دکتر علی ملیحی پور

دکتر علی ملیحی پور دانشیار مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر علی ملیحی پور

Dr. Ali Malihipour

دانشیار مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آران، رقم جدید گندم دوروم مناسب برای کشت در مناطق گرم و خشک جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 8، شماره: 2
2 اثرات باکتری Bacillus velezensis UTB۹۶ در کاهش توکسین زرالنون ناشی از قارچ Fusarium graminearum جدا شده از گندم (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 51، شماره: 2
3 ارزیابی لاین های گندم امیدبخش اقلیم معتدل کشور از نظر واکنش نسبت به بیماری زنگ سیاه (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 12، شماره: 4
4 ارزیابی مقاومت برخی ارقام گندم نان بهاره ایران نسبت به بیماری زنگ سیاه در مرحله گیاهچه (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 36، شماره: 4
5 ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های مختلف گندم نان انتخابی از کلکسیون بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی دوره: 6، شماره: 1
6 ارزیابی مقاومت گیاهچه ای ارقام تجاری گندم نان نسبت به بیماری زنگ سیاه با استفاده از روش GGE بای پلات (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 42
7 Effective and ineffective resistance genes and reaction of promising wheat lines to stem rust in Ardabil (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 7، شماره: 4
8 بررسی کارآیی ژنهای مقاومت به زنگ سیاه گندم در ایران و آخرین واکنش ژنوتیپهای گندم اقلیم سرد کشور نسبت به بیماری (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 56، شماره: 1
9 بررسی مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در ژنوتیپ های گندم امیدبخش سال 1392 اقلیم گرم و خشک جنوب کشور در شرایط مزرعه و گلخانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 1
10 بررسی واکنش ارقام و لاینهای پیشرفته گندم دیم نسبت به بیماری زنگ زرد Puccinia striiformis f. sp. Tritici درمرحله گیاهچه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
11 برزگر، رقم جدیدگندم آبی با سازگاری و پایداری عملکرد بالا، مناسب اراضی شور در اقلیم معتدل کشور (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 1
12 پردازش تصاویر فراطیفی به منظور تشخیص آلودگی مغز پسته به دو جدایه KK۱۱ و R۵ قارچ Aspergillus flavus (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 52، شماره: 1
13 تابان، رقم جدید گندم دوروم مناسب برای کشت در مناطق گرم و خشک جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 2
14 تجزیه و تحلیل مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در ژنوتیپهای گندم امیدبخش سال 1392 اقلیم گرم و مرطوب شمال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 2
15 تیرگان، رقم جدید گندم نان آبی، جهت کشت در اقلیم گرم و مرطوب شمال ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 12، شماره: 1
16 ثنا، رقم جدید گندم دوروم مناسب برای کشت در اقلیم معتدل ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 2
17 رقم جدید گندم نان آبی طلایی سازگار و مناسب کشت در مزارع گندم آبی مناطق معتدل کشور تحت شرایط بهینه و تنش خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 1
18 سیروان، رقم جدید گندم نان متحمل به خشکی آخر فصل و با کیفیت نانوایی خوب برای کشت در مزارع آبی مناطق معتدل ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 1
19 شوش، رقم جدید گندم نان مقاوم به زنگ زرد، دارای کیفیت نانوایی بالا، مناسب کشت در نظام های زراعی مناطق آبی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 1
20 فرین، رقم جدید گندم آبی مناسب کشت در مناطق معتدل کشور (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 12، شماره: 1
21 واکنش ارقام تجاری و لاین های در دست نامگذاری گندم آبی ایران به بیماری نواری باکتریایی برگ (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 36، شماره: 1
22 واکنش توده های گندم بومی ایران نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در شرایط مزرعه و گلخانه (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی کارایی ژنهای مقاومت به زنگ سیاه در ایران طی سالهای 1397 و 1398 از طریق کاشت و اجرای خزانه های تله زنگ سیاه در مناطق مختلف کشور (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
2 ظهور مجدد زنگ سیاه در ایران تهدیدی برای تولید گندم کشور (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران