دکتر محمد باخرد

دکتر محمد باخرد Faculty of Chemistry, Shahrood University of Technology, Shahrood, IRAN

دکتر محمد باخرد

Dr. Mohammad Bakherad

Faculty of Chemistry, Shahrood University of Technology, Shahrood, IRAN

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.