خالد حسامی آذر

 خالد  حسامی آذر

خالد حسامی آذر

Khaled Hesami azar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.