دکتر مهدی نصر اصفهانی

دکتر مهدی نصر اصفهانی استاد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

دکتر مهدی نصر اصفهانی

Dr. Mehdi Nasr Esfahani

استاد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آفتابدهی و کود حیوانی در کنترل نماتد سیستی مزارع چغندرقند Heterodera schachtii Schmidt (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 3
2 اثر آنتاگونیستی جدایه های قارچی و ترکیبات زیستی در کنترل نماتود سیستی چغندرقند Heterodera schachtii (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 5، شماره: 2
3 اثر برخی از کودهای آلی و زیستی در کاهش جمعیت نماتد مولد گره ریشه (.Meloidogyne spp) روی انار (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 2
4 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد غده و شدت بیماری لکه موجی در شش رقم سیب‎زمینی در فریدن اصفهان (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 32، شماره: 2
5 اثر رقم و تناوب زراعی بر بیماری ریشه سرخی پیاز در اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بیماری های گیاهی دوره: 1، شماره: 2
6 اثر کودهای آلی در تراکم جمعیت نماتد سیستی چغندرقند Heterodera schachtii Schmidt 1871 (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 3
7 ارزیابی آمادگی و پاسخ بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان برای حوادث شیمیایی، میکروبی، پرتویی و هسته ای (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 12، شماره: 6
8 ارزیابی صفات کیفی لاینهای امید بخش گندم دوروم در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 19
9 ارزیابی مقاومت رقم های تجاری سیب زمینی به بیماری لکه موجی در شرایط گلخانه و مزرعه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 48، شماره: 1
10 ارزیابی مقاومت و ارتباط اجزای میکرو-مرفولوژیکی ریشه ارقام دیم گندم نان به نماتد سیستی غلات Heterodera filipjevi (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 6، شماره: 2
11 Evaluating the Resistance of Various Potato Genotypes to Early Blight Disease Caused by Alternaria alternata (دریافت مقاله) مجله پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 2
12 بررسی اثر آفتاب دهی در کاهش بیماری های قارچی خاکزاد، نماتودها و علف های هرز در کشت خیار پاییزه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 14
13 بررسی اثر آفتاب دهی در کاهش بیماری های قارچی خاکزاد، نماتودها و علف های هرز در کشت خیار پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 3
14 بررسی اثر تعامل روش آبیاری،آرایش کاشت و رقم در شدت بیماری لکه موجی سیب زمینی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بیماری های گیاهی دوره: 2، شماره: 1
15 بررسی حساسیت توده های پیاز ایرانی به بیماری ریشه سرخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
16 بررسی حساسیت توده های پیاز ایرانی به بیماری ریشه سرخی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
17 بررسی ضدعفونی خاک‪های برگشتی از کارخانه‪های قند آلوده به نماتود سیستی چغندرقند به روش آفتاب‪دهی و کودحیوانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 26، شماره: 2
18 بررسی ویژگی های سیتوژنتیکی برخی از توده های پیاز مورد کشت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 3
19 بیماری سفیدک پودری چغندر (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی دوره: 2، شماره: 2
20 تبیین رابطه فلسفی انسان و فناوری، چالش های فناوری در آموزش کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 28، شماره: 70
21 تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ عامل پوسیدگی ریشه و طبق پیاز F. oxysporum f.sp. cepae (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی دوره: 3، شماره: 3
22 رابطه اجزای آناتومیکی ریشه با مقاومت در ژنوتیپ های چغندرقند به نماتد سیست Heterodera schachtii Schmidt 1871 (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 1
23 روش مدیریت نماتد سیستی چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی دوره: 5، شماره: 2
24 روند توسعه بیماری سفیدک پودری در مزارع چغندر قند در استان اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 30، شماره: 1
25 رویکرد ترمیمی پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه حقوقی معاصر دوره: 3، شماره: 9
26 شدت بیماری زایی جدایه های ایرانی Rhizoctonia solani در سیب زمینی رقم بورن (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی دوره: 9، شماره: 2
27 غربال ژنوتیپ های چغندرقند نسبت به نماتد سیستی (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 32، شماره: 2
28 کنترل بیولوژیکی و زراعی بیماری نقطه سیاه سیب زمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 29
29 کنترل بیولوژیکی و زراعی بیماری نقطه سیاه سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
30 کنترل شیمیایی بیماری مرگ گیاهچه خیار ناشی از قارچ Pythium aphanidermatum (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی دوره: 3، شماره: 3
31 گوناگونی مورفوژنتیکی نژادگان‌های فلفل زینتی و خوراکی متحمل و حساس به بیماری بوته‌میری (Phytophthora capsici) (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 20، شماره: 3
32 معرفی پنج بیماری اندام های هوایی فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی دوره: 1، شماره: 1
33 مقایسه عملکرد و سایر صفات زراعی در ژنوتیپ های گندم دوروم در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A mathematical model for efficient ambulance location based on DSM-MALP integration Case Study: Isfahan City (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو
2 اثر قارچکش بلکیوت در کاهش بیماری لکه موجی سیب زمینی و محصولدر شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 اثر کودهای آلی و زیستی در جمعیت نماتود مولد گروه ریشه Meloidogyne javanica روی انار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
4 اثرات استفاده از انواع کودهای آلی در کاهش نماتدهای خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
5 ارزیابی خصوصیات کمی ارقام و لاین های امیدبخش گندم دراصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی شاخصهای کیفی لاین های امیدبخش گندم درشرایط اصفهان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 ارزیابی مقادیر مختلف ترکیب تجاری (ماریگلد ان - سی) در کنترل نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne spp.روی انار و پسته (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
8 استخراج ضرایب مدل هایپر الاستیک الاستومر طبیعی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 استفاده از ترکیب لانه زنبوری و فوم EPS در کلاه ایمنی به عنوان جاذب انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
10 استفاده از قابلیت نشانگرهای ملکولی در بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های فلفل زینتی و خوراکی مقاوم و حساس به بیماری بوته میری Phytophthora capsici (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 استفاده از نشانگرPCR-RAPD در تفکیک ژنوتیپ های بومی پیاز ایرانی مقاوم و حساس به بیماری فوزاربومی پوسیدگی ریشه و طبق پیاز (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
12 اهمیت استفاده از تله مدیسین در مدیریت تروما (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی تله مدیسین
13 GENETICAL DIVERSITY OF RESISTANCE IN POTATO GENOTYPES FOR WAX LAYER TO BROWN SPOT DISEASE (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
14 PCR - RAPD SUFFICIENTLY SENSETIVE MARKERS TO DETECT GENETICAL VARIABILITY OF POTATO GENOTYPES RESISTANT AND SUSCEPTIBLE TO EARLY BLIGHT DISEASE (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
15 SCREENING FOR GENETICAL DIVERSITY TO ACHIEVE RESISTANT GENE IN POTATO GENOTYPES TO DRY CANKER RHIZOCTONIA SOLANI (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
16 THE BIODIVERSITY OF NEW FUSARIA SPECIES ASSOCIATED WITH THE ROOT AND BASAL ROT DISEASE OF ONION IN ISFAHAN (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
17 THE POSSIBLE INTEGRATED PEST MANAGEMENT OF EARLY BLIGHT DISEASE OF POTATO (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
18 بررسی اثر تراکنش رقم،آبیاری و نحوخ کشت در بیماری لکه موجی سیب زمینی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 بررسی بیماری پوسیدگی ریشه و طبق پیاز و تعیین گونه غالب در منطقه دلیجان استان مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
20 بررسی پارامتر های تاثیر گذار بر جذب انرژی لانه زنبوری ها، تحت بارگزاری درون صفحه ای شبه استاتیک، به روش اجزا محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
21 بررسی تاثیر بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طبق بر روند تولید بذر پیاز در شرایط اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
22 بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی فولاد 100-HSLA (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
23 بررسی تأثیر فناوری نانو بربهبود عملکرد مصالح ساختمانی از جمله سیمان و بتن و نقش آن در صنعت ساختمان سازی مستحکم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
24 بررسی تراکنش برخی از توده های بذری بومی کشور با بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طبق پیاز در رابطه باصفات گلدهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
25 بررسی تغییرات بیان ژنهای دفاعی در گیاه گوجه فرنگی آلوده به قارچ عامل بیماری لکه موجی Alternaria alternate (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
26 بررسی تنوع ریخت شناسی ژنوتیپهای فلفل زینتی و خوراکی مقاوم و حساس به بیماری بوته میری Phytophthora capsici (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مقاوم سب زمینی به بیماری لکه موجی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
28 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از لاین های پیشرفته ی گندم در مقایسه با ارقام تجاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
29 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از لاین های میان رس سیب زمینی در مقایسه با ارقام تجاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
30 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ازارقام و لاین های فرانسوی و زودرس سیب زمینی درمقایسه با ارقام تجاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ های سیر بر اساس نشانگر مولکولی SSR (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
32 بررسی تنوع ژنتیکی توده های پیاز ایرانی نسبت به بیماری پوسیدگی ریشه فوزاریومی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
33 بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های کشوری قارچ Alternaria alternata عامل بیماری لکه موجی سیب زمینی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
34 بررسی تنوع ژنتیکی صفات فنولوژی و مورفولوژیکی ژنوتیپهای امیدبخش گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
35 بررسی تنوع ژنتیکی مقاومت به بیماری لکه موجی درارقام سیب زمینی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 بررسی توان دگر آسیبی عصاره چاودار بر جوانه زنی و رشد علف های هرز تاج روس وسلمه تره و عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
37 بررسی حساسیت ژنوتیپ های تجاری فلفل به پوسیدگی طوقه و ریشه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
38 بررسی حساسیت و تنوع ژنتیکی ارقام تجاری گوجه فرنگی به بیماری لکه موجی گوجه فرنگی Alternaria alternate (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
39 بررسی دو روش شیمیایی و به نژادی روی بیماری فوزاریومی پیاز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
40 بررسی روش های مدلسازی ضربه با سرعت پایین بر روی سازه های کامپوزیتی به روش اجزا محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
41 بررسی ژن مقاوم در ژنوتیپ های پیاز ایرانی به بیماری پوسیدگی ریشه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
42 بررسی ژن مقاوم در ژنوتیپهای پیاز ایرانی به بیماری پوسیدگی ریشه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
43 بررسی شاخصهای رشدی برخی از ارقام تجاری سیب زمینی در شرایط اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
44 بررسی ضرایب همبستگی صفات فنولوژی و مورفولوژیکی لاین های امیدبخش گندم درشرایط اصفهان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 بررسی علل مرگ ومیر و زوال گیاه کلزاBrassica napus در شرایط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
46 بررسی قرابت ژنتیکی ارقام ولاین های امیدبخش گندم دوروم بر اساس صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
47 بررسی قرابت ژنتیکی ژنوتیپهای کشوری عامل بیماری لکه موجی سیب زمینی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
48 بررسی مدیریت تلفیقی بیماری لکه موجی سیب زمینی درشرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
49 بررسی مورفولوژی و بیماری زایی جدایه های عامل بوته میری فلفل چند استان کشور (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
50 بررسی و شناسایی آفات بیماری ها و علف های هرز گیاهان دارویی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 بررسی و شناسایی فلور علف های هرز گیاهان دارویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
52 بررسی و مقایسه ی اجزای عملکرد لاینهای امیدبخش گندم درشرایط اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
53 بررسی واکنش ارقام و لاین های فرانسوی سیب زمینی نسبت به بیماری شوره نقره ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
54 بررسی واکنش لاینهای امید بخش سیب زمینی به برخی بیماریهای غده در فریدن اصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
55 بررسی ویژگی های ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های مورد کشت پیاز در اصفهان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
56 بررسی های فنولوژی ومورفولوژیکی ژنوتیپ های پیاز بذری در شرایط گلخانه ومزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
57 پراکنش و واکنش ژنوتیپ های سیربه بیماری زنگ Puccinia allii Pers. (1794) دراصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
58 تاثیر بقایای برگ کلم و کود کمپوست در کنترل نماتد ریشه گرهی خیار (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
59 تاثیر پارامترهای دبی و انواع مختلف سوخت و اکسیدکننده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
60 تاثیر تنش آبی بر برخی بیماریهای غده سیب زمینی در فریدن اصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
61 تعیین حد نهایی شکل دهی در فرآیند انبساط ورق سوراخ داربا معیار درصد کاهشضخامت بحرانی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
62 تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های پیاز بومی مقاوم و حساس به بیماری پوسیدگی ریشه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
63 تنوع ژنتیکی قارچ ریزوکتونیا عامل بیماری شانکر ساقه ی سیب زمینی ازمناطق مهم سیب زمینی کاری کشور (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
64 تنوع ژنتیکی لاین های امید بخش سیب زمینی در ژن مقاوم به بیماری ریزوکتونیا (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
65 تولید ارقام جدید گندم گامی در جهت تولید محصول سالم و سلامت جامعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
66 حساسیت ارقام و اجزای مقاومت ژنوتیپ های سیب زمینی به بیماری لکه برگی یولوکلادیومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
67 شبیه سازی عددی برخورد گلگیر خودرو پراید به مانع با استفاده از مکانیک آسیب (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
68 شناسایی عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
69 شناسایی و پراکنش بیمارگرهای عامل زوال درختان بلوط منطقه پشتکوه شهرستان فریدونشهر (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
70 قرابت ژنتیکی لاین های امید بخش گندم دوروم براساس صفات کیفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
71 گونه های قارچی عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه جو در استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
72 مطالعه ی سیتوژنتیک برخی از ارقام تجاری مورد کشت سیب زمینی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
73 مطالعه ی کاریوتیپی برخی ازژنوتیپ های پیاز بومی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
74 مقاومت به قارچکش متالاکسیل در جدایه های قارچ Pseudoperonospora cubensis عامل سفیدک داخلی خیار در گلخانه های استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
75 مقایسه واکنش ارقام وارداتی فرانسوی ولای نهای زودرس سیب زمینی به بیماری اسکب معمولی درشرایط فریدن (اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
76 مقایسه ی بیماری زایی جدایه های کشوری عامل بوته میری فلفل روی ارقام موجود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
77 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم دوروم تحت تاثیرتنوع ژنتیکی لاینها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
78 واکنش لاین های زود رس و میان رس سیب زمینی در مقایسه با ارقام تجاری نسبت به بیماری اسکب در شرایط اصفهان و فریدن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم