دکتر محمد ابویی اردکان

دکتر محمد ابویی اردکان دانشیار

دکتر محمد ابویی اردکان

Dr. Mohammad Abooyee Ardakan

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A competency model for general health managers (Case: Iran medical of health and education) (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 9، شماره: 2
2 An Investigation on Factors Affecting Maturity of Organizational Orientation Toward E-business Using FCM Model (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 1، شماره: 2
3 ارائه چارچوب آینده نگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نوآوری (مورد مطالعه: صنایع هوا و فضا) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 5
4 ارتباط تفکر استراتژیک و نوع شخصیت مدیران در سازمان های رسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 10، شماره: 40
5 اعتباریابی ابعاد و مولفه های فرهنگ ریسک: کاربرد دلفی فازی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 42
6 Investigating the Relationship between Students’ Strategic Thinking Skills and Information Seeking Behavior among Undergraduate Students of Management in University of Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 10، شماره: 2
7 بررسی اهمیت عوامل پیش برنده و بازدارنده ی تاثیرگذار در رشد و توسعه خوشه نساجی یزد با استفاده از نقشه شناختی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 9، شماره: 2
8 بررسی رابطه میان سبک تفکر راهبردی و سبک بازی کاربران در محیط بازی رایانه ای «جنگ قبایل» با هدف ارائه راهکارهای مدیریتی برای طراحان و برنامه ریزان رسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 4
9 بررسی عصب شناختی مغز رهبران سازمانی در فعالیت مرتبط با تفکر استراتژیک: چگونه برای مطالعه و آزمایش با ابزار الکتروآنسفالوگرافی‎کمی، تکالیف شناختی طراحی کنیم؟ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 1
10 بررسی عوامل بازدارنده و پیشران در مسیر رشد و توسعه خوشه های صنعتی: مطالعه موردی خوشه نساجی یزد (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 6، شماره: 3
11 بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری وب ۲ از دیدگاه دبیران متوسطه بر اساس مدل پذیرش فناوری۳ (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 8، شماره: 4
12 بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر شهر در راستای برندسازی موثر شهری (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 3، شماره: 45
13 بررسی قابلیت روش فراتحلیل در شناسایی متغیرهای پیش‎بینی ورشکستگی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 21، شماره: 2
14 بررسی کاربرد نوع شناسی های قدرت و اجبار در حل مسائل پیچیده سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 0
15 بررسی مدل های ذهنی مدیران در فرایند تفکر استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 2
16 بررسی وضعیت شایستگی هنرآموزان برای آموزش کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 2
17 بررسى نقش کنشگران و ابزارهای مدیریت شهری در یکپارچگى مدیریت کلانشهر تهران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 6، شماره: 10
18 پیاده سازی سیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر مبنای کارت امتیازی متوازن در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 2
19 تبیین تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر ظرفیت نوآوری با تاکید بر نقش میانجی تسهیم دانش مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 1، شماره: 1
20 تبیین و مقایسه ویژگیهای مسایل پیچیده از دیدگاه مدیران و متخصصان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 2
21 تجربه های موثر در توسعه تفکر استراتژیک مدیران: رویکردی پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 15، شماره: 4
22 تحقیق در عملیات استعاره ای (MOR) نگاهی نو به استعاره های سهام جفتی و ستاره های دوتایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 1
23 تحلیل از فرآیند سیاستگذاری، رویکردی مغفول‌ در مطالعات تحلیل سیاست‌های سلامت در کشورهای درحال توسعه: جستاری در علل و رهنمودهایی برای پژوهشگران حوزه سلامت (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 18، شماره: 4
24 تحلیل شناختی محیط صنعت و بررسی همراستایی آن با دورنمای سازمان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 37
25 تحلیل نظام مند پژوهش های حوزه خط مشی گذاری سلامت در کشورهای در حال توسعه: رهنمودهایی برای پژوهشگران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 2، شماره: 2
26 تدوین راهبرد سناریوی بانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 45
27 ترسیم نقشه علم مدیریت شهری بر مبنای طبقه بندی های موضوعی پایگاه استنادی علوم (آی اس آی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 7
28 چارچوب خط مشی مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 3
29 چگونگی تغییر سیاست ها در حوزه سلامت کشور: یک تحقیق کیفی داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 19، شماره: 6
30 روش شناسی ترسیم نقشههای علم: مطالعه موردی ترسیم نقشه علم مدیریت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 17، شماره: 66
31 سلسله مراتب مفهومی معماری/معماری سازی سیستم و پارادایم های تحقیق در عملیات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 3، شماره: 1
32 شناسایی عوامل کلیدی در مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی با استفاده از روش شناسی سیستم‎های نرم (SSM) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 1
33 شناسایی و اولویت بندی معیارهای مشاغل استراتژیک (مورد مطالعه : شرکت همراه اول) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 57
34 شناسایی و تحلیل متغیرهای راهبردی تاثیرگذار بر آینده استان یزد با رویکرد تحلیل ساختاری (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 13، شماره: 2
35 طراحی الگوی حکمرانی پیچیده در شرایط تحریم در ایران (مورد مطالعه : صنعت برق) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 1
36 طراحی چارچوبی برای تعیین روش شناسی های مناسب تحقیق در عملیات به منظور معماری سازی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 2
37 طراحی ساختار اکوسیستم نوآوری نانوتکنولوژی با تمرکز بر نقش سازمان های پژوهش و فناوری در توسعه آن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 3
38 طراحی ماتریس تبدیل ارزش های سازمانی به مصنوعات فرهنگی با کمک پژوهش علم طراحی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 14، شماره: 1
39 طراحی مدل حکمرانی شرکت های دولتی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 15، شماره: 1
40 طراحی مدل خط‎مشی‎گذاری به‎منظور بهبود محیط کسب‎وکار جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه داده‎بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 2
41 طراحی مدل مفهومی برای سنجش فرهنگ دانش سازمانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 2
42 طراحی و تدوین بسته های آموزشی تجارت الکترونیکی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 13
43 کاربرد تئوری اتوپایسیس در مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 3
44 کاربرد روش تحقیق هنربنیاد در مطالعات سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 44
45 مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی با بودجه عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 31، شماره: 81
46 مدل فرآیندی برندسازی شهری برای کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 1
47 مدل فرایندی ترسیم نقشه های علم (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 20، شماره: 46
48 معرفی چارچوب ویکی ارگ: یک چارچوب نوع شناسی جدید از مسائل سازمانی و راهکارهای آن ها در موقعیت های پیچیده (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 18، شماره: 2
49 مقاومت خط مشی در طرح تحول نظام سلامت (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 6، شماره: 22
50 ویژگی های ارزش آفرین سیستم های پرداخت همراه از دیدگاه مشتریان (مورد مطالعه: خدمات سامانه سفیر در بانک توسعه صادرات ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Determining Dimensions and Field Values of Systems Architecting Based on Morphological Field (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 بررسی ارتباط میان عوامل ریسک و تصمیم گیری برای انتخاب روش های برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات (مطالعه موردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
3 بررسی تطبیقی تفکر سیستمی / تحقیق در عملیات نرم و معماری معماری سازی سیستم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 تدوین استراتژی منابع انسانی بر اساس SRPs برای شرکت رفاه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
5 توسعهی مدل شبیهسازی رفتار خرید ناگهانی با رویکرد مدلسازی مبتنی بر عامل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 طراحی دیدگاهها/ مدل های معماری سازی سازمانی با استفاده از روش شناسی سیستمی نرم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی
7 طراحی مراحل معماری سازی سیستمی از سیستم ها با استفاده از روش شناسی های تحقیق در عملیات (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی
8 فراتحلیل مطالعات DEA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
9 کاربرد رویکرد پست مدرن/پساساختارگرایی در علوم مدیریت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
10 معماریسازی سیستم همکاری دانشگاه- صنعت با استفاده از روش شناسی های تحقیق در عملیات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت