دکتر محمد گنجی

دکتر محمد گنجی دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

دکتر محمد گنجی

Dr. Mohammad Ganji

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته های مهندسی ازدیدگاه دانشجویان مطالعه موردی: دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 55
2 Comparing Seismic Performance of Steel Structures Equipped with Viscous Dampers and Lead Rubber Bearing Base Isolation under Near-Field Earthquake (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 2
3 بررسی تطبیقی تاثیر کالبد شهری بر فرهنگ شهروندی با رویکرد توسعه پایدار شهری در شهرهای کاشان و یاسوج (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 10، شماره: 1
4 بررسی موانع اجتماعی فرهنگی اجرای حقوق شهروندی در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 1
5 بررسی نوع نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری از منظر ضابطان در شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 19، شماره: 3
6 بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ناحیه ۲ شهراراک و انطباق آن با استانداردهای ملی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 4
7 برساخت جنسیت در فضای کسب و کار (واکاوی تجارب دانش آموختگان شاغل در شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 20، شماره: 2
8 تاثیر تفاوت های جنسیتی در استفاده از کالاهای فرهنگی(فیلم، موسیقی و کتاب) و نحوه گذراندن اوقات فراغت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 11، شماره: 1
9 تبیین نقش عوامل سازمانی در افت تحصیلی دانشجویان و راهکارهای کنترل و کاهش آن (مطالعه موردی: دانشگاه کاشان ) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 3
10 تبیین وضعیت خشونت ساختاری در شهر سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 13، شماره: 1
11 تحلیلی بر رابطه دینداری و سرمایه اجتماعی دربین دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 41
12 تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 1
13 تحولات معنایی عشق و رویه‎ های کنش عاشقانه در بستر تجربه ارتباطی آنلاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 10، شماره: 3
14 تدوین و روان‌سنجی ابزار نگرش به مرگ و بررسی ارتباط آن با اهدای اعضای بدن پس از مرگ مغزی (بر اساس مدل معادلات ساختاری) (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 24، شماره: 1
15 حرمان نظام مند: تحلیلی کیفی از خشونت ساختاری و پیامدهای آن در شهر سنندج (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 20، شماره: 1
16 رابطه استفاده از رسانه های جمعی و میزان سرمایه اجتماعی در شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 4
17 رابطه سبک های هویت با جهت گیری مذهبی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 1
18 رابطه گونه های دینداری و سرمایه اجتماعی (رویکردی نظری و تجربی در بین مردم شهرستان کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 2
19 رابطه هویت دینی و سرمایه ی اجتماعی در بین مردم شهرکاشان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 4
20 رسانه های جهانی و هویت فرهنگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 10، شماره: 40
21 رویکردی جامعهشناختی به احساس شادمانی سرپرستان خانوار در شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 1
22 رهیافتی فرهنگی بر پدیده قمه زنی شهروندان خمینی شهر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 11
23 زندگی اجتماعی افراد دارای معلولیت جسمی- حرکتی در ایران (مرور نظام مند مطالعات در بازه ی زمانی ۱۴۰۰-۱۳۷۵) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 52
24 سنخ شناسی ذهنی بانوان درخصوص موانع حضور در ورزشگاه ها به عنوان تماشاگر با استفاده از روش کیو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 19، شماره: 3
25 طراحی نظام ابعاد و انواع عشق رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 12، شماره: 1
26 عاملیت سلامت محور و موانع ادارک شده تحقق سلامت در زنان نابینا و کم نابینا (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 9، شماره: 31
27 عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی مورد مطالعه : شهروندان شهر کاشان در سال 1394. (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 31
28 عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی در میان شهروندان شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 40
29 عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی شهروندان شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 12، شماره: 2
30 عوامل موثر بر هویت بریکولاژ در بین نوجوانان و جوانان (مورد مطالعه شهر کرج ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 23، شماره: 57
31 فراتحلیل کیفی پژوهش های ناظر بر زمینه ها و عوامل تغییرات خانواده ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 12، شماره: 45
32 فراتحلیل کیفی وضعیت اشتغال دانشآموختگان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 1
33 فراتحلیل مطالعات سبک زندگی در پژوهشهای ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 5، شماره: 14
34 فراتحلیل مطالعات عوامل موثر بر سبک زندگی سلامت محور در ایران ( از سال ۱۳۸۵ تا۱۳۹۸) (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 2
35 فراترکیب مطالعات ناتوانی در زمینه الگوی زندگی اجتماعی افراد دچار ناتوانی (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 23، شماره: 88
36 گونه شناسی دختران ازدواج نکرده ایلامی برحسب دلایل تجرد (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 9، شماره: 1
37 مطالعه رابطه بین شادی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 13، شماره: 26
38 مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت فرهنگی در فضای دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 3
39 مطالعه نشانه شناختی تصویر کودک در انیمیشن ایرانی «مهارت های زندگی برای کودکان» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 22، شماره: 54
40 نشانه‌شناسی تصویر کودک در فیلم‌های انیمیشن (مطالعه‌ موردی: مجموعه انیمیشن ایرانی «بچه‌های ساختمان گل‌ها») (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 2، شماره: 4
41 نقش خشونت ساختاری درکاهش سلامت روان زنان شهر زاهدان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 6، شماره: 21
42 نقش سواد سلامت در مواجهه با اضطراب ناشی از بیماری کووید-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 22، شماره: 87
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سبک زندگی دربین مردان شهر زاهدان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
2 بررسی رابطه متقابل سواد و سلامت اجتماعی زنان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
3 تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی و ارزیابی جایگاه آن در برنامه های درسی نظام آموزشی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
4 حقوق شهروندی زنان در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی