دکتر محمود محمودزاده

دکتر محمود محمودزاده دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

دکتر محمود محمودزاده

Dr. Masoud Soufi Majidpour

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار تجارت الکترونیکی در ایران بر اشتغال و بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 68
2 آثار تسهیلات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی بر رشد ارزش افزوده صنعت، خدمات، کشاورزی و ساختمان و مسکن (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 14، شماره: 50
3 آثار نامتقارن تکانه های بازار سهام بر بازار ارز در ایران: کاربردی از مدل خودهم بستگی پویای شرطی و APARCH (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 17، شماره: 62
4 آزمون تنش در نظام بانکی ایران با تاکید بر ریسک اعتباری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 15، شماره: 30
5 اثر اجزای مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران رویکرد رگرسیون غیرخطی انتقال هموار(۱۳۹۸-۱۳۵۰) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 7، شماره: 2
6 اثر تاب آوری اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری بانکی (مطالعه بین کشوری) (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 7، شماره: 1
7 اثر حذف یارانه انرژی برق بر شدت انرژی آن (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 16، شماره: 4
8 اثر مخارج مالی بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران (آزمون فرضیه C.O.E) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 16، شماره: 2
9 اثرات زیرساخت، کاربری و سرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 13، شماره: 49
10 اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری کل عوامل تولید در کشور های در حال توسعه منتخب (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 15، شماره: 57
11 اثرات نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در ایران: رهیافت تحلیل فضایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 9، شماره: 1
12 ارزیابی ویژگی های صنایع بر شدت انرژی صنایع تولیدی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 3، شماره: 8
13 انباشت سرمایه و تقلیل منابع درآمدی: مدل هارتویک (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 23، شماره: 3
14 انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران: رویکرد DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 52، شماره: 1
15 اندازه گیری و تحلیل منابع رشد اقتصادی بخش معدن در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 7، شماره: 13
16 بدهی دولت و رشد اقتصادی در ایران: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم (STR) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 13، شماره: 25
17 برآورد قیمت سایه یی آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی در بخش حمل و نقل (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 3
18 برآورد میزان ریسک معاملات سهام در بورس تهران با استفاده از معیار نقدشوندگی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 2
19 برآورد و پیش بینی تقاضای خودروی پراید در ایران: رهیافت سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 44
20 بررسی اثرات تسهیلات مشارکتی بانک ها بر بخش حقیقی اقتصاد با تاکید بر بحران های مالی (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی دوره: 2، شماره: 4
21 بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 38، شماره: 2
22 بررسی تاثیر سیاست های پولی بر ریسک پذیری بانک ها، مطالعه بین کشوری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 9، شماره: 36
23 بررسی تاثیر شفافیت سیاست پولی بر رابطه سیاست پولی- ریسک پذیری بانک ها، مطالعه بین کشوری (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 20، شماره: 115
24 بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 39، شماره: 2
25 بررسی همگرایی عملکرد بانک ها در استان ها : رهیافت ناهار و ایندر (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 18، شماره: 37
26 برنامه ریزی مسکن دهک های درآمدی استان اصفهان مطالعه موردی: خانوارهای شهری استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 18
27 پوشش ریسک قیمت سهام صنایعبورسی با نرخ ارز (چندرشته ای صنعتی، بانک و سرمایه گذاری) Hedging stock price of listed industries with exchange rate (Multidisciplinary industry, banking and investment) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 15، شماره: 54
28 تاب آوری اقتصاد کلان و ورشکستگی نظام بانکی (مطالعه بین کشوری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 4، شماره: 4
29 تاثیر انحراف نرخ ارز واقعی بر صادرات صنعت فولاد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 8، شماره: 28
30 تاثیر سیاستهای پولی و ارزی بر ریسک نکول بانکهای تجاری با رویکرد تحریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 10، شماره: 1
31 تاثیر نااطمینانی سیاست مخارج دولت بر بخش حقیقی اقتصاد در رژیمهای رکود و رونق (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 17، شماره: 34
32 تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای استان های ایران: رهیافت مرز تصادفی اثرات ثابت صحیح نمایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 7، شماره: 23
33 تحلیل شکاف درآمد و ثروت در ایران: رهیافت پیکیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 6، شماره: 1
34 تحلیل شاخص های کمی وکیفی تاثیرگذاردر برنامه ریزی مسکن استان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 37
35 تحلیلی بر وضعیت مسکن استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 5، شماره: 1
36 حسابداری رشد ارزش افزوده در صنایع تولیدی ایران با تاکید بر فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 9، شماره: 32
37 حسابداری رشد ارزش افزوده صنایع غذایی ایران: رهیافت نظریه رشد درون زا (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 18، شماره: 39
38 شرکت های پیشرو بازار سرمایه ایران در شرایط بحران ارزی: رهیافت درخت پوشای کمینه (دریافت مقاله) فصلنامه تحلیل بازار سرمایه دوره: 2، شماره: 4
39 صنعت بانکی و هم گرایی اقتصادی: تحلیل بین استانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 8، شماره: 21
40 عوامل پیشران بهره وری کل عوامل تولید در صنایع تولیدی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
41 عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 19، شماره: 74
42 فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره وری در بلندمدت: شواهدی از صنایع تولیدی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 15، شماره: 56
43 فناوری اطلاعات و ارتباطات و رقابت پذیری ملی: یک تحلیل بین کشوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 14، شماره: 27
44 فناوری اطلاعات و ارتباطات و کیفیت محیط زیست (شواهدی از کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 16، شماره: 60
45 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی ایران (رهیافت حسابداری رشد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بانکداری الکترونیکی بر سرعت گردش پول در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
2 اثر برخی اجزای مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
3 بررسی تاثیر دانش مودی بر کیفیت دریافت خدمات ( مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
4 بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و مشارکت مشتری بر قصد خرید مجدد (مورد مطالعه: هواپیمایی ماهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری مطالعه موردی: بانک صادرات شعب شرق استان تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
6 بررسی تاثیر هوش استراتژیک بر گرایش به کارآفرینی (مورد مطالعه: گروه سایپا) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
7 بررسی رابطه ابعاد اصلی شغل با میزان عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
8 بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت با بهره وری کارکنان)مطالعه موردی:بانک صادرات شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
9 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان در بانک ملت شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
10 بررسی رابطه بین کیفیت نظام جبران خدمات با بهره وری نیروی انسانی (مطالعه موردی : شرکتملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
11 بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه فکری با بهره وری سرمایه انسانی در بانک ملی شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
12 بررسی رابطه تنوع، بامفهوم و مهم بودن وظایف شغلی بر میزان عملکرد کارکنان در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
13 بررسی رابطه سرمایه فکری با بهره وری نیروی انسانی(مطالعه موردی: بانک ملت شهرتهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
14 تاثیر اصول اخلاقی تجارت الکترونیک بر قصد خرید مجدد و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه:مشتریان دیجی کالا در شهر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
15 تاثیر سنجه های عملکرد استراتژیک یکپارچه بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی استراتژی تجاری (مورد مطالعه: گروه ایران خودرو) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
16 تاثیر شاخص بیکاری بر طلاق بین سال های 1360 تا 1392 در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
17 تاثیر شاخص تورم بر طلاق بین سال های 1360 تا 1392 در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
18 تاثیر شاخص قیمت طلا بر طلاق بین سال های 1360 تا 1392 در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
19 تاثیر فناوری اطلاعات بر اثربخشی بازاریابی الکترونیکی با میانجی گری اقتصاد دانش بنیان (مورد مطالعه: پارک فناوری پردیس) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
20 تاثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر مدیریت نقدینگی بانک ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
21 تاثیر مدیریت دانش بر ایجاد تفکر استراتژیک در اقتصاد دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان در شهر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
22 تحلیل سری زمانی اثر گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اشتغال کل در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
23 توزیع جغرافیایی فعالیتهای صنعتی با تاکید بر توسعه مالی:مطالعه موردی صنایع کارخانهای استانهای ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
24 رتبه اقتصاد نوین کشورهای منتخب خاورمیانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تجارت الکترونیک
25 عوامل موثر بر صادرات صنعت سرامیک در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
26 نقش فن آوری اطلاعات در بهبود کارآیی و اثربخشی مراکز بهداشتی ، درمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
27 نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات در اشتغالزایی فارغ التحصیلان (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
28 نقش معیارهای ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم