دکتر هدی قاسمیه

دکتر هدی قاسمیه دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:مرتع و آبخیزداری دانشگاه کاشان

دکتر هدی قاسمیه

Dr. Hoda Ghasemieh

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:مرتع و آبخیزداری دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز وضعیت بیلان منابع آب زیرزمینی به منظور بررسی تنش واردشده بر آبخوان در مناطق خشک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 10، شماره: 38
2 ارزیابی اثر تغییر اقلیم، تحت تاثیر عدم قطعیت روش های ریز مقیاس گردانی: مطالعه ی موردی حوضه قرآن طالار (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 10، شماره: 34
3 ارزیابی تغییرات زمانی- مکانی بیلان رطوبتی خاک به روش تورنت وایت- ماتر (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشت آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 1
4 ارزیابی کارایی مدل SWMM به منظور بررسی گره های سیل گیر شبکه زهکشی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شرق منطقه شش شهرداری تهران) (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 4، شماره: 4
5 ارزیابی کارایی مدل های دو متغیره در تعیین حساسیت پذیری فرونشست آبخوان دشت کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 4
6 ارزیابی کارایی مدل هیدرولوژیکی IHACRES درمناطق مرطوب (مطالعه موردی حوضه ناورود، گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
7 استفاده از مدل های غیر قطعی در پیش بینی دبی متوسط ماهیانه با استفاده از مدل های سری زمانی(مطالعه موردی: چشمه سلیمانیه کاشان) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 1، شماره: 1
8 اولویت بندی و تحلیل فضایی پتانسیل سیل خیزی مبتنی بر رویکرد FUZZY-AHP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قمصر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 12، شماره: 4
9 بررسی الگوی پیچان رودی رودخانه ها با استفاده از شاخص های لئوپولد و کورنایس (مطالعه موردی: رودخانه ی بابل رود و سجاد رود) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 11
10 بررسی تلفیق داده های بادسنجی با ژئومرفولوژی ارگ کاشان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 1
11 بررسی وضعیت آبخوان دشت کاشان با استفاده از روش مقاومت الکتریکی با آرایش شلومبرژه (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 3، شماره: 4
12 بررسی وضعیت کمی منابع آب زیرزمینی دشت کاشان، چشم انداز و ارائه راه کارهای مناسب (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 15، شماره: 55
13 بهبود منحنی های شدت مدت فراوانی همگام با الگوریتم های رایانه ای ژنتیک و توده ریزه ها در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 11، شماره: 37
14 پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل هیدرولوژیکی WetSpa، تکنیک های GIS و RS و تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بالخلوچای، اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
15 پهنه بندی کیفیت آب آبیاری و شهری با استفاده از GIS (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 4
16 پهنهبندی اراضی مستعد پخش سیلاب با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی(مطالعه موردی: جنوب دشت کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 76
17 تحلیل زمانی مکانی خشکسالی های هواشناسی و آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مهیار شمالی اصفهان) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 6، شماره: 15
18 تحلیل میزان فعالیت تپه های ماسه ای بند ریگ کاشان با استفاده از شاخص لن کستر (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 3، شماره: 5
19 تغییر ضرایب ذخیره و قابلیت انتقال آبخوان دشت الشتر به علت خشکسالی و افزایش بهره برداری منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 5، شماره: 11
20 شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی توزیعی WetSpa (مطالعه موردی- حوضه ناورود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
21 شبیه‌سازی نقشه کاربری اراضی سال 2026 با استفاده از مدل CLUE-s در حوزه آبخیز رحیم‌آباد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 4
22 شناسایی چاه های موثر در تعیین عمق آب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده ازآنالیز مولفه های اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
23 کارایی روش تصمیم گیری چندمعیاره در مکان یابی پخش سیلاب مطالعه موردی: دشت کاشان (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 3
24 کاربرد مدل متریک برای برآورد تبخیر-تعرق واقعی ماهانه حوزه آبخیز ونک با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 11، شماره: 3
25 مدیریت برنامه ریزی جهت بهره برداری از آبخوان آزاد با استفاده از مدل GMS (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 5
26 مقایسه تطبیقی مدل های داده کاوی در ریزمقیاس نمایی بارش و دما (مطالعه موردی : حوضه آبخیز بازفت صمصامی) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
27 مقایسه روش های تجربی برآورد تبخیر و تعرق براساس داده های لایسی متری (مطالعه موردی: دشت کاشان) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 9، شماره: 27
28 مقایسه کارآیی مدل هیدرولوژیکیWetSpa شبکه عصبی مصنوعی و سیستم عصبی- فازی انطباقی ، در شبیه سازی دبی جریان رودخانه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بالوخلوچای استان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
29 مقایسه مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره در تخمین تغییرات کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی آب و تأثیر آن بر محیط زیست (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 آنالیز سیلخیزی حوزه های آبخیز بالادست شهری (مطالعه موردی: حوزه های ابخیز طرقبه و حصار ـ دهبار) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
3 ابعاد و چالش های مدیریت یکپارچه منابع آب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 اثرات تاغکاری بر میزان املاح خاک (مطالعه موردی منطقه گچی آباد ورامین) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 ارزیابی پتانسیل سیل خیزی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در حوزه آبخیز برزک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی
6 ارزیابی دقت انواع روشهای تجربی جهت تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق خشک و کویری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
7 ارزیابی دقت مدل های مختلف سری زمانی در برآورد تبخیر و تعرق مناطق بیابانی (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی کاشان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
8 ارزیابی روش های ریز مقیاس گردانی آماری مدل های گردش عمومی جو –اقیانوس (AO-GCM) درجهت ورودی مدل های بارش- رواناب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
9 ارزیابی کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی فرآیند بارش_رواناب (مطالعه موردی:حوزه آبخیز بالخلوچای) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 ارزیابی کیفیت و تیپ هیدروشیمیایی آب رودخانه بالخلوچای از نظر شرب و کشاورزی با استفاده از روش های گرافیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
11 ارزیابی و پهنه بندی فراوانی و شدت خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گاوخونی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
12 ارزیابی ویژگی های دشت شهر کرد به منظور پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
13 استخراج و طبقه بندی خودکار لندفرمها با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
14 استفاده از منابع آبی تصفیه شده حاصل به منظور مدیریت آب در جهت توسعه پایدار مطالعه ی موردی کارخانه ی صنایع نساجی و بافندگی غرب تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
15 اکوهیدرولوژی، رویکردی میان رشته ای جهت حل مسائل مربوط به آب، محیط زیست و مردم (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
16 برآورد ارتفاع رواناب و دبی اوج به روش استدلالی و شماره منحنی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قلعه بنی، استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
17 برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن و نیاز آبی آن با استفاده از مدل کراپ وات در دشت کاشان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
18 برآورد عامل فرسایش پذیری حوضه با استفاده از خصوصیات ذاتی نقشه خاک FAO (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
19 بررسی اثر تغییر اقلیم بر روی آبدهی سالانه حوضه ی آبخیز قرآن طالار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
20 بررسی اثر تغییر اقلیم در دوره ی آتی تحت سناریوی های انتشار در حوضه ی آبخیز قرآن طالار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
21 بررسی اثر خشکسالی هیدروژئولوژیک بر نوسانات آب زیرزمینی با استفاده از شاخص PSI (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
22 بررسی اثرات ذرات گردوغبار کارخانجات سیمان درمناطق خشک مطالعه موردی کارخانه سیمان شهر بیارجمند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
23 بررسی الگوی پیچان رودی رودخانه با استفاده ازشاخصهای ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی: رودخانه بابلرود (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
24 بررسی انواع فرسایش، رخساره های ژئومورفولوژیکی و خصوصیات هیدرودینامیکی سازندهای زمین شناسی(مطالعه ی موردی: زیرآبریز چهل کنار بهبهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
25 بررسی پتانسیل های اکوتوریسمی با استفاده از GIS و آمایش سرزمین (مطالعه موردی: خوضه سومبار غلامان) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
26 بررسی پژوهش های پیشین آب خاکستری و روش های بازیابی آن برای مصارف مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
27 بررسی تاثیرتاغ زارها درکاهش میزان طوفانهای گردوخاک با استفاده ازگل باد و گل طوفان مطالعه موردی: کاشان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
28 بررسی تغییرات زمانی خشکسالی با استفاده از نمایه بارش استاندارد شده (مطالعه موردی: زیر حوزه بهشت آباد) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
29 بررسی حساسیت به فرسایش و سیستم درزهها در سازندهای زمین شناسی به منظور کاربرد در طرحهای آبخیزداری (مطالعه ی موردی: زیرآبریز چهل کنار بهبهان) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 بررسی دقت مدلسازی بارش رواناب در برآورد وقایع حدی، مطالعه موردی: - زیر حوزه بهشت آباد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
31 بررسی ریز مقیاس گردانی آماری به صورت فصلی و سالانه در SDSM (مطالعه ی موردی ایستگاه سینوپتیک بابلسر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
32 بررسی ستون چینه شناسی مناطق خشک مطالعه موردی: منطقه بیارجمند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
33 بررسی صحت روش ماکوس به منظور تعیین زمان تاخیر در برخی از حوضه های ایران(مطالعه موردی: حوضه های نکارود، سد کرج و معرف کسیلیان) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
34 بررسی فرسایش کناره ای رودخانه و مدیریت آن با استفاده از روشهای ساماندهی رودخانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
35 بررسی قابلیت استفاده از ویژگی های سازندهای زمین شناسی برای اولویت بندی پروژه های آبخیزداری (مطالعه ی موردی: حوزه ی آبخیز چمران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
36 بررسی کارایی روش عکس مجذورفاصله درتهیه نقشه ی پهنه بندی درمناطق بیابانی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
37 بررسی کارایی روش های عصبی-فازی (CANFIS) و رگرسیون گام به گام در مدل سازی بارش-رواناب حوضه ناورود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
38 بررسی کارایی مدل شاخص آماری در تهیه نقشه حساسیت به سیل حوزه آبخیز مهیار شمالی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
39 بررسی کیفیت شیمیایی آب در ایستگاه آق قلا واقع در رودخانه گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
40 بررسی مسائل اجتماعی و اقتصادی مناطق خشک راهبردی جهت ارتقاء وضعیت معیشت ساکنین مطالعه موردی حوزه آبخیز بیارجمند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
41 بررسی نقش دشت ریگ بلند کاشان در توفان­های گرد و خاک با استفاده از گل باد وگل طوفان(مطالعه ی موردی:کاشان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
42 بررسی وضعیت پتانسیل تولید رواناب با استفاده از روش حفاظت خاک آمریکا ( SCS ) در حوزه آبخیز حسین آباد بلوک عنبرآباد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
43 بررسی وضعیت گروه های هیدرولوژیکی خاک وشماره منحنی به منظور برآورد رواناب درحوزه آبخیز حسین آباد بلوک عنبرآباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
44 پتانسیل اکوتوریسم در مناطق بیابانی ایران مطالعه موردی:آفریقای ایران (منطقه حفاظت شده توران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
45 پدیده تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
46 پهنه بندی ضریب رواناب پتانسیل و ظرفیت ذخیره چالابی حوزه آبخیز بالخلوچای با استفاده از مدل هیدرولوژیکی توزیع wetspa (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
47 تاثیر خصوصیات حوضه، نوع کاربری و ژئومورفولوژی بر گسترش خندق (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
48 تاثیرپذیری تولید رواناب از پوشش گیاهی در کرت های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
49 تحلیل فراوانی سیلاب با کمک روش آنالیز موجک (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
50 تحلیل کمی عوامل ژئومورفومتری موثر بر وقوع زمین لغزش با به کارگیری مدل نسبت فراوانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
51 تحلیل و تهیه نقشه الگوی مکانی فرسایندگی باران حوضه آبخیز گلپایگان (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
52 تعیین اولویت مبارزه با فرسایش بادی دراشکال مختلف تپه های ماسه ای مطالعه موردی: ارگ کاشان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
53 تعیین بارندگی در سال های فاقد آماربا استفاده ازمدل شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
54 تعیین مناسب ترین توزیع آماری برای پیشبینی سیلاب حوزه آبخیز شهری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دورود) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
55 تعیین مناسب ترین توزیع آماری جهت تحلیل فراوانی حداکثر بارش ۲۴ ساعته سالیانه با استفاده از نرم افزارهای HEC-DSSVue و HEC-SSP (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
56 راهکار سیستم هشدار سیل در مناطق سیل خیز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
57 راهکارها همگنی ایستگاه های هیدرومتری به منظور تحلیل منطقه ای فراوانی سیلاب (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
58 کاربرد الگوریتم داده کاوی در تهیه نقشه خطر سیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
59 کاربرد انواع روش یادگیری ماشین درتهیه نقشه حساسیت زمین لغزش در علوم محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند
60 کاربرد شاخص بارش استاندارد شده جهت پایش دوره های خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره ای (مطالعه موردی: استان لرستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
61 گذار از کنترل سیلاب به تعدیل سیلاب با کمک مدیریت حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
62 مدل سازی بارش رواناب با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی (- MLP و RBF )حوزه ی رودخانه ی بابلرود (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
63 مدیریت سوانح طبیعی در شهرها با تاکید بر بحران آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
64 مروری بر روش های تغذیه مصنوعی و مکان یابی تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
65 مروری بر معرفی مدل های نفوذ و کاربرد آنها در پژوهش های مختلف (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
66 مطالعه پوشش گیاهی به منظور بهبود عملکرد مدیریتی بر مراتع (مطالعه موردی: حوضه ی آبخیر خائیز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
67 معرفی مدل WetSpass-M ابزاری مفید جهت برآورد تغذیه توزیعی آب زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
68 مقاله مروری: روش های تصمیم گیری چندمعیاره در مسایل هیدرولوژی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
69 مهار سیلاب با استفاده از روشهای پخش سیلاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
70 نقش پدافند غیرعامل در مدیریت بحران خشکسالی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی