دکتر فضل الله فروغی

دکتر فضل الله فروغی دانشیار، دانشگاه شیراز

دکتر فضل الله فروغی

Dr. Fazlollah Foroughi

دانشیار، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 7، شماره: 4
2 اهداف و عوامل مٶثر در کیفردهی مرتکبان جنایت علیه میراث فرهنگی در پرتو پرونده المهدی و رویه دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 19، شماره: 24
3 بازاندیشی مقایسه ای دو نظریه «سبب مقدم درتاثیر» و «سبب اقوی ازمباشر» درحقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 12، شماره: 24
4 بایسته های وصف گذاری تقنینی- کیفری در حوزه بیوتروریسم کشاورزی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 14، شماره: 3
5 بررسی تطبیقی مصادیق ضمانت اجراهای کیفری از منظر دوگانه سازی در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 12، شماره: 4
6 بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضا (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 8، شماره: 2
7 بررسی نهاد اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان : با نگاه تطبیقی به حقوق انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 25، شماره: 3
8 بررسی وحدت یا دوگانگی نظام جزایی در بستر سیاست جنایی تقنینی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
9 پیشگیری وضعی از تروریسم هسته ای با تاکید بر تدابیر نظارتی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 4، شماره: 14
10 تاثیرپذیری قواعد تعدد جرم از اهداف تعزیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 38
11 تعدد نتیجه در جرایم تعزیری براساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 20، شماره: 70
12 جرم انگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 8، شماره: 14
13 چالش های قضایی و اجرایی زندان زدایی در سیاست جنایی ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 86، شماره: 119
14 راه حل های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین الملل (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 34، شماره: 56
15 صلاحیت کیفری مراجع قضایی در فضای سایبر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 58
16 قاعده منع استرداد مجرمان سیاسی در پرتو اجرای قانون جرم سیاسی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 11، شماره: 4
17 کرامت مداری، راهبرد تعادل بخش میان امنیت و آزادی در گفتمان سیاست جنایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 15، شماره: 15
18 مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 8، شماره: 2
19 مدل شناسی تطبیقی پاسخ به بیوتروریسم کشاورزی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 15، شماره: 4
20 نقض مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها و اموالشان (مطالعه موردی مصادره دارایی جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا) (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 11، شماره: 1
21 واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 12، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مسئولیت اجتماعی در ادیان، مهمترین راه حل برای مقابله با بحران زیست محیطی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی