دکتر محمدعلی محسنی بندپی

دکتر محمدعلی محسنی بندپی استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

دکتر محمدعلی محسنی بندپی

Dr. Mohamad Ali Mohseni Bandpei,

استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.