دکتر علی مومنی

دکتر علی مومنی استاد اصلاح نباتات موسسه تحقیقات برنج کشور

دکتر علی مومنی

Dr. Ali Moumeni

استاد اصلاح نباتات موسسه تحقیقات برنج کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اختصاصیت میزبانی و وضعیت سازگاری جنسی جدایه های قارچ Pyricularia oryzae بدست آمده از میزبان های مختلف در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 54، شماره: 4
2 ارزیابی برهمکنش ژنوتیپ در محیط و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های منتخب برنج (.Oryza sativa L) هوازی در شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 22، شماره: 4
3 ارزیابی تحمل به شوری در ارقام بومی و اصلاح شده برنج ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
4 ارزیابی تحمل به شوری در ارقام بومی و اصلاح شده برنج ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
5 ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ های موتانت برنج (M۳) با تاکید بر شاخص های تحمل به تنش در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 45
6 ارزیابی تحمل خشکی ارقام برنج در مراحل رویشی و زایشی با استفاده از شاخص های مبتنی بر عملکرد دانه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 5
7 ارزیابی تنوع و اعتبار سنجی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با تحمل تنش شوری در ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 20، شماره: 4
8 ارزیابی روابط آلومتریک و شاخص های رشد در ژنوتیپ های غرقابی، هوازی و آپلند برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 42
9 ارزیابی روابط بین عملکرد دانه و صفات مهم زراعی کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
10 ارزیابی روابط بین عملکرد دانه و صفات مهم زراعی کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
11 ارزیابی فعالیت برخی از آنزیم های دفاعی مهم در برنج جهش یافته ی مقاوم به بیماری بلاست (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 39، شماره: 4
12 برآورد اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و میزان سازگاری لاین های امیدبخش اصلاحی برنج در مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 4
13 برآورد اثرات ژنتیکی و اثر متقابل ژنوتیپ در محیط برای برخی از صفات کمی در برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
14 بررسی الگوی بیان ژن های دفاعی برنج تیمار شده با نانوذره نقره بیولوژیک در تعامل با Magnaporthe oryzae، قارچ عامل بیماری بلاست (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 8، شماره: 2
15 بررسی بیان ژن های مرتبط با بیماریزایی در برنج همزیست شده با قارچ Trichoderma harzianum پس از تلقیح با قارچ Magnaporthe oryzae (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
16 بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای مولکولی پیوسته برای میزان آمیلوز در میان برخی ارقام برنج ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 1، شماره: 1
17 بررسی روابط ژنتیکی شماری از صفات زراعی برنج با عملکرد دانه از طریق برخی رو ش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 1
18 بررسی روابط ژنتیکی شماری از صفات زراعی برنج با عملکرد دانه از طریق برخی روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
19 بررسی زمان مناسب نشاکاری و میزان مصرف کود نیتروژن در کشت مجدد برنج (Oryza sativa L) رقم کوهسار در مازندران (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 2
20 بررسی ژنتیکی برخی از صفات مورفولوژیکی برنج با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
21 بررسی همبستگی ژنتیکی و تنوع صفات مورفولوژیکی القاء شده در جمعیت موتانت برنج (.Oryza sativa L) رقم هاشمی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 7، شماره: 1
22 تجزیه پایداری و اثر متقابل ژنوتیپ در محیط بر عملکرد دانه لاین‌های امیدبخش اصلاحی برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 20، شماره: 4
23 تجزیه ژنتیکی تحمل تنش شوری در تعدادی از ژنوتیپ های برنج ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
24 تجزیه ساختار ژنتیکی برخی صفات مهم زراعی در برنج با استفاده از تجزیه لاین × تستر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 35
25 تجزیه ساختار ژنتیکی برخی صفات مهم زراعی در برنج با استفاده از تجزیه لاین × تستر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
26 تعیین عمل ژنها و برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از صفات مرتبط با کیفیت پخت برنج با استفاده از روش تجزیه دیآلل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
27 شناسایی ترکیب های والدینی برای اصلاح خصوصیات کیفی دانه، عملکرد و اجزای آن در برنج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 1، شماره: 1
28 شناسایی نژادهای فیزیولوژیک Magnaporthe grisea عامل بلاست برنج در استان های گیلان و مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 45، شماره: 3
29 طلوع، رقم جدید زودرس، پاکوتاه، مقاوم به بلاست و کیفی برنج (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 2
30 غربال گری انبوه ژنوتیپ های مختلف برنج نسبت به کرم ساقه خوار نواری برنج،Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Pyralidae) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 35، شماره: 2
31 مطالعه امکان تغییر الگوی کشت برنج از شرایط غرقابی به هوازی در مازندران (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 4
32 مطالعه برخی پاسخ های فیزیولوژیک به تنش خشکی در سه رقم برنج ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 1
33 مطالعه مقاومت ژنوتیپ های برنج (.Oryza sativa L) به بیماری بلاست در مرحله گیاهچه و خوشه در مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
34 مطالعه مقاومت ژنوتیپ های برنج (.Oryza sativa L) به بیماری بلاست در مرحله گیاهچه و خوشه در مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
35 مقایسه فرآیند خشک کردن و کیفیت تبدیل در خشک‌کن‌های گردش مجدد و رایج شلتوک (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
36 نگرشی بر قابلیت های توسعه کشت برنج هوازی در شرایط بحران کمبود آب در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 18، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A study on the changes of peroxidase Enzyme in the process of Rice plant resistance to M.grisea (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
2 اثر زمان برداشت بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و میزان روغن چند رقم کلزا در استان گیلان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی قابلیت ترکیب پذیری خصویات کیفی (غلظت ژل، میزان آمیلوز و درجه حرارت ژلانیته شدن)( برنج به روش تلافی های دای آلل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 ارزیابی مقاومت نسبی ارقام مختلف برنج نسبت به بیماری بلاست (Pyricularia grisea Sacc.) در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
5 ارزیابی مقاومت نسبی ارقام مختلف برنج نسبت به بیماری بلاست pyricularia grisea sacc. درمرحله گیاهچه ای درشرایط مزرعه و گلخانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ارزیابی واکنش ژنوتیپ های M2 برنج محلی هاشمی (Oryza sativa L.) به تنش شوری در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 EFFECT OF PLANTING DATE AND DENSITY ON GROWTH CHARACTERISTICS IN DOUBLE-CROPPING OF RICE (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
8 بررس تغییرات آنزیم پلی فنل اکسیداز در فرآیند مقاومت گیاه برنج به قارچ Magnaporthe grisea عامل بیماری بلاست برنج (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
9 بررسی تغییرات آنزیم پراکسیداز در فرایند مقاومت گیاه برنج به قارچ Magnaporthe grisea عامل بیماری بلاست برنج (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
10 بررسی تغییرات آنزیم پلی فنل اکسیداز در فرآیند مقاومت گیاه برنج به قارچ Magnaporthe grisea عامل بیماری بلاست برنج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور
11 بررسی تنوع ژنتیکی لاین های امید بخش برنج بر اساس صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
12 بررسی تنوع ژنتیکی لاین های برنج با استفاده از صفات کمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
13 بررسی توارث عوامل موثر بر روی کیفیت پخت برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 بررسی توانایی رقابتی ارقام و لاین های برنج (Oryza sativa) با علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 بررسی حساسیت و مقاومت ارقام مختلف برنج نسبت به بیماری بلاست pyricularia grisea sacc (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی شاخص های رشد برنج (Oryza sativa L.) موثر بر توانایی رقابت با علفهرز سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 تاثیر علف کش های پیش و پس رویش بر عملکرد اقتصادی، وزن خشک و سرعت رشد برنج هوازی در دو نظام کاشت بذری و نشایی (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
18 تجزیه و تحلیل الگوی تظاهرژنی جهت تشریح ساختارو مکانیسم تحمل به تنش خشکی دربرنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 تعیین بهترین زمان نشاء و میزان مصرف ازت بر عملکرد و اجزای آن در کشت مجدد برنج رقم کوهسار در مازندارن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
20 شناخت مکانیسم مولکولی تحمل به خشکی با مطالعه الگوی تظاهر ژنی برگ در برنج (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
21 شناسایی نشانگرهای مولکولی ریزماهواره پیوسته به مکان های کنترل کننده (QTL) صفت پاکوتاهی در برنج از طریق تجزیه تفرق توده ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 گزینش ژنوتیپهای متحمل تنش خشکی برنج تحت شرایط متفاوت آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
23 مطالعه شاخصهای مقاومت به خشکی دربرنج Oriza sativa L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 مطالعه کارآیی ژنهای مسئول مقاومت به بلاست در ارقام برنج ایران و میزان تنوع آن (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 مطالعه ویژگی های رشد رقم برنج کوهسار در تاریخهای نشا و میزان مختلف مصرف ازت درکشت مجدد برنج در مازندران (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
26 نقش عوامل رونویسی WRKY در تحمل به خشکی در برنج (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی