دکتر علی توکلی گلپایگانی

دکتر علی توکلی گلپایگانی Research Center of Engineering and Technology, Standards Research Institute

دکتر علی توکلی گلپایگانی

Dr. Ali Tavakoli Golpaygani

Research Center of Engineering and Technology, Standards Research Institute

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.