دکتر لیلا هاشمیان

دکتر لیلا هاشمیان دانشگاه بوعلی سینا

دکتر لیلا هاشمیان

دانشگاه بوعلی سینا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش واژگان فارسی بر اساس تاثیر استفاده از زبان اول بر آموزش زبان دوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزش زبان فارسی دوره: 6، شماره: 11
2 بازتاب اسطوره هابیل و قابیل در برخی از رمان های ادبیات ایران و جهان (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 21
3 بازتعریف مقوله سلوک در ادبیات داستانی با نگاهی به کتاب سه شنبه ها با موری اثر میچ آلبوم (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 13، شماره: 48
4 بازنگری دو ابهام درباره رمان «سرگذشت حاجی بابا اصفهانی» (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 94
5 بررسی تاثیر پذیری صادق چوبک در آثارش از ارنست میلر همینگوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 17
6 بررسی شیوۀ جریان سیال ذهن در رمان «زبیندن پیاده‌گرد» اثر کریستف سیمون (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 9، شماره: 2
7 بررسی عناصر داستان زال و رودابه در شاهنامه از منظر شکل شناسی (مورفولوژی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 5، شماره: 8
8 بررسی عناصر موسیقایی در شعر سیدعلی صالحی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 6، شماره: 18
9 بررسی عنصر طنز در نمایشنامه سوسمارالدوله میرزا آقاخان کرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 78
10 بررسی قصه های مجید هوشنگ مرادی کرمانی از منظر تربیتی و اجتماعی (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 3، شماره: 9
11 بررسی مباحث تعلیمی سنایی در مثنوی تحریمه القلم (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 5، شماره: 17
12 بررسی موسیقی شعر قصاید بدرالدین چاچی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 8، شماره: 13
13 بررسی مولفه های کم خردی در شخصیت مسعود غزنوی بر اساس مدل سه بعدی خرد آردلت (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 52
14 تاملی در قبض و بسط عارفانه (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 1، شماره: 4
15 تحلیل دو داستان «گنبد سبز» و «گنبد سرخ» نظامی گنجوی براساس نظریه «فرایند فردیت» یونگ (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 5، شماره: 2
16 سبک شناسی غزلیات ابتهاج براساس زبان شناسی نقش گرا (رویکرد فعل محور) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 29، شماره: 90
17 سیر آفاق در مشرب متصوفه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 19
18 شیوه ای نوین در بررسی احوال شاه شجاع کرمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 11، شماره: 1
19 عناصر دگردیسی در داستان شیخ صنعان و دختر ترسا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 16، شماره: 32
20 گذر از نه بیشة شهریارنامه بر اساس نظریة تک اسطورة جوزف کمپبل (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 45
21 مشترکات نظریات امام علی(ع)، شاعران پارسی گوی و دانشمندان درباره آغاز خلقت (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 30، شماره: 1
22 واکاوی سویه های ایدئولوژی و مذهب رمان «رود راوی» با تاکید بر نقد جامعه شناسانه (دریافت مقاله) ماهنامه سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) دوره: 16، شماره: 5
23 هوشنگ ابتهاج در سایه ی سبک ویژه ی غزلیات شمس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 7، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرکائیسم در شعر مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
2 بررسی آثار سیمین بهبهانی از دیدگاه نظریه شیءوارگی لوکاچ (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
3 بررسی آرای لوکاچ در زمینه ی رئالیسم و آگاهی طبقاتی در اشعار سیمین بهبهانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
4 بررسی اخلاق در طبقات الصوفیه بر اساس آرای دیوید راس (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی
5 بررسی جریان سیال ذهن در دو داستان بلند سلوک و روز و شب یوسف از محمود دولت آبادی (دریافت مقاله) همایش ادبیات فارسی معاصر
6 بررسی داستان دختر شاه جنیان عطاربر اساس نظریهی فرایند فردیت در روانشناسی یونگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
7 بررسی زیبایی شناسانه ی اشعار رهی معیری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش های علوم انسانی
8 بررسی زیبایی شناسانه ی غزل سیمین بهبهانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
9 بررسی زیباییشناسانه ی غزل سیمین بهبهانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
10 بررسی سه مرحله کمال انسان از دیدگاه شیخ محمود شبستری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی
11 بررسی عناصر موسیقایی در شعر سیدعلی صالحی (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات غنایی
12 بررسی عناصر موسیقایی در شعر سیدعلی صالحی و کاربرد آن عناصر در معماری نوین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات
13 بررسی ناتورالیسم در مجموعه داستان از این ولایت علی اشرف درویشیان (دریافت مقاله) همایش ادبیات فارسی معاصر
14 بررسی نوع انگیزش گردشگری ناصر خسرو در سفرنامه از دیدگاه روانشناسانه جامعه شناسانه کرامپتون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
15 تحلیل شعر سیمین بهبهانی براساس دو نظریه ی زیبایی انتقادی لوکاچ مکتب فرانکفورت و کلیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
16 تصویر شکاف بین دو نسل در مجموعهی چمدان بزرگ علوی بر اساس دیدگاه مانهایم و بوردیو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
17 جلوه های شهید و شهادت در اشعار شاعران انقلاب (مطالعه موردی اشعار سید حسن حسینی و علیرضا قزوه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی از ایثار تا شهادت
18 چشم انداز شعر کودک و پیشگامان آن (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
19 خیام پیشگام عرصه ی آزاداندیشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی
20 رئالیسم اجتماعی در جای خالی سلوچ اثر محمود دولت آبادی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
21 روانشناسی شخصیت دمنه بر اساس نظری «عقده حقارت» آلفرد آدلر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
22 زندگی دانشجویی زبان آموزان و دانشجویان غیر ایرانی در ایران؛ بایدها و نبایدها (دریافت مقاله) اولین همایش زندگی دانشجویی، فرصت ها و آسیب ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی
23 سیمای بانوی ایرانی و زن موفق درشعر پروین اعتصامی (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران
24 سیمای زنان ایثارگر در جنگ تحمیلی(با محوریت رمان زمین سوخته اثر احمد محمود) (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران
25 طبیعت گرایی در اشعار باباطاهر همدانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان «همایش ملی هزاره باباطاهر»
26 نقش برجسته ایرانیان و یونانیان در بلاغت عربی-اسلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازی ادبی
27 نقش و جایگاه گردشگری ادبی در توسعه اکوتوریسم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی
28 نمایه ی داستان های مرزبان نامه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی