دکتر محمدعلی شهبازی

دکتر محمدعلی شهبازی Zanjan Pharmaceutical Nanotechnology Research Center (ZPNRC), Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

دکتر محمدعلی شهبازی

Dr. Mohammad-Ali Shahbazi

Zanjan Pharmaceutical Nanotechnology Research Center (ZPNRC), Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.