دکتر هومن راضی

دکتر هومن راضی دانشیار ژنتیک مولکولی (دانشگاه شیراز)

دکتر هومن راضی

Dr. Hooman Razi

دانشیار ژنتیک مولکولی (دانشگاه شیراز)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرهیدروپرایمینگ بذر و تراکم بوته برعملکرد و صفات کیفی دو رقم چغندرقند در کشت تاخیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 35، شماره: 1
2 ارزیابی تغییرات صفات مهم زراعی و معیارهای سنجش تحمل به خشکی در ارقام آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 2، شماره: 1
3 ارزیابی تغییرات صفات مهم زراعی و معیارهای سنجش تحمل به خشکی در ارقام آفتابگردان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 3
4 Evaluation of Drought Tolerance in Rapeseed (Brassica napus L.) Cultivars Using Drought Tolerance Indices (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 3
5 Influence of nitrogen management on sweet corn growth, canned yield, and soil properties under various irrigation regimes and tillage systems (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اRecoverable Block of Function (RBF)، روشی برای جلوگیری ازفرار ژن از گیاهان تراریخته (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
2 اثر تنش شوری بر مقادیر سدیم، پتاسیم و عملکرد دانه در ارقام تجاری و بومی گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 ارزیابی برخی شاخصهای فیزیولوژیک و عملکرد دانه در ژنوتیپهای جوزراعی و جو وحشی در شرایط تنش کمبود آب (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 ارزیابی برخی صفات مرتبط با کیفیت دانه دربیست و هشت رقم گندم نان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 ارزیابی تحمل خشکی بیست رقم گندم با استفاده ازتجزیه بای پلات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی تحمل خشکی در بیست ژنوتیپ تریتیکاله با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 ارزیابی تحمل خشکی درهفده رقم کلزا براساس شاخصهای تحمل به خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 ارزیابی تغییرات سدیم پتاسیم و پرولین به عنوان معیارهای تحمل به شوریدرگندم دوروم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارزیابی تنوع زنتیکی و وراثت پذیری عمومی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک در کلزا در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 ارزیابی روابط رگرسیونی بین علائم ویروس موزائیک رگه ای گندم در ژنوتیپ های گندم و تغییرات فعالیت پراکسیداز (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
11 ارزیابی شاخص آب حفظ شده برگ (RWP) به عنوان شاخص جدید در مقایسه با سایر معیارهای موثر انتخاب و ارتباط آن با شاخص پایداری عملکرد در ارقام گندم ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
12 ارزیابی مقادیر سدیم، پتاسیم و نسبت آنها در پانزده رقم کلزا در سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 ارزیابی مقاومت به زنگ برگ در مرحله گیاهچه ای در گیاه Aegilops triuncialis (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 ارزیابی واکنش تعدادی ژنوتیپ گندم نسبت به سه جدایه ویروس موزاییک رگه ای گندم در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 durum Triticum در گندم دوروم NADP-Malic جداسازی و همسانه سازی ژن رمز کننده آنزیم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
16 Transcriptomics-based Identification of Echinacea purpurea Transcription Factors Involved in Biosynthesis of Secondary Metabolites (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
17 برآورد برخی ازپارامترهای ژنتیکی مقاومت به ویروس موزائیک رگه ای گندم به روش تلاقیهای دی آلل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 بررسی اثر تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
19 بررسی امکان ایجاد نشانگر بر اساس ژن WDREB2 در گندم ((Triticum aestivum L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 بررسی بیان ژن رمز کننده آنزیمNADP-Malicدر گندم و اجداد وحشی آن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 بررسی بیوانفورماتیک ژن سوپر اکسیددیسموتاز در آرابیدوپسیس (Arabidopsisthaliana) و گیاه شورپسند Thellungiella halophyla (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
22 بررسی پاسخ ارقام کلزا به تنش خشکی براساس شاخصهای فیزیولوژیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی پایداری تعدادی ژنوتیپ گندم نان در واکنش به ویروس موزاییک رگه ای گندم در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 بررسی روابط صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه کلزا درشرایط آبیاری مطلوب و تنش رطوبتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 بررسی روابط فیلوژنتیکی آیزوفرم های مختلف آنزیم گلوتاتیون ریداکتاز در خانواده گرامینه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
26 بررسی مقایسه ای پروموتور ژن های AtMYC2 و AtMYB2 در ارتباط با کارکرد آن ها در پاسخ به تنش های خشکی و گرمایی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
27 بررسی مقایسه ای ویژگی های ساختاری چهار ژن (CDPK32 ، CPK28 ، CPK9 و CPK6) رمز کننده پروتئین کینازهای وابسته به کلسیم در دو گیاه شلغم روغنی (Brassica rapa) و آرابیدوپسیس (Arabidopsis thaliana) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
28 بررسی میزان مرگ سلولی و پارامترهای مربوط به آن در شرایط تنش خشکی و ارتباط آنها با کاهش عملکرد دانه در ارقام گندم ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
29 تجزیه و تحلیل RNA های کوچک (sRNAs) گندم نان(Triticum aestivum) در پاسخ به آلودگی با قارچ عامل بادزدگی سنبله(Fusarium (graminearum (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
30 تشریح اجزای ژنتیکی سه ناحیه ژنومی پارالوگ موثر بر کنترل تعدادی از صفات مرفولژیک در Brassica oleracea (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 تعیین اثرات ژن و قابلیت ترکیب پذیری مقاومت به ویروس موزائیک رگه ای گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 تعیین شاخصهای مناسب برای ارزیابی تحمل به خشکی درارقام کلزا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 تغییرات بیوشیمیایی دوره نهفتگی آلودگی درنسل f2 دو رقم گندم مقاوم و حساس به ویروس موزائیک رگه ای گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در پاسخ به شوری در سه گونه سالیکورنیا (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 جداسازی ژن ABF4 در گیاه کلزا و بررسی بیان آن در پاسخ به تنش خشکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
36 جداسازی و بررسی بیان ژن عامل رونویسیMYC2در یک رقم متحمل به خشکی کلزا (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
37 جداسازی و تعیین توالی یک قطعه ازcDNA ژن CDPK32 رمز کننده یک پروتئین کیناز وابسته به کلسیم در لزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
38 جداسازی و همسانه سازی مولکول ژن SRK2D رمزکننده یک پروتئین کیناز درگیر در پاسخ به تنش های غیرزنده در کلزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
39 جداسازی و همسانه سازی مولکولی ژن رمز کننده عامل رونویسی MYG2 در کلزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
40 جداسازی وهمسانه سازی ژن رمز کننده گلوتاتیون ریداکتاز گندم Triticum aestivum L. (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
41 جداسازی یک ژن جدید رمز کننده پروتئین انگشت روی از گیاه هالوفیتAeluropus littoralis (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
42 روند تغییرات باندهای پروتئینی در شرایط آلودگی در نسل F2 دو رقم گندم نان مقاوم و حساس به ویروس موزائیک رگه ای گندم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
43 شناسایی آللهای ژن Glu-A1، رمز کننده تعدادی از زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی زیاد، در پنجاه رقم گندم با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
44 مطالعه ژنتیک زودرسی با استفاده از تلاقیهای دای آلل گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
45 مطالعهی شبکه تنظیمی پاسخ به تنش خشکی در کلزاBrassica napus با استفاده از تجزیه و تحلیل توالیهایEST (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
46 مقایسه الگوی بیان ژن های دو ژنوتیپ حساس و متحمل به شوری برنج با استفاده از داده های میکرواری (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
47 همسانه سازی و تعیین توالی طول کامل cDNA ژن MYC2 در کلزا (B.napus) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران