لوبیا چیتی در استان زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
3 ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های لوبیا چیتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
4 ارزیابی شاخصهای مختلف سودمندی در کشت مخلوط نخود و جو دیم (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
5 ارزیابی عملکرد لاینهای امیدبخش لوبیا چیتی در شهرکرد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 افزایش پایداری در تولید لوبیا با استفاده از سیستم های زراعی تلفیقی و ارگانیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
7 بررسی اثرات تراکم کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی دراستان مرکزی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی اثرات دارویی هومیوپاتی بر رشد و عملکرد لوبیا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
9 بررسی بیلان انرژی در سیستم های زراعی تولید لوبیا و تعیین سطح پایداری در آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
10 بررسی تاثیر استفاده از منابع مختلف تامین ازت بر میزان کلروفیل برگ در ارقام مختلف لوبیا قرمز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 بررسی تاثیر تنش آب بر کارائی مصرف آب در ژنوتیپ های لوبیا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
12 بررسی روند تغییر کارآیی مصرف آب در سیستم های مختلف زراعی لوبیا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
13 بررسی شاخص های تحمل و حساسیت در ژنوتیپ های لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L ) تحت مدیریت زراعی کم نهاده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
14 بررسی عملکرد دانه کل و کارایی مصرف آب و کود اوره در کشت مخلوط نخود با جو (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
15 بررسی میزان خسارت بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه در اثر Fusarium solani بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
16 تاثیر تراکم کاشت بر روند تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی رشد در ارقام آفتابگردان روغنی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 تأثیرتوأم دور آبیاری وکود ازته بر عملکرد و اجزاء عملکرد در لوبیا قرمز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
18 مدیریت مصرف کود نیتروژن در رژیم های آبیاری مختلف زراعت کلزا در اراک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
19 مطالعه روند تغییرات کارایی مصرف آب در تیمار های مختلف دورآبیاری و کود نیتروژنه در لوبیا قرمز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امیدبخش لوبیا چیتی در تاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
21 مطالعه غنای گونه ای و تنوع زیستی علفهای هرز در کشت مخلوط نخود-جو (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
22 مطالعه کارآیی مصرف نیتروژن در سیستمهای مختلف زراعی لوبیا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
23 مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام پر محصول لوبیا سفید . vulgarisLPhaseolus در منطقه سمیرم استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات