دکتر سارا شفیعیان

دکتر سارا شفیعیان Department of Medical Education, Education Development Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

دکتر سارا شفیعیان

Dr. Sara Shafian

Department of Medical Education, Education Development Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.