دکتر حسن کریم مجنی

دکتر حسن کریم مجنی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حسن کریم مجنی

Dr. Hasan Karim mojeni

دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرزمان و مدت تداخل علف های هرزبرعملکردوخصوصیات رشدی سیب زمینی درروشهای آبیاری جویچه ای و قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 3
2 ارزیابی اثر کاربرد نیتروژن و روش های کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد بزرک و شبدر برسیم در سامانه کشت مخلوط (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 17
3 ارزیابی برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ های همیشه بهار (Calendula officinalis) تحت تاثیر رژیم آبیاری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 33
4 ارزیابی روش های مختلف آبیاری اسپرس همدانی .Hedysarum criniferum Boiss در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
5 انتقال مجدد نیتروژن، غلظت عناصر نیتروژن، پتاسیم و فسفر گندم های دی، تترا و هگزاپلوئید در پاسخ به نیتروژن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 4
6 Fungi associated with leaf spots of nutsedge plants in north of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 10، شماره: 1
7 بررسی اثر عوامل محیطی و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذرهای گیاه تاتورهDatura stramonium L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
8 تاثیر تلقیح با میکوریز و پیش تیمار با سالیسیلیک اسید در سطوح مختلف خشکی بر خصوصیات مورفولوژی و عملکرد بزرک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 12
9 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و آرایش کاشت بر تداخل علف های هرز در کشت مخلوط بزرک و شبدر برسیم بذری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 21
10 تاثیر علفکش ها به همراه وجین دستی در کنترل علف های هرز در کشت انتظاری و بهاره عدس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
11 تخمین کاهش عملکردذرت دراثرحضورمنفرد وجفت گونه ای علفهای هرزتوق وتاتوره بااستفاده ازمدلهای تجربی مبتنی برتراکم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
12 شاخص های رشد و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.)تحت تاثیر تداخل علف هرز جودره (Hordeum spontaneum L.) در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 3، شماره: 9
13 شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذر توق Xanthium strumarium L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آللوپاتی اسانس گونه های بومادران بر روی علف هرز منداب (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 ارزیابی پاسخ ژنوتیپ های خیار (.Cucmnis sativus L) به انگلی شدن توسط گل جالیز مصری(Phelipanche aegyptiaca) (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
3 بررسی تاثیرتراکم کاشت و تیمارهای کنترل علف هرزبرعملکردواجزای عملکردو موادموثره کتان دانه روغنی Linum usitatissimum L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 بررسی کارایی علف کش بنتازون تحت تاثیرموادافزودنی و تراکم کاشت درکنترل علفهای هرزپهن برگ کتان دانه روغنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 تاثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ و طول دوره آماده سازی بذر بر شاخص های جوانه زنی آفتابگردان (Helianthus annuus L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
6 رشد گیاهچه های خرفه و تاج خروس تحت تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی رازیانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 نقش موسیلاژ بذر در شاخصهای جوانه زنی بذر ریحان در مواجه با تنش اسمزی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران