دکتر رضا حاجی حسینی

دکتر رضا حاجی حسینی استاد- سازمان مرکزی- دانشگاه پیام نور- مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دکتر رضا حاجی حسینی

Dr. Reza Haji Hosseini

استاد- سازمان مرکزی- دانشگاه پیام نور- مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.