دکتر علی اکبر قنبری

دکتر علی اکبر قنبری عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات سبزی، صیفی و حبوبات آبی

دکتر علی اکبر قنبری

Dr. AliAkbar Ghanbari

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات سبزی، صیفی و حبوبات آبی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آریان، رقم جدید لوبیا سبز قلمی و پرمحصول مناسب مناطق سرد، معتدل و معتدل سرد (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 1
2 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و شدت بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه در لوبیا چیتی در خمین (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 25، شماره: 3
3 ارزیابی تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی رشد ژنوتیپ های لوبیا در شرایط تنش کمبود آب (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 30، شماره: 2
4 ارزیابی تنوع آگرومورفولوژیکی نمونه های ژنتیکی بومی لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 38
5 افق، رقم جدید لوبیا قرمز زودرس و دانه درشت (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 2
6 Evaluation and characterization of ICARDAelite germplasm of lentil (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 7، شماره: 1
7 Evaluation of agro-morphological traits of Chitti bean lines using multivariate analyses (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 11، شماره: 1
8 بررسی اثر روش های کاشت نم کاری (هیرم کاری) و خشکه کاری بر روی عملکرد ژنوتیپ های لوبیا چیتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 4، شماره: 1
9 بررسی تاثیر عوامل انگیزشی (شغلی، سازمانی، فردی) بر کیفیت نظارت مالی ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه ‎های اجرایی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 4
10 بررسی رابطه هوش عاطفی و سرمایه اجتماعی در تشکل های مردم نهاد(NGOs) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
11 بررسی سازگاری و پایداری عملکرد لاین های لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 6، شماره: 1
12 بررسی سازگاری و پایداری عملکرد لاین های منتخب پاچ باقلا (Phaseolus vulgaris) در کشت بهاره استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 54، شماره: 3
13 تاثیر کمبود آب بر عملکرد دانه و تجمع عناصر غذایی معدنی در دانه ژنوتیپ های لوبیا (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 33، شماره: 2
14 تبیین نقش صفات زراعی در تنوع نمونه های ژنتیکی ماش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 4
15 تعیین تراکم بوته و زمان مناسب کاشت لوبیا لیما (Phaseolus lunatus) در استان گیلان (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 1
16 سپهر، رقم جدید پرمحصول لوبیا سبز مناسب مناطق سرد، معتدل و معتدل سرد (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 2
17 شاخص کارایی عملکرد دانه، معیاری برای انتخاب ژنوتیپ های برتر لوبیا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 4
18 غفار، رقم جدید لوبیا چیتی (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 2
19 گیل و ساحل، ارقام جدید لوبیا محلی گیلان (پاچ باقلا)، مناسب برای کشت بهاره و تابستانه (دریافت مقاله) مجله حبوبات دوره: 4، شماره: 1
20 مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط کم آبی و کاربرد پیش تیمار بذر با تنظیم کننده های رشد (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 9، شماره: 29
21 مطالعه مراحل رشد و نمو و فنولوژی ژنوتیپ های لوبیا در شرایط آبیاری نرمال و تنش کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 107
22 میزان آلودگی کلیفرم در آب تشطک قهوه خانه های شهرستان ساری، سال ۸۲-۸۳ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 16، شماره: 55
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پیش تیمار بذر با تنظیم کننده های رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو لاین لوبیا قرمز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
2 اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام لوبیا چیتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
3 اثر کمبود آب در مزرعه بر کیفیت غذایی و میزان عناصر معدنی دانه لوبیا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
4 اثرات تاریخ کاشت و ترام بوته بر روی عملکرد لوبیا چیتی خمین (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 ارزیابی برخی صفات زراعی ارقام و کلونهای سیبزمینی با استفاده از محلول پاشی عناصر کم مصرف روی و بور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
6 ارزیابی شاخصهای حساسیت و مقاومت به خشکی در ژنوتیپهای لوبیا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
7 ارزیابی مقاومت به بیماری باکتریائی معمولی در لوبیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
8 افزایش عملکرد محصول لوبیا قرمز با تغییر آرایش بوته ها و کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 بررسی اثر پرایمینگ بذر با نانو کودهای آهن ومنگنز بر جوانه زنی، رشد، نمو وکیفیت بذر گندم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
10 بررسی اثر سوش های باکتری ریزوبیوم بر برخی صفات ریشه و غده بندی در ژنوتیپ های لوبیا چیتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
11 بررسی اثر سوش های باکتری ریزوبیوم بر برخی صفات ریشه و غده بندی در ژنوتیپ های لوبیا چیتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 بررسی اثر سوش‌های باکتری ریزوبیوم (Rhizobium phaseoli) بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌های لوبیا چیتی ( Phaseolus vulgaris L. ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
13 بررسی پایداری ارقام لوبیا در محیط‌های تنش و بدون تنش علف‌های هرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
14 بررسی پایداری ژنوتیپ های لوبیا در محیط هاش تنش و بدون تنش علف های هرز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 بررسی تاثیر الگوی کاشت ونوع ماشین کاشت بر عملکردواجزاء عملکردلوبیا چیتی دردوروش هیرم کاری وخشکه کاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
16 بررسی سازگاری ژنوتیپ های لوبیای نسبت به ردیف های باریک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 بررسی و تجزیه علیت صفات مؤثر بر عملکرد دانه در لاین‏های لوبیا قرمز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
18 بررسی و تعیین GDD برای مراحل مختلف فنولوژی لاین‌های لوبیا چیتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
19 بررسی و مقایسه عملرد ارقام لوبیا چیتی در دو روش کاشت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی همبستگی عملکرد دانه لوبیا با صفات وابسته از طریق تجزیه مسیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
21 تاثیر پرایمینگ بذر با نانو کودهای آهن ومنگنز بر جوانه زنی، رشد، نمو وکیفیت بذر گندم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
22 تاثیر تراکم کاشت بر روند تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی رشد در ارقام آفتابگردان روغنی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 تاثیر تراکم گیاهی و آرایش کاشت بر عملکرد دانه و اجزای آن، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت درلوبیا قرمز رقم اختر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
24 تاثیر رقابت علف های هرز و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا سفید (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 تاثیر رقابت علف های هرز و آرایشک اشت برع ملکرد و اجزا عملکرد لوبیا سفید (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 تاثیر کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سفید، قرمز و چیتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
27 تاثیر نانو کودهای بیولوژیک بر مراحل فنولوژیکی ارقام لوبیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
28 تاثیر نانوکودهای بیولوژیک و عنصر روی بر رشد و نمو وکیفیت ارقام سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
29 تأثیر تاریخ کاشت و لاین های لوبیا چیتی روی شدت بیماری پوسیدگی ریشه و هیپوکوتیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
30 تجزیه به عامل ها در لوبیا و گروه بندی ژنوتیپ ها با استفاده از تجزیه خوشه ای صفات (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
31 تجزیه ژنتیکی صفات کمی وکیفی لوبیا به روش هیمن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
32 تجزیه مسیر صفات وابسته به عملکرد در لوبیا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
33 تعیین GDD در لاین‏های لوبیا قرمز و رابطه آن با عملکرد و اجزاء عملکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
34 تعیین مناسبترین آرایش کاشت لوبیا چشم بلبلی درشمال خوزستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت به ر وش لایسیمتری در ایستگاه تحقیقات کشاورزی استان مرکزی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 تغییرات شاخص کلروفیل و عملکرد کوانتومی ژنوتیپهای لوبیا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
37 خالص سازی و ارزیابی توده های پاچ باقلا جهت معرفی رقم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
38 مطالعه تاثیر پرایمینگ بذر با نانو کودهای آهن ومنگنز بر جوانه زنی، رشد، نمو وکیفیت بذر گندم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
39 مطالعه تاثیر نانوکودهای آهن و منگنز بر جوانه زنی، رشد، نمو و کیفیت بذر گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
40 مطالعه صفات مؤثر بر عملکرد و اجزاء آن در ژنوتیپ های لوبیا سفید تحت شرایط تنش آبی با استفاده از روش های آماری چند متغییره (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 مقایسه روشهای مختلف کشت مکانیزه لوبیا با استفاده از خطی کار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی