دکتر شیوا همتی

دکتر شیوا همتی Department of Pharmaceutical Biotechnology, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

دکتر شیوا همتی

Dr. Shiva Hemmati

Department of Pharmaceutical Biotechnology, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Tribute to Professor Maike Petersen (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 6، شماره: 4
2 Analysis of the expression level of aquaporins under acetylene treatment and pathogen attack (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 3، شماره: 2
3 Human magnetism in the COVID-۱۹ vaccination era: Rereading of a long-standing scientific fact that has resurfaced (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 7، شماره: 3
4 Integrating Systems Biology and Artificial Intelligence in Traditional Pharmacy Research: Advancements, Challenges, and Opportunities (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 9، شماره: 3
5 Periplasmic production of the recombinant ‎eugenol synthase from Ocimum basilicum (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 5، شماره: 3
6 Phenylalanine ammonia-lyase through evolution: A bioinformatic approach (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 1، شماره: 1
7 Predicting the functionality of major intrinsic proteins: An in silico analysis in Musa (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 2، شماره: 2
8 Screening Salvia macrosiphon transcriptome for 4-coumarate CoA ligase enzyme coding genes (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 2، شماره: 3
9 Spasmolytic Effect of Black Bile-reducing Plants from Lamiaceae: the correlation between Traditional Iranian Medicine and Pharmacological and Phytochemical surveys (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 8، شماره: 4