دکتر رضا رادفر

دکتر رضا رادفر استاد، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر رضا رادفر

Dr. Reza Radfar

استاد، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A forward-reverse repairable spare part network considering inventory management (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 32، شماره: 4
2 A New Fuzzy Convolutional Neural Network for Face Recognition to Classify Authorized and Unauthorized Persons (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 15، شماره: 1
3 A New Model Representation for Road Mapping in Emerging Sciences: A Case Study on Roadmap of Quantum Computing (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 13، شماره: 2
4 آمادگی پذیرش فناوری های اینترنت اشیاء در موسسات و بانک های اسلامی (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 10، شماره: 36
5 ارائه الگوی توسعه نوآوری پایدار در استارتاپ های فناوری اطلاعات برمبنای رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت سبز و توسعه دوره: 2، شماره: 2
6 ارائه الگوی مدیریت پروژه های نوآوری باز در همکاریهای بازارمحور: مطالعه موردی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 8، شماره: 3
7 ارائه چارچوب مفهومی برای توانمندی های مدیران پروژه های نوآوری باز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 4
8 ارائه مدل ارتقای ظرفیت جذب نوآوری های فناورانه سبز در صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 20، شماره: 1
9 ارائه مدل بانکداری سبز مبتنی بر مولفه های مدیریت نوآوری برای کسب مزیت رقابتی پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 58
10 ارائه مدل پویای فازی برای تدوین راهبرد استوار طراحی خدمات در شرایط عدم قطعیت (موردمطالعه: خدمات بانکی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 3
11 ارائه مدل شبکه همکاری بیت کوین و صنعت گردشگری: بررسی عوامل تاثیرگذار بر کسب و کار اکوسیستم با رویکرد نقشه شناختی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 4
12 ارائه مدل عوامل موثر بر سطح پیچیدگی تکنولوژیک فعالیتهای تحقیق و توسعه در شرکتهای دانش بنیان (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 14، شماره: 51
13 ارائه مدل مدیریت شهری براساس شاخصهای شهرهای آینده (موردمطالعه استان آذربایجانغربی) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 3، شماره: 3
14 ارائه مدلی برای پایش بلوغ امنیت اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 16، شماره: 64
15 ارائه مدلی جهت ارزیابی پایداری زنجیره تامین صنایع دارویی با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی(ANFIS) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 10، شماره: 33
16 ارائه مدلی دینامیکی برای ارزیابی میزان لارج بودن عملکرد متوازن یک زنجیره تامین (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 4
17 ارائه یک چارچوب مفهومی برای مدیریت سبد پروژه های نوآوری باز در شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 9، شماره: 1
18 ارایه مدل مدیریت زنجیره تامین با توجه به فناوری اینترنت اشیا درشرکت های حوزه فناوری اطلاعات استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 4
19 ارایه یک مدل برای تدوین استراتژی در شرکت هایی با کسب و کار چندگانه (همراه با مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1، شماره: 1
20 ارایه یک مدل کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی زنجیره تامین لارج: رویکرد دینامیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 20، شماره: 64
21 ارزیابی آمادگی گروه صنعتی ایران خودرو جهت پیاده سازی لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد فازی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 29
22 ارزیابی برنامه های ضمانت اعتبار شرکت های فناور نوپا در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 10، شماره: 1
23 ارزیابی ریسک روابط خریدار تامین کننده مبتنی بر سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 8، شماره: 2
24 ارزیابی عملکرد تجاری سازی فناوری شرکت های دانش بنیان نوپا بر پایه روش بهترین- بدترین فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 2
25 استخراج متغیرهای اساسی موثر بر طراحی محصولات و خدمات بانکی در محیط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 14، شماره: 54
26 استراتژی مدیریت دانش کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 10
27 الزامات خودروساز شدن در عرصه جهانی؛ نگاهی به وضعیت صنعت خودروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 98
28 الگوی پیش بین های عملکرد استراتژی تجاری سازی مستقل در صنعت داروهای زیستی ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 57
29 الگوی تجاری سازی محصولات فن آورانه در شرایط رکورد بازار در ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 44
30 الگوی تدوین اثربخش استراتژی کسب و کار الکترونیک یا رویکرد ترکیبی BS و BI به منظور بهبود بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 3
31 الگوی توسعه محصول جدید در صنعت مد و پوشاک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 13، شماره: 1
32 الگوی راهبرد مبتنی بر فناوری در سازمان پژوهش و فناوری (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 55
33 الگوی یادگیری فناورانه در قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت: مطالعه موردی توسعه میدان آزادگان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 6، شماره: 1
34 انتخاب مدل مناسب ضمانت اعتبار شرکت های فناور نوپا در ایران با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 4
35 اندازه گیری کارآیی نسبی مراکز سوئیچ راه دور بر اساس طبقه بندی سلسله مراتبی اطلاعات با روش تحلیل پوششی داده ها «مطالعه موردی : مراکز استانی شرکت ارتباطات زیرساخت» (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 8، شماره: 2
36 اولویت بندی عوامل اثرگذار بر تدوین چشم انداز با بهره گیری از مقایسات زوجی در جهت ارتقای بهره وری سازمان (مورد مطالعه: گروه خودروسازی سایپا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 4
37 Classification of Internet banking customers using data mining algorithms (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 1
38 Clustering algorithm for electronic services customers: A case study of the banking industry (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 13، شماره: 2
39 Conceptualization of technological innovation model in factoryless manufacturing in Iran (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 1
40 Designing a model for determining the level of technological complexity of research and development activities in knowledge-based companies (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 15، شماره: 8
41 Designing a strategy model to cope with the industrial crises caused by outbreaks of common viruses with an emphasis on coronavirus; A mathematical approach (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 15، شماره: 9
42 Designing Enhanced Oil Recovery (EOR)/ improved Oil Recovery (IOR) Technology Road Map in oil Fields (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 11، شماره: 2
43 Development of FCM method to increase clustering accuracy in big data (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 8
44 Drivers Affecting Bitcoin Adoption as a Payment Mechanism in the Tourism Industry (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 6، شماره: 4
45 Estimation of Drilling Mud Weight for Iranian Wells Using Deep-Learning Techniques (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 10، شماره: 3
46 Explaining Ethical Decision-Making in the Context of Information Technology Management (دریافت مقاله) فصلنامه تاملات اخلاقی دوره: 3، شماره: 2
47 Identifying and categorizing of effective factors on individual investors behavior in Tehran’s stock market (Behavioral finance perspective) (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 4، شماره: 16
48 Investigating the components of the dynamic model in increasing tax revenue with a meta-synthesis approach (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 12
49 Investigating the Factors Affecting the Readiness Level of IoT Technology Acceptance (Case Study: Financial Activists, Stock Exchange, and Financial Institutions) (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در مهندسی کامپیوتر و فناوری دوره: 7، شماره: 2
50 Modeling the Welfare Effects of Blockchain in the Supply Chain (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 9، شماره: 35
51 Modelling advanced technology for the industrialization of countries constructions with a mixed method (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 9
52 Optimizing open banking in the age of digital transformation by the metaheuristic algorithms of the Firefly &FMO (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 9، شماره: 32
53 Prediction of Digital Governance in the Direction of Urban Smartness with Sustainability Approach (Case Study: Tehran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مجله کامپیوتر و رباتیک دوره: 17، شماره: 1
54 Providing a Model for Setting Priorities in KM for Improving Customer Relationship Management (Case study: Sepah Bank) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 3
55 Providing a Model of Customer Experience Knowledge Management and Its Effectiveness Evaluation in The Fintech Ecosystem (دریافت مقاله) مجله تفکر سیستمی در عمل دوره: 2، شماره: 3
56 Providing a model of factors affecting the selection of financing strategy using the fuzzy Delphi technique (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 4
57 Qualitative Identification of Intervening Factors Affecting Digital Marketing Strategies in Successful Iranian Startups (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و رفتار سازمانی دوره: 4، شماره: 1
58 Qualitative Identification of Intervening Factors Affecting Digital Marketing Strategies in Successful Iranian Startups (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و رفتار سازمانی دوره: 4، شماره: 2
59 Research & Development of Digital Marketing and Innovation in Commercial Automotive Industry (دریافت مقاله) مجله بین المللی مدیریت محتوای دیجیتال دوره: 4، شماره: 7
60 Uncertainty Analysis on Factors Affecting the Technological and Innovative Levels of Surface Facilities of Crude Oil Treatment at National Iranian Oil Company (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 4، شماره: 4
61 بازآفرینی اکوسیستم نوآوری پس از زوال؛ تجربه تاریخی صنعت سفال و سرامیک لالجین (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 1
62 بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرریز فناوری به شرکت های سرمایه پذیر ایرانی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 11، شماره: 2
63 بررسی تاثیرات جهانی شدن R&D بر توسعه فناوری و نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 4، شماره: 16
64 بررسی رویکردهای سیستمی به مدیریت دانش (مرور سیستماتیک مفاهیم، یافته ها و متدولوژی های به کار رفته) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 31
65 بررسی و مقایسه عوامل توسعه انفورماتیک پرستاری در ایران و کشورهای منتخب: یک مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 15، شماره: 6
66 بوم سازگان نوآوری های ریشه ای تحلیلی داده بنیاد برای صنایع دفاعی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 4
67 بهینه سازی طرح استقرار جایگاه سوخت رسانی با کاربرد ابزار شبیه سازی در تیوری صف (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 2، شماره: 4
68 پیش بینی عملکرد دانشجویان با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین و داده کاوی آموزشی (مطالعه موردی دانشگاه شاهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 12، شماره: 47
69 پیشران های موثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در صنایع تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 11، شماره: 4
70 پیشرانهای موثر بر تمایل به استفاده از خدمات مالی در پلتفرمهای مبتنی بر زنجیره بلوکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 8، شماره: 32
71 تاثیر اعتماد سازمانی بر موفقیت سیستم مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 27
72 تاثیر پلتفرم های آموزشی در پیشبرد اهداف سازمانهای آموزش محور: "بعنوان زیر ساخت اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 15، شماره: 53
73 تاثیر عوامل ساختاری بر توسعه محصول جدید حوزه فضایی کشور در سطح بنگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 10، شماره: 2
74 تاثیر عوامل ساختاری بر توسعه محصول جدید در سطح صنعت فضایی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 2
75 تاثیر قابلیت نوآوری بر عملکرد تجاری سازی فناوری شرکت های دانش بنیان با تاکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 2، شماره: 3
76 تاثیر مولفه های قابلیت نوآوری فناورانه بر حمل و نقل پایدار در ابعاد اقتصادی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 1
77 تبیین الگوی تلفیقی فرایند توسعه محصول جدید در حوزه نانوفناوری (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 12، شماره: 24
78 تبیین تاثیر شبکه سازی R&D بر افزایش ارزش در SMEs (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 4، شماره: 14
79 تبیین روابط بین ابعاد و شاخص‌های مدل پذیرش فناوری‌های اینترنت اشیاء در کسب و کار هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 48
80 تبیین کارکردهای مدیریت فناوری در توسعه محصول جدید با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 1، شماره: 1
81 تبیین مدل بکارگیری قابلیتهای نوآوری فناورانه در حمل و نقل پایدار (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 18، شماره: 4
82 تجاری سازی فناوری عامل موثر در توسعه فناوری و اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 5، شماره: 20
83 تحلیل انواع ساختارهای راهبری شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 10، شماره: 4
84 تحلیل چالش های راهبری شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری : مطالعه پنج شبکه منتخب در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 8، شماره: 2
85 تحلیل داده های بیماران دیابتی در راستای خوشه بندی و تجویز دارو براساس الگوریتم پیشنهادی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 2
86 تحلیل داده های بیماران دیابتی در راستای خوشه بندی و تجویز دارو براساس الگوریتم پیشنهادی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 0
87 تحلیل عوامل موثر برانتخاب فناوری و رتبه بندی فناوری های کاهش انتشار اکسیدهای نیتروژن(مورد مطالعه: نیروگاه های حرارتی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 7
88 تحلیل مدل کسب و کار هشت شرکت بخش زیست دارو در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 10، شماره: 1
89 تحلیل نقش بانکداری اجتماعی در کاهش تضاد مالی بین بانک‎ها و بنگاه‎های تولیدی (نمونهکاوی: بانک قرض‎الحسنه رسالت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 6، شماره: 15
90 تحلیل نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 1
91 تدوین الگوی اکوسیستم تجاری سازی پژوهش های موسسات تحقیقات کشاورزی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
92 تدوین نقشه راه فناوری های ازدیاد برداشت نفت: رویکرد پویایی سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 4، شماره: 4
93 توسعه الگوریتم درخت تصمیم برای تشخیص سریع بیماری کووید ۱۹ برپایه اینترنت اشیاء (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 3
94 توسعه مدل مدیریت زنجیره تامین لارج- اثربخش با رویکرد پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 21، شماره: 68
95 توسعه نوآورانه در شرکت های کوچک و متوسط با طراحی مدل ساختار همکاری شرکاء در نوآوری باز با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 2، شماره: 4
96 جایگاه نقاط بی تفاوتی در مسائل تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 37
97 چارچوب بهکارگیری دادهکاوی برای بهبود فرآیندهای کسبوکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 10، شماره: 1
98 زنجیره تامین سبز چندهدفه: مدل چند محصولی در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 5، شماره: 3
99 سنجش مولفه های اثربخش در اعتماد و مشارکت اجتماعی جهت خط مشی گذاری مالیاتی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 14، شماره: 50
100 شناسایی الگوهای ذهنی هم آفرینی صنعت گردشگری: کاربرد روششناسی کیو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 52
101 شناسایی الگوهای غالب رفتار مشتریان بانک در طول زمان بخشهای مختلف؛ مطالعه موردی: بانک انصار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 8، شماره: 4
102 شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر ابعاد هوش سازمانی (از دیدگاه کارل آلبرخت) در واحد مالی شرکت ارتباطات سیار (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 6، شماره: 2
103 شناسایی شاخصهای کلیدی تاثیرگذار بر عملکرد تیمی با استفاده از روش فراترکیب و روش فرایند تحلیل شبکهای فازی DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۸۲۵۴۸۰۰۲.۱۳۹۹.۱۲.۳.۷.۸ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 3
104 شناسایی شاخص‌های کلیدی ‌تأثیرگذار بر عملکرد تیمی با استفاده‌ از روش فراترکیب و روش فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 3
105 شناسایی عوامل ارزش پایدار در استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات بهداشتی درمانی جهت مدیریت بیمارهای واگیردار ویروسی (تحلیل تماتیک- SEM) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 15، شماره: 2
106 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پروژه های شاخص سازمان مهندسی و عمران شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 7، شماره: 27
107 شناسایی عوامل موثر بر توسعه مدل کسب وکار استارتاپ ها همگام با مراحل بلوغ یک استارتاپ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 4
108 شناسایی مولفه های بانکداری سبز نوآور مبتنی بر اخلاق زیستی برای کسب مزیت رقابتی پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 1
109 شناسایی و اولویت بندی مولفه های مدیریت تحقیق و توسعه داده محور در شرکت ها و موسسات فعال در هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 16، شماره: 4
110 شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موثر بر توانمندی های مدیریت پروژه های تحقیق و توسعه آینده در صنایع با تکنولوژی پیشرفته هوافضا (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 4، شماره: 12
111 شناسایی و بررسی عوامل موثر در مدل ارزشگذاری ایده های نوآورانه در مراکز دانش محور با تاکید بر مراکز دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 31، شماره: 84
112 شناسایی و رتبه بندی عوامل ارزیابی آمادگی الکترونیکی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 15، شماره: 55
113 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری سازمان با استفاده از مدل دیماتل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 9، شماره: 4
114 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تولید محصول جدید در صنعت فولاد با استفاده از تکنیک تاپسیس(مورد مطالعه: ذوب آهن اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 19، شماره: 43
115 شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر عملکرد تیمی در بنگاه‌های اقتصادی آموزشی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 8، شماره: 30
116 شناسایی ویژگی های داده درخور جهت کشف دانش از سیستم های کلان داده سلامت (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 15، شماره: 56
117 ضرورت پرداختن به توسعه محصولات جدید و نقش نوآوری R&D و فناوری در آن (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 5، شماره: 18
118 طراحی الگو علل و پیامدها در اجرای استراتژی های بازاریابی دیجیتال در استارت آپ های موفق ایرانی با رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 3
119 طراحی الگوی بلوغ مدل کسب وکار استارتاپی در ایران (مطالعه چند موردی: استارتاپ های پلتفرمی / دیجیتالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 6، شماره: 1
120 طراحی الگوی تجاری سازی پروژه ها در پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 51
121 طراحی الگوی چابکی زنجیره تامین صنایع معدنی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 24، شماره: 75
122 طراحی الگوی مدیریت و کنترل با استفاده از فناوری اطلاعات پایدار: بیماری های حاد ویروسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 8، شماره: 3
123 طراحی الگویی به منظور بررسی توانمندی های واحد تحقیق و توسعه؛ مطالعه موردی کارخانه شیمیایی مهد تابان (تاژ) بر مبنای مهندسی معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 27
124 طراحی سیستم توصیه گر محصولات شوینده بر مبنای تحلیل احساسات فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 4
125 طراحی مدل پرونده الکترونیک سلامت با امنیت بالا در تله مدیسین مبتنی بر اینترنت اشیا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 13، شماره: 1
126 طراحی مدل پیش بینی حجم ترافیک روزانه برون شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی(ANFIS) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 1
127 طراحی مدل تاب آوری شبکه های همکاری در شرایط شیوع کرونا (مورد مطالعه شبکه توسعه اجتماعی رسالت) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 10
128 طراحی مدل ریاضی زنجیره تامین حلقه بسته چندهدفه با رویکرد انتخاب تامین کننده و درنظرگرفتن تخفیف (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 5، شماره: 2
129 طراحی مدل ریاضی زنجیره تامین حلقه بسته چندهدفه با رویکرد انتخاب تامین کننده و درنظرگرفتن تخفیف (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 7، شماره: 2
130 طراحی مدلی پویا برای تحلیل سرمایه اجتماعی با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 6، شماره: 4
131 طراحی مدلی جهت پیش بینی قیمت قراردادهای آتی سکه طلا با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 45
132 طراحی و شبیه سازی ترکیبی سیستم پویای حمل و نقل عمومی برون شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی و الگوریتم دیکسترا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 3
133 عوامل کلیدی موثر بر بهره وری در زنجیره تامین صنعت فولاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 3
134 عوامل موثر بر پذیرش فناوری های اینترنت اشیاء در کسب و کار هوشمند بر اساس TAM (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 6، شماره: 1
135 عوامل موثر بر شکل گیری نوآوری های بنیادین در بنگاه های دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 5، شماره: 1
136 عوامل موثر در ایجاد توانمندیهای نوآوری (مطالعه موردی یک مرکز پژوهشی صنعت هوایی در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 3، شماره: 1
137 محصولات فناورانه، از ایده تا بازار؛ با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه زیست بوم نوآوری دوره: 1، شماره: 4
138 مدل دینامیکی آمادگی الکترونیکی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به حوزه تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 4، شماره: 2
139 مدلسازی تاثیر بانکداری اجتماعی بر کاهش تضاد منافع مالی بین بانکها و بنگاه های تولیدی با استفاده از تکنیک دیماتل فازی: مورد مطالعه بانک قرض الحسنه رسالت (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 67
140 مدلی برای انتشار داده های شبکه های اجتماعی برخط با حفظ حریم خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 8، شماره: 29
141 مرور نظامند ادبیات پژوهش با محوریت فناوری مالی، یادگیری ماشین و مدیریت تجربه مشتری و ارائه چارچوبی برای پژوهش های آتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 39
142 مطالعه امکان سنجی کنترل انتشار دی اکسید کربن از نیروگاه های حرارتی ایران از طریق CO۲-EOR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 9، شماره: 1
143 معرفی الگوی ارتقای توانمندی های تحقیق و توسعه در صنایع دفاعی ج.ا.ایران با فناوری پیشرفته هوافضا (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 19، شماره: 3
144 مقاله پژوهشی:ارائه مدل به کارگیری مدیریت دانش در فرآیند مدیریت خطر با رویکرد پویایی های سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 36
145 نقاط بی تفاوتی در ارزیابی تامین کنندگان تجهیزات و خدمات عمومی بیمارستانی: مطالعه موردی بیمارستان امام حسین (ع) زنجان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 5
146 نقش دانشگاه سبز در تاب آوری و مقابله با تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 25
147 نقش دولت، دانشگاه و صنعت در تقویت نوآوری و نظام ملی نوآوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 4، شماره: 15
148 نقش منابع سازمانی و قابلیت نوآوری در خلق مزیت رقابتی شرکت های دانش بنیان نوپا با تعدیل گری عملکرد تجاری سازی فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 7، شماره: 4
149 واکاوی عوامل رشد شرکت های دانش بنیان در ایران با رویکرد تبیین مسیرهای ممکن (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 10، شماره: 2
150 یک رویکرد ترکیبی از زیست بوم تحقیق و توسعه باز، موردمطالعه: نانو فناوری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 6، شماره: 0
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The evaluation and identifying effect of intellectual capital on dimensions of organizational intelligence in Mobile Telecommunications Company (from perspective of Karl Albrecht) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
2 ASSESSMENT OF TECHNOLOGICAL CAPABILITY LEVEL OF IRANIAN PHARMACEUTICAL INDUSTRY (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
3 ارائه الگویی جهت ارزیابی توانمندی نوآوری شرکت های دانش بنیان بااستفاده ازروش استنتاج فازی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
4 ارائه الگویی جهت انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی (مطالعه موردی انتقال SAP به ایران خودرو) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 ارائه مدل درخت ارزیابی فازی جهت بررسی سیستم‌های ارزیابی عملکرد کارکنان و انتخاب سیستم ارزیابی عملکرد مناسب (مطالعه موردی شرکت پالایش نفت تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
6 ارائه مدل مدیریت شهری براساس شاخص های شهرهای آینده (موردمطالعه استان آذربایجانغربی ) (دریافت مقاله) هفتمین همایش مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام
7 ارایه مدلی جهت به کار گیری پذیرش فناورب TAM در اینترنت اشیا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش
8 ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات برتوانمندسازی شناختی نیروی انسانی (مطالعه موردی : شرکت کشتیرانی تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
9 ارزیابی تغییر رفتار خرید مشتری با استفاده از الگوی تازگی، تکرار و مقدار پولی با رویکرد دادهکاوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
10 ارزیابی سطح آمادگی و پذیرش تکنولوژی آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور، با بکارگیری مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
11 ارزیابی سطح آمادگی و پذیرش تکنولوژی آموزش الکترونیکی دردانشگاه پیام نوربا بکارگیری مدل پذیرش تکنولوژی TAM مبتنی برمدل سازی معادلات ساختاری SEM (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
12 ارزیابی میزان تأثیر بکارگیری سیستم اطلاعاتی یکپارچه در توانمند سازی شغلی کارکنان در سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
13 استفاده از تکنیک های داده کاوی در استخراج الگوهای پنهان وبهبود مدیریت روابط مشتریان ومراجعین شعب سازمان تأمین اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات
14 الگوی مناسب تجاری سازی زیست فناوری در حوزه محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
15 Ethical Decision Making in Business Intelligence: Scenario Development (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
16 Main Steps to Develop a Successful WSN for Smart telemedicine (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی
17 Presenting Model in BI Solutions Implementation based on the level of Maturity: An Iranian experience (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
18 Proactive leadership and future strategy: testing proactive law and scenario planning as facilitating tools (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
19 Strategic leaders: The gap between words and deeds (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
20 بررسی پیاده سازی دورکاری با رویکرد پذیرش فناوری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی
21 بررسی تاثیرات جهانی شدن R&D بر توسعه تکنولوژی و نوآوری (دریافت مقاله) ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
22 بررسی جایگاه برون سپاری در مدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
23 بررسی چگونگی تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر شاخص های عملکرد سازمانی (مطالعه موردی بانک اقتصادنوین تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
24 بررسی رابطه بین شاخص های مدیریت دانش و هوش سازمانی در مدیریت فناوری اطلاعات بانکها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
25 بررسی عوامل موثربرپذیرش آموزش الکترونیکی دراعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
26 بررسی محدودیت های پیاده سازی دورکاری با رویکرد تئوری محدودیت ها (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
27 بررسی مدل بازاریابی مالی بانک شهر با تاکید بر تکنولوژی های نوآور در خدمات مشتریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر
28 بررسی و تحلیل روابط نام تجاری آنلاین و ارتباط بین رضایت، اعتماد، وفاداری و تاثیر نام تجاری اصلی در سطح وب سایت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
29 برنامه ریزی استراتژیک تکنولوژی جهت انتقال تکنولوژیک چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
30 بکارگیری روش هوشمند استنتاج فازی در ارزیابی توانمندی نوآورری شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
31 پابرجایی راهبردهای مشارکت اقتصادی دانشگاه ها در کشور با استفاده از روش سناریو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
32 تاثیر فعالیت های تحقیق و توسعه و برنامه های پشتیبانی دولت بر نوآوری محصولات در صنعت خدماتی کره (دریافت مقاله) هشتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
33 تبیین تاثیر شبکه سازی R&D بر افزایش ارزش در SMEs (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
34 تدوین الگوی انتقال تکنولوژی با رویکرد نوآوری تکنولوژیک و اعتبارسنجی آن باروش PLS مطالعه موردی: شرکت بهمن موتور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
35 تشخیص تهاجم با استفاده از یادگیری ماشین و بلاکچین به عنوان یک راه حل امنیتی برای متاورس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
36 تعیین عوامل موثر بر اجرای سیستم هوش تجاری از دیدگاه مدیریت منابع سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
37 تعیین عوامل موثر در ارزیابی سیستم های هوش تجاری با تاکید بر یکپارچگی منابع سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
38 تعیین و ارزشیابی عوامل توانمندیهای نوآوری با رویکرد توسعه محصول جدید NPD مطالعه موردی گروه بهمن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
39 تعیین و اعتبار سنجی الگوی توانمندیهای نوآوری با رویکرد توسعه محصول جدید NPD مطالعه موردی گروه بهمن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
40 توسعه سیستم مدیریت هویت اینترنت اشیا با استفاده از فناوری بلاکچین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات
41 جایگاه برون سپاری راهبردی در مدیریت تکنولوژی بنگاه کوچک و متوسط در ایران( با بهره گیری از مدل سازی تصمیم گیری آرمانی ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
42 داده کاوی خوشه بندی مشتریان اینترنت بانک با استفاده از الگوریتمK_Means در بانک سینا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
43 سنجش بلوغ سازمانی در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات با استفاده از مدل CMMI (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
44 سیستم های هوش کسب و کار و تصمیم گیری اخلاقی فردی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
45 شبیه سازی روشهای زمانبندی نگهداری و تعمیرات در سیستمهای سری توسط نرم افزار ARENA و اولویتبندی سیاست ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
46 شرکتهای دانشبنیان در ایران: از محصولات مبتنیبر فناوریهای برتر تا فرآیندهای یادگیری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
47 شناسایی تکنولوژی های کلیدی با رویکرد عوامل کلیدی موفقیت در صنعت برق تحقیق موردی : نیروگاه برق آلستوم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
48 شناسایی عوامل کلیدی در پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانبا تمرکز بر مدل سازی فرایند کسب و کاردر شرکت سیم و کابل ابهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
49 شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر موفقیت تامین مالی به روش BOT و ارایه مدل عملیاتی (مورد مطالعه: صنعت ورزش ایران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
50 شناسایی عوامل موثر بر جذب مشتری در بازاریابی از طریق اینستاگرام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
51 شناسایی و اولویتبندی معیارهای موثر در موفقیت انتقال تکنولوژی با رویکرد نوآوری تکنولوژیک مطالعه موردی: شرکت بهمن موتور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
52 شناسایی و تعیین زیرساختها و الزامات پیاده سازی نظام برنامه ریزی منابعسازمان با تمرکز بر مدلسازی فرایندهای کسب و کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
53 شناسایی و رتبه بندی تکنولوژی های استراتژیک در نیروگاههای حرارتی ایران با رویکرد عوامل کلیدی موفقیت KSF (تحقیق موردی :نیروگاه برق آلستوم) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
54 ضرورت ایجاد سایت بحران در بانک ها با رویکرد ذخیره سازى و نگهدارى داده هاى بزرگ در مدیریت فناور ىاطلاعات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
55 طراحی الگوی مدیریت و کنترل با استفاده از فناوری اطلاعات پایدار: بیماری های حاد ویروسی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری
56 طراحی الگویی برای شناخت چگونگی اشتراک دانش برخلاقیت کارکنان مطالعه موردی: بانک تجارت استان اردبیل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
57 مدل سیستم داینامیک انتقال تکنولوژی قطار سریع السیر (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
58 مدلسازی محرک ها برای پذیرش موفقیت آمیز نوآوری های تولید سبز در صنعت خودرو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
59 مطالعه پیشرانه های ائتلاف استراتژیک در سطح بنگاه؛ مورد صنعت زیست داروئی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
60 مطالعه عوامل مرتبط با تجاری سازی در صنعت زیست فناوری با تأکید بر نقش رژیم های مالکیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
61 موفقیت یا شکست استارت آپ های ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری، رشد و توسعه در مدیریت، حسابداری و علوم انسانی
62 نقش اینترنت در توسعه مدیریت نوآوری در سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
63 نقش فناوری اطلاعات درپیاده سازی مدیریت دانش درسازمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش