دکتر بهرام میرشکاری

دکتر بهرام میرشکاری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر بهرام میرشکاری

Dr. Bahram Mirshekari

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تاریخ و عمق کاشت بر صفات کیفی، عملکرد غده و کارایی مصرف آب ارقام سیب زمینی در کشت پاییزه و بهاره منطقه معتدله سردسیر (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 1
2 اثر تداخل علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.)بر سرعت ظهور برگ و عملکرد رازیانه (Foeniculum vulgare L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
3 اثر تراکم و زمان سبز شدن تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان هیبرید Hysun-۳۳ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 7، شماره: 4
4 اثر زمان آبیاری و میزان کود نیتروژن دار بر دوره رشد و عملکرد کامازولن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در شرایط نیمه خشک سرد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 1
5 اثر فواصل آبیاری، مقدار و تقسیط کود نیتروژن بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
6 اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر عملکرد علوفه، محتوای آب نسبی و کلروفیل برگ ذرت در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 9، شماره: 30
7 اثر محلول پاشی شاخساره ای سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های رشدی و عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش آبی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 32
8 اثر مقادیر کاهش یافته کودهای شیمیایی و کودهای زیستی بر عملکرد کمی وکیفی علوفه شبدر ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
9 ارزیابی اثر کاربرد سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط کشت نرمال و تاخیری (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 34
10 ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی ذرت (Zea mays L.) تحت تاثیر کاربرد ورمیکمپوست، باکتری تیوباسیلوس و محلول پاشی آهن و روی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
11 ارزیابی شاخص های کیفی جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه مرزنجوش (Origanum vulgare L.) تحت شرایط کشت ارگانیک و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 7، شماره: 3
12 ارزیابی عملکرد لاینهای امیدبخش جو در شرایط تنش کم آبی و آبیاری کامل (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 2
13 ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی تحت تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و محلول پاشی کود اوره (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 36
14 ارزیابی گونه های مختلف قارچ میکوریزا در سطوح مختلف کود فسفره بر برخی صفات فیزیولوژیک سرخارگل در شرایط کم‎آبی (دریافت مقاله) زیست فناوری گیاهان دارویی دوره: 4، شماره: 2
15 Genetics of grain filling rate and remobilization of stem reserves in bread wheat under terminal drought stress (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 12، شماره: 1
16 The Effect of Vermicompost and PGPR on Physiological Traits of Lemon Balm (Melissa officinalis L.) Plant under Drought Stress (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 5، شماره: 2
17 بررسی اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 7، شماره: 2
18 بررسی اثر عناصر روی و آهن به فرم نانو بر رشد و عملکرد ارقام لوبیا تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 2
19 بررسی اثر نسبتهای مختلف کشت مخلوط گل همیشه بهار (officinalis Calendula )با ماش (radiata Vigna) بر مهار علفهای هرز و افزایش عملکرد ماش (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 7، شماره: 2
20 بررسی تاثیر کم آبی و پرایمینگ فیزیکی بذر بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 35
21 بررسی تداخل سلمه تره با ذرت دانه ای رقم ۶۰۴ (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 80، شماره: 1
22 تاثیر ارتفاع برش ساقه و منابع کودهای معدنی و زیستی بر عملکرد و مولفه های راتون برنج رقم طارم هاشمی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 12، شماره: 42
23 تاثیر پرایمینگ فیزیکی بذر بر فنولوژی، برخی صفات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد گندم در کشت تاخیری (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 4
24 تاثیر پیش تیمار بذر با عناصر کم مصرف آهن و بر روی برخی شاخص های جوانه زنی و عملکرد گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 6
25 تاثیر تلقیح بذر با باکتریهای آزوسپیریلوم و پوشش دار کردن آن با عناصر ریزمغذی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 4
26 تاثیر کودهای آلی و شیمیایی فسفر بر عملکرد علوفه و شاخص‏های سودمندی درکشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و خلر(Lathyrus sativus L.) در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 3
27 تاثیر محلول پاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در شرایط کم آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک و عملکرد گندم (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 12، شماره: 53
28 تاثیر مرحله وجین علف های هرز غالب بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 3
29 تاثیر میکوریزا و محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 9، شماره: 31
30 جمع آوری وشناسایی جدایه های ریزوبیوم بومی وارزیابی همزیستی آنان با لاین های پیشرفته شبدر ایرانی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 1
31 شبیه سازی بهره وری آب در برنج تحت مدیریت کم آبیاری و نیتروژن با استفاده از مدل گیاهی CropSyst (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
32 عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم جوی بهاره در شرایط تداخل ریشه و اندام هوایی یولاف وحشی (Avena fatua L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 2
33 فنولوژی و عملکرد دانه ذرت رقم هیبرید ۶۰۴ در تداخل با علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L) (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 26، شماره: 4
34 کارآیی مدل های تجربی رقابت در شبیه سازی عملکرد چغندرقند در تداخل با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 24، شماره: 2
35 گروه بندی ژنوتیپ های پیشرفته گندم بهاره تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 34
36 مدیریت آبیاری و کوددهی نیتروژن در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط آب و هوایی نیمه خشک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 4
37 واکنش ارقام پنبه (.Gossypium hirsutum L) به سرزنی و ماده تنظیم کننده رشد (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 29، شماره: 1
38 واکنش صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های چغندرقند به تاریخ های مختلف کاشت و برداشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 34، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آستانه خسارت اقتصادی سلمه تره بر روی کلزا (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
2 اثر آللوپاتیک اندام های کلزا روی درصد جوانه زنی، وزن خشک و شاخص قدرت گیاهچه علف هرز تاج خروس (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
3 اثر پرایمینگ بر روی جوانه زنی و رشد اولیه گیاه دارویی رازیانه (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
4 اثر تداخل دو گونه ای و سه گونه ای گندم، گاودانه (Vicia ervillia L و یولاف وحشی (Avena fatua L) بر برخی ویژگی های رشدی گندم زراعی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر تداخل علفهایهرزخردل وحشی چاوداروحشی جو وحشی و سیاه دانه برزیست توده و عملکرد کلزا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
6 اثر تلقیح بذر با سویه های آزوسپیریلوم و پوشش دار کردن آن با عناصر ریزمغذی بر عملکرد دانه و اسانس رازیانه (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 اثر تلقیح بذر با کود زیستی فسفاته بارور 2 برعملکرد و شاخص برداشت دو رقم گندم (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
8 اثر تلقیح بذر با کود زیستی نیتراژین بر جوانه زنی و رشد اولیه زیره سبز و زیره سیاه (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
9 اثر تلقیح بذر با کود زیستی نیتروژنه بر صفات مورفولوژیک, عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
10 اثر تیمارهای فیزیکی بذر بر جوانه زنی، صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک آفتابگردان (Helianthus annuus) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
11 اثر دور آبیاری بر فنولوژی و عملکرد سه رقم کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
12 اثر رژیم آبیاری و نیتروژن بر فنولوژی و عملکرد بابونه (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 اثر رقابت سلمه تره بر روی برخی از صفات کلزای بهاره رقم ساری گل پی اف 45/91 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
14 اثر رقابت سلمه تره بر روی برخی از صفات کلزای بهاره رقم هایولا 401 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
15 اثر سطوح کود ورمی کمپوست و نیتروژن بر رشد و عملکرد اسانس زیره سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
16 اثر کشت مخلوط افسایشی رزماری و گیاه همراه گوجه فرنگی در تاریخ های مختلف بر عملکرد گیاه اصلی و همراه و زیست توده ی علف های هرز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
17 اثر کشت مخلوط افسایشی نعناع فلفلی و گیاه همراه لوبیا در تاریخ های مختلف بر عملکردگیاه اصلی و همراه و زیست توده ی علف های هرز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
18 اثر کنترلی علف کش های پس رویشی در مراحل مختلف فنولوژی گندم (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 اثر مصرف کود مرغی با مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
20 اثر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر ویژگی هاهی جوانه زنی بذر گیاه دارویی کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
21 اثرات آللوپاتیک عصاره اندامهای زعفران ( Crocus sativus ) بر روی رشد ئ استقرار گیاهچه دو علف هرز پیچک (Convolvulu sarvensis) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
22 اثرات رقابتی تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L. ) بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان هیبرید Hysun-33 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 اثرپرایمینگ برروی جوانه زنی و عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه توده بومی کرج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 اثرتاریخ و تراکم کاشت روی عملکردواجزاء عملکردآفتابگردان و جمعیت علف های هرزدرمنطقه تبریز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 اثرتلقیح بذربا کود زیستی نیتروژنه برصفات مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 اثرکودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه برکارآیی مصرف نیتروژن و شاخص برداشت دو رقم گندم پاییزه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 ارزیابی تاثیرعلف کشها درکنترل علفهای هرزلوبیا چیتی درمنطقه سراب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 ارزیابی علف کش های انتخابی در مراحل رشد فنولوژیک، بر کنترل تنوع زیستی وزن تر و وزن خشک علف های هرز و تعداد غده سیب زمینی بزرگتر از 55 میلی متر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
29 ارزیابی کاربرد علف کش های انتخابی در مراحل رشد فنولوژیک، بر کنترل تنوع زیستی و وزن خشک علف های هرز و عملکرد غده قابل فروش سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
30 ارزیابی لاین های امید بخش جو در شرایط نرمال و تنش کم آبی بر اساس شاخص های تحمل به خشکی و خصوصیات آنتی اکسیدانتی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 ارزیابی لاین های امیدبخش جو در شرایط نرمال و تنش کم آبی بر اساس شاخص های تحمل به خشکی و خصوصیات آنتی اکسیدانتی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 ارزیابی مقاومت به شوری در 5 رقم گندم نان در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
33 Effect of Different Levels of Organic and Inorganic Fertilizers Containing Nitrogen and Irrigation Hindering on Quantitative and Qualitative Yield of Isabgol (Plantago ovata L.) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
34 بررسی اثر تاریخ های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود پاییزه در منطقه همدان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
35 بررسی برخی از صفات کیفی کشت مخلوط سورگوم در دو الگوی کاشت ذرت سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
36 بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی برظهور و پراکنش علفهای هرز مشکل آفرین در زراعت های بهاره منطقه مغان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
37 بررسی تاثیر کود شلات روی (Zn-EDTA) بر صفات رشدی و میزان اسید های چرب در سه رقم گیاه ریحان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
38 بررسی تاثیر کودهای ارگانیک و شیمیایی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزنجوش (.Origanum vulgar L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
39 بررسی تغییرات عملکرد ذرت، سویا و همیشه بهار در کشت مخلوط نواری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 بررسی عملکرد و اجزا عملکرد برخی از ارقام پنبه در منطقه مغان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
41 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پنبه امید بخش در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
42 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پنبه امید بخش در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
43 بررسی کارایی جذب نیتروژن در ارقام ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
44 بررسی کنترل بیولوشیکی علف هرز سلمه تره با استفاده ازعوامل قارچی آلترناریا و فوزاریوم (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
45 بررسی میزان کنترل زیستی ماشک وحشی و سنگینک با استفاده از عوامل بیماری زای قارچی در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
46 بهبود برخی شاخصهای رشدی ارقام گلرنگ در شرایط تنش خشکی با استفاده از اسید سالیسیلیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
47 بهبودکارایی مصرف نیتروژن دردو رقم گندم کاسکوژن و آگوستا با کاربرد توام کودهای زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 تاثیر پیش تیمار بذر با عناصر روی آهن منگنز و بور برشاخص های جوانه زنی شوید (Anethum graveolens L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 تاثیر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد ماش و همیشه بهار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
50 تاثیر تداخل علف هرز سلمه تره (Chenopodium album) بر عملکرد بذر و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
51 تاثیر دگرآسیبی اسانس روغنی رازیانه (Foeniculum vulgare) بر جوانه زنی و استقرار گیاهچه دو گونه علف هرز تاج خروس ریشه قرمز و پیچک صحرایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 تاثیر غلظ های مختلف شاهد، 100، 200، 300، 400 پی پی ام اسانس گیاهان مختلف (مرزنگوش، برگ بو و مریم گلی) بر رشد سورگوم در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
53 تاثیر کود زیستی و شیمیایی نیتروژنه بر کارایی مصرف نیتروژن و صفات مورد بررسی در ذرت رقم 70 (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
54 تاثیر کود مرغی، اوره با مقادیر مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیاچیتی در منطقه سراب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
55 تاثیر محلول پاشی سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L. ) تحت تنش آبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
56 تاثیر محلول پاشی کود نیترونانوکلات در تراکم های مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
57 تاثیر نوع کود و تراکم کاشت روی قدرت رقابت ذرت وعلف هرز سورگوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
58 تاثیربرخی کودهای زیستی و شیمیایی بربرخی صفات مورفولوژیکی و عملکردبیولوژیک شوید (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
59 تاثیرپذیری ریخت شناسی و عملکرد کلزا در نتیجه کنترل علفهای هرز غالب منطقه (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
60 تاثیرکودزیستی شیمیایی وفسفاته بربرخی ازصفات مورفولوژیک و عملکرد دانه گندم (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
61 تأثیر آللوپاتیک گیاه دارویی رازیانه بر ظهور و استقرار علفهای هرزگاوپنبه و پیچک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
62 تجزیه علیت صفات موثر بر عملکرد دانه گندم های نان در سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
63 تداخل تاج خروس با سه رقم آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
64 تراکم بحرانی خسارت تاج خروس در مزرعه لوبیا رقم کانتاندر (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
65 توسعه کشت زعفران در منطقه آذربایجان راهکاری نوین در مدیریت پایدار کشاورزی جهت مقابله با بحران آب (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
66 رابطه جذب نور توسط کانوپی و کلروفیل برگ با عملکرد آفتابگردان در شرایط رقابت با تاج خروس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
67 رقابت پذیری سه هیبرید آفتابگردان در تداخل با تراکمها و زمانهای مختلف سبز شدن علف هرز تاج خروس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
68 عملکرد وش و زودرسی چهاررقم پنبه درتیمارهای سرزنی و هورمون پیکس (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
69 کاربرد امواج الکترومغناطیسی بعنوان پیشتیمار بذر در راستای بهبود رشد و عملکرد (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
70 کشت مخلوط راهکاری برای استفاده بهینه از زمین مطالعه موردی: عدس و ذرت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
71 کشت مخلوط گل همیشه بهار با ماش به عنوان راهکاری جهت مهار علفهای هرز و افزایش عملکرد (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
72 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- ارزیابی برخی از شاخص های اکولوژیکی و اقتصادی در کشت مخلوط جو (.Hordeum vulgare L) و خلر (.Lathyrus sativus L) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی فسفر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
73 مدیریت کودفسفره با تلقیح بذورتوسط قارچهای میکوریز درزراعت ذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
74 مطالعات گلخانه ای بررسی امکان استفاده از پسابهای صنایع تولید خمیر مایه جهت آبیاری یونجه و جو (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
75 مطالعه رقابت تاج خروس با لوبیا چشم بلبلی رقم 29005 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
76 مطالعه میزان تولید بذر تاج خروس به منظور مدیریت بهینه آن در مزرعه آفتابگردان (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
77 معرفی هیبریدهای رقابت پذیر آفتابگردان در شرایط تداخل با تاج خروس به منظور مدیریت تلفیقی علف های هرز (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
78 نقش آفتابدهی soil solarization بر عملکرد گوجه فرنگی رقم پرسی و کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
79 نقش پوشش پلی اتیلن سیاه بر عملکرد گوجه فرنگی رقم پرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
80 واکنش ارقام پنبه (Gossypium hirsutun L.) نسبت به سرزنی و هورمون پیکس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
81 واکنش درصد زودرسی و عملکرد الیاف چندرقم پنبه به سرزنی و هورمون پاشی پیکس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
82 ویژگی های جوانه زنی گندم در اثر پرایمینگ های هورمونی و فیزیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران