دکتر صیاد درویشی

دکتر صیاد درویشی  دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر صیاد درویشی

Dr. Sayad Darvishi

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی پیشگیری انتظامی از بزه دیدگی و بزهکاری کودکان خیابانی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا دوره: 5، شماره: 17
2 آسیب شناسی مهارتی روسای کلانتری در بهره گیری از سامانه های مرکز فرماندهی و کنترل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 3
3 آموزه های دینی رهیافتی بر نهادهای امنیتی دانش محور (مطالعه موردی پلیس) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 20، شماره: 67
4 اصول و روش های استاندار سازی رفتار کارکنان پلیس در رویکرد دینی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 4، شماره: 33
5 الگوی اثر هماهنگی د انش و مهارت پلیس د ر پیشگیری از جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 12، شماره: 2
6 الگوی ساز و کارهای مشارکت مردمی با پلیس در تامین امنیت پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 13، شماره: 49
7 بررسی دانش و مهارت موردنیاز پلیس در پیشگیری وضعی از جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 19، شماره: 2
8 بررسی رابطه اعتماد سازمانی و اثربخشی کارکنان کلانتریها و پاسگاه­های انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 5، شماره: 37
9 بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران وفرماندهان پلیس با سلامت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1393، شماره: 28
10 بررسی مهارت انسانی مدیران پلیس در زمینه پیشگیری از جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 11، شماره: 3
11 بررسی ویژگی های کارکنان در توسعه ی اقدامات ترمیمی پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 11، شماره: 61
12 بررسی هم راستایی دانش و مهارت پلیس در زمینه پیشگیری از جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 18، شماره: 1
13 پیشگیری ازتکرار بزهکاری بر پایه میانجیگری پلیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 3، شماره: 2
14 تاثیر اقدامات مدیریت انتظامی در پیشگیری وضعی از جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 13، شماره: 3
15 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی برکیفیت خدمات کلانتری‎ها و پاسگاه های انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 17، شماره: 1
16 تاثیر رهبری اخلاقی بر پیشگیری از فرسودگی شغلی کارکنان با نقش واسط نشاط سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 17، شماره: 71
17 تاثیر رهبری تحول گرا بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی معنویت در محیط کار (موردمطالعه: کارکنان پلیس پیشگیری استان قم) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 3
18 تاثیر شهر هوشمند بر ارتقای احساس امنیت با متغیر میانجی سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا دوره: 8، شماره: 2
19 تاثیرکیفیت خدمات پلیس هوشمند بر مشارکت شهروندان در پیشگیری از توزیع مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 7، شماره: 4
20 تأثیر فرهنگ بومی ‌اسلامی‌ بر پیشگیری از جرائم در شهر قم (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 23
21 توانمند سازی مدیران؛ زیربنای ارتقای کیفیت خدمات در کلانتری و پاسگا ههای انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1398، شماره: 47
22 راهبردهای ارتقاء سلامت سازمانی در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 14، شماره: 3
23 راهبردهای پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با تاکید بر وضعیتهای مخاطره آمیز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 25، شماره: 3
24 راهبردهای پیشگیری انتظامی از جرم با نگاه به آینده (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا دوره: 4، شماره: 13
25 راهبردهای توسعهی پلیس محله محور در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 9، شماره: 2
26 راهبردهای خدمات انتظامی مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی در گام دوم انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 5، شماره: 19
27 شناسایی عوامل آسیب پذیری کارکنان در عملیات پلیس و ارائه راهکارهای پیشگیرانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 23، شماره: 2
28 فراتحلیل پژوهش های سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم با رویکرد فرا ملی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 15، شماره: 57
29 معیارهای انتصاب فرماندهان و مدیران انتظامی در آموزه های مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1399، شماره: 53
30 نقش فضای ایمنی بر رفتارهای ایمن کارکنان در ماموریتهای سازمانی پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1395، شماره: 36
31 نقش مهارت های ارتباطی کارکنان اجرایی پلیس بر اثربخشی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 10، شماره: 56
32 نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تاثیر عدالت سازمانی و حمایت سازمانی پلیس بر پیشگیری از جرم (مطالعه موردی: کلانتری های انتظامی استان قم) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
33 واکاوی تجربه های خدمتی فرماندهان مرزبانی در پیشگیری از جرایم کارکنان وظیفه(مورد مطالعه استان خراسان جنوبی). (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 17، شماره: 65
34 ویژگی های فرماندهان و مدیران انتظامی بر پایه آموزه های مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 17، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه ی انسجام اجتماعی بر گرایش ارتباط اجتماعی مردم با پلیس (دریافت مقاله) همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی
2 نقش پلیس در احیای عدالت ترمیمی سنتی مبتنی بر آموزه های دینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی
3 نقش تدابیر پیش گیرنده ی غیر کیفری در پیشگیری از جرائم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی