دکتر طیبه عباسی

دکتر طیبه عباسی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر طیبه عباسی

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتقای کارآفرینی در بخش دولتی؛ بررسی عوامل ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 10
2 ارزیابی اثربخشی و چهالش های مدیریت منابع انسانی در شهرداری منطقه 4 تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 7، شماره: 23
3 انتظارهای زنان از سازمان های دولتی؛ تا چه حد انتظارهای زنان از سازمان های دولتی محقق می شود؟ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 3، شماره: 4
4 بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 11
5 تبیین ارتباط توانمندسازی کارکنان با نوآوری در خدمات عمومی با تاکید بر تعلق خاطر کاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 4
6 تبیین تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر ظرفیت نوآوری با تاکید بر نقش میانجی تسهیم دانش مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 1، شماره: 1
7 تبیین تغییر خط مشی با استفاده از نظریه جریانات چندگانه کینگدون؛ مطالعه موردی تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 1
8 تبیین چالش های اجرای خط مشی های عمومی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 9، شماره: 3
9 تبیین رابطه بین تقدیرگرایی و بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 5، شماره: 17
10 تبیین رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری نیروی انسانی با تاکید بر یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 4
11 تبیین فرایند شیوع فساد در سازمان های دولتی با بررسی متغیرهای فردی و سازمانی موثر و پدیده هم رنگ جماعت شدن (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 17، شماره: 3
12 تبیین نقش منتورینگ در کاهش بی اعتمادی سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 2
13 تدوین مدل شایستگی مدیران در جهت تحقق چشمانداز ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 1، شماره: 1
14 چارچوب ائتلاف مدافع و تبیین تغییر خط مشی؛ تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 7، شماره: 3
15 شناسایی و اولویت بندی ارزش های خدمات عمومی در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 10، شماره: 1
16 شناسایی و اولویت بندی شیوه های نهادینه سازی اخلاق در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 1
17 شناسایی و تبیین موانع استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 3
18 شناسایی و تبیین موانع استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 3
19 شناسایی و تدوین ویژگی‎های مناسب برای احراز شایستگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 1
20 طراحی مدل انطباق فرایندهای ۳۴۰۰۰ منابع انسانی با استراتژی های بازاریابی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 3
21 مقایسه دیدگاه های دانشجویان و اعضای هیات علمی درباره وضعیت عدالت رویه ای در سیستم گزینش دانشجو در ایران (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 12، شماره: 4
22 واکاوی مولفه های چابکی در سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 13، شماره: 31
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ابعاد و ویژگی های نیروی انسانی در مدل های چابکی سازمان (مرور سیستماتیک) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
2 تبیین نگرش زنان و مردان در خصوص عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
3 رویکرد خط مشی گذاری در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری تحلیلی بر انسجام خط مشی ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
4 فرایند خط مشی عمومی و کارکردهای رسانه های عمومی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران
5 مرور سیستماتیک عوامل موثر در مدلهای چابکی سازمان در هزاره سوم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
6 نقش آفرینی سازمان های دولتی در بهره وری سبز؛ از نگاه مدیریت منابع انسانی سبز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز