دکتر جواد معدنی

دکتر جواد معدنی استادیار گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر جواد معدنی

Dr. Javad Madani PhD

استادیار گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.