دکتر باقر شاملو

دکتر باقر شاملو عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر باقر شاملو

Dr. Bagher Shamloo

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 " آسیب شناسی قوانین وکالت در تحقق دادرسی عادلانه " (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 1001
2 «بیمه ی مسوولیت مدنی مقامات قضایی» به مثابه ی یکی از تضمینات دادرسی عادلانه (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 76، شماره: 77
3 آسیب شناسی سیاست کیفری شکلی در رسیدگی به جرایم گروه تروریستی داعش با تاکید بر حقوق کیفری عراق (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 12، شماره: 44
4 اصول حاکم بر مجازات های بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 56
5 اصول گرایی حقوقی، بستری برای تولد عدالت کیفری نوین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 16، شماره: 64
6 امکان سنجی پاسخ دهی به جرائم حکومتی در تعامل با دو رکن جمهوریت و اسلامیت (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 29، شماره: 112
7 انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 11، شماره: 1
8 انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 10، شماره: 2
9 بازنگری در طبقه بندی جرائم در پرتو عیارسنجی نوین از جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 11، شماره: 40
10 بررسی تطبیقی دامنه تاثیر نقش دادستانی در تعقیب جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 14، شماره: 52
11 بررسی چرایی عدم کارایی مجازات‌های سنگین ایران در مبارزه با مواد مخدر (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 21، شماره: 2
12 بزه دیده شناسی سبز: با تاکید بر سیاست کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 20
13 بیت کوین؛ پولشویی و راهکارهای مقابله (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 13، شماره: 50
14 پارادایم امام خمینی (ره) در تحقق حقوق سیاسی-اجتماعی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 23، شماره: 91
15 پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 2
16 پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 4، شماره: 12
17 پیشگیری اجتماعی از جرایم تروریستی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 97
18 تاثیر سن بلوغ شرعی دختران ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی جنایات ارتکابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 27، شماره: 77
19 تأثیر قاچاق مواد مخدر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 3
20 تبیین تاثیرات جغرافیایی و ژئوپلیتیکی رویکرد آموزه های اسلام به افکار عمومی در سیاست گذاری کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 50
21 تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت گرایی در جرم پولشویی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 77، شماره: 81
22 تحولات الگوهای پاسخ دهی به جرم (سزاگرایی و اصلاح و بازپروری) در حقوق کیفری فرانسه و ایران (در قلمرو مجازات های تعزیری) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
23 تزاحم بین حق آموزش با سایر حقوق دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 4
24 توازن منافع فردی و جمعی در جرم انگاری اقتصادی همسو با توصیه نامه شورای اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 2، شماره: 5
25 جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 12، شماره: 46
26 جرم انگاری در حوزه رمزارزها (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 18، شماره: 21
27 جرم انگاری های جدید در حقوق کیفری ایران در پرتو جرایم سازمان یافته ی فراملی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 107
28 چالش های حقوقی-اقتصادی ارزهای مجازی برای نظام های سیاسی در پرتو نظریه جایگزینی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 1
29 چالش های کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان بزهکار؛ مطالعه موردی کانون کرمان (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 87، شماره: 123
30 چالش های نظام حقوق بین الملل معاصر در مبارزه مٶثر با دزدی دریایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 15، شماره: 15
31 چهارچوب های قانونی جایگاه اعلام جرم در فرآیند دادرسی شکلی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 23، شماره: 83
32 حضور نماینده دادستان در دادگاه و تاثیر آن بر دادرسی عادلانه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه حقوقی معاصر دوره: 3، شماره: 11
33 حق بر سلامت روان کودکان و نوجوانان بزهکار در پرتو عدالت کیفری افتراقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 92
34 حق کیفر خرد بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 36
35 حمایت کیفری از محیط زیست شهری در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 2، شماره: 2
36 خسارت زدایی از مظنونان، متهمان و محکومان بی گناه؛ جایگاه حقوقی، فرایند عملی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 78، شماره: 88
37 دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 10، شماره: 35
38 رابطه دوسویه ارزشها و پیشفرضهای شرکتی و فرهنگ سازمانی جرمزا (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 82، شماره: 102
39 رویکرد پیش بینانه به جرایم تروریستی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 23، شماره: 4
40 سرقت مال مشاع (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 2
41 سیاستگذاری جنایی ریسک مدار در برابر فناوری ارزهای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 27، شماره: 103
42 ضعف کنترل های رسمی و بازتولید مجرمیت: بررسی کیفی مجرمین قتل عمد و آدم ربایی در شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 2
43 مبانی فرهنگی رویکرد اجتماعی به حقوق کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 4
44 مجازیشدن بزهکاری یقهسفیدی در پرتو ارزهای مجازی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 110
45 مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کووید۱۹ در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 1002
46 مفهوم قاچاق حرفه ای ارز در رویکرد قانونی و رویه قضایی (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 9، شماره: 30
47 نقش فرهنگ سازمانی شرکت ها در ارتکاب جرائم زیست محیطی؛ نمونه پژوهی کارخانه های مشهد (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 10، شماره: 4
48 نقض بی طرفی و عدم استقلال قاضی؛جلوه ای از اقدام مخل دادرسی عادلانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 3
49 نوآوری قانون جزای جدید فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 1، شماره: 122
50 وضعیت اضطرار عمومی در نظام بین المللی حقوق بشر (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 80، شماره: 96
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاملی بر ارکان و اصول حقوق هسته ایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
2 ترانزیت مواد مخدر و روان گردان در مناطق ساحلی جنوب کشور و معضلات اجتماعی آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
3 جایگاه عدالت ترمیمی از دیدگاه حضرت علی(علیه السلام) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
4 حقوق کودک و نوجوان پیشرو در مفهوم جهانی سازی حقوق و چالش های نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی
5 سبک های فرزندپروری و اعتیاد فرزندان به فضای مجازی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
6 صلاحیت جهانی در امور کیفری: اصول پرینستون بر صلاحیت جهانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
7 مفهوم و کارکردهای فرایند اساسی سازی حقوق کیفری در دفاع از حقوق و آزادی های شهروندی (دریافت مقاله) همایش ملی استاد کاتوزیان و اندیشه های حقوق عمومی
8 نقش رسانه در پیشگیری از خشونت های خانگی (مطالعه موردی مراجعه کنندگان به کلانتری164 قایم تهران 1391) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه