دکتر محمد امینی راد

دکتر محمد امینی راد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکتر محمد امینی راد

Dr. Mohammad Amini Rad

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A NEW RECORD AND INTERESTING SPECIES OF CYPERACEAE FAMILY FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 12، شماره: 1
2 A review of the genus Carex sect. Ammoglochin in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 15، شماره: 1
3 Arabis carduchorum, a new record for Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 13، شماره: 2
4 استان تهران- کوه میشینه مرگ (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 6
5 استان تهران- کوه میشینه مرگ (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 2
6 Carduus lanuginosus, a new record from northwest of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 23، شماره: 67
7 CAREX HUMILIS (CYPERACEAE), A NEW RECORD FROM HIGH MOUNTAIN AREAS OF GILAN, N. IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 16، شماره: 1
8 CAREX PAMIRICA (CYPERACEAE), A NEW RECORD FROM WETLAND FLORA OF IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 14، شماره: 2
9 Chromosome report of twelve species for the flora of Iran (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 28، شماره: 2
10 COELACHYRUM BREVIFOLIUM, AN ANNUAL GRASS REPORT FROM BALUCHESTAN, IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
11 CYPERUS IMBRICATUS (CYPERACEAE), A NEW RECORD FOR IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 9، شماره: 2
12 First report of Bornmuellera cappadocica from Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 14، شماره: 2
13 First report of the invasive plant Araujia from Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 15، شماره: 1
14 FUIRENA PUBESCENS (CYPERACEAE), FIRST REPORT OF THE GENUS FOR IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 14، شماره: 2
15 HIEROCHLOE ODORATA (POACEAE), A NEW REPORT FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 18، شماره: 2
16 LEAF AND STEM ANATOMY IN IRANIAN BOLBOSCHOENUS SPECIES (CYPERACEAE), AS RELATED TO THEIR TAXONOMY AND ECOLOGY (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 19، شماره: 2
17 LEAF AND STEM ANATOMY OF THE CYPERUS SUBGENUS CYPERUS IN IRAN (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 9، شماره: 1
18 List of collectors of the Herbarium Ministerii Iranici Agriculturae “IRAN” (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 0
19 List of determiners of the Herbarium Ministerii Iranici Agriculturae “IRAN” (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 0
20 List of new taxa and combinations, named by researchers of the Herbarium Ministerii Iranici Agriculturae “IRAN” (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 0
21 NEW AND RARE PLANTS OF CYPERACEAE FAMILY FROM KHUZESTAN, S. W. IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 16، شماره: 2
22 NEW RECORD AND NEW COMBINATION OF CAREX L. FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 21، شماره: 2
23 NEW RECORDS AND INTERESTING SPECIES OF CYPERACEAE FAMILY FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 11، شماره: 1
24 NEW REPORT OF CAREX DIANDRA (CYPERACEAE) FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 19، شماره: 1
25 NEW TAXA RECORDS OF CAREX FROM IRAN (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 7، شماره: 2
26 NOTES ON CAREX (CYPERACEAE) SECT. GLANDESTINAE IN IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 20، شماره: 1
27 Notes on Silene chustupica, a new record and occurrence of S. dianthoides in Iran replacing with S. marcowiczii (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 17، شماره: 2
28 Notes on the genus Allium subgen. Allium sect. Longivaginata in Iran (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 28، شماره: 2
29 NOTES ON THE GENUS LUZULA (JUNCACEAE) IN IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 20، شماره: 2
30 OCHRADENUS ARABICUS (RESEDACEAE), A NEW RECORD FOR THE FLORA OF IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 16، شماره: 1
31 Onosma alburzensis (Boraginaceae), a new species from Central Alburz Mountains North Iran (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 27، شماره: 2
32 Prometheum rechingeri, a new report from Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 18، شماره: 2
33 SCORZONERA ALBORZENSIS, A NEW SPECIES OF SUBGEN. SCORZONERA SECT. NERVOSAE (ASTERACEAE) FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 26، شماره: 2
34 SILENE CAPITELLATA AND SILENE RETINERVIS (CARYOPHYLLACEAE), NEW RECORDS FOR IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
35 Study on utricle morphological and micro-morphological characters of Carex subgenus Carex in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 22، شماره: 1
36 TAXONOMIC REVISION OF THE CYPERUS SUBGENUS CYPERUS IN IRAN (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 6، شماره: 1
37 TWO NEW RECORDS OF BOLBOSCHOENUS (CYPERACEAE) FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 13، شماره: 1
38 TWO NEW RECORDS OF CYPERACEAE FAMILY FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 10، شماره: 1
39 Urochloa panicoides and a subspecies of Eragrostis cilianensis, new to the flora of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 12، شماره: 2
40 بررسی گرده شناسی Carex L. در ایران با تاکید بر سیستماتیک (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 10، شماره: 35
41 جایگاه حفاظتی Scorzonera alborzensis Safavi & Amini Rad، گونه ای انحصاری از ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 3
42 جایگاه حفاظتی گونه Scorzonera persica Boiss. & Buhse در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 5
43 مطالعه جنس Digitaria از تیره Poaceae در ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 7، شماره: 24
44 میشینه مرگ یکی از مرتفع ترین کوه ها در شرق البرز مرکزی با پوشش گیاهی متنوع و غنی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 6
45 نگاهی به آزادکوه یکی از قله های مرتفع البرز مرکزی با گونه های گیاهی منحصر به فرد و مخاطرات محیط زیستی آن (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 6
46 یادداشت تاکسونومیکی بر جنس Alopecurus (Poaceae) در ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 9، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 شناسایی قارچهای دارویی استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
2 مروری بر گیاه شناسی Carex hirta با رویکرد اثرات دارویی آن (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
3 مطالعه ریخت شناسی گونه های جنسPanicum L. درایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی