دکتر هادی بیگی حیدرلو

دکتر هادی بیگی حیدرلو استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

دکتر هادی بیگی حیدرلو

Dr. Hadi Beygi Heidarlou

استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.