دکتر امیرعلی طباخ شعبانی

دکتر امیرعلی طباخ شعبانی

دکتر امیرعلی طباخ شعبانی

Dr. AmirAli Tabakh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک شهری کرج (ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 114
2 استفاده از شیمی کانی آمفیبول در بررسی ویژگی های ماگمایی و سازنده و زمین دما- فشارسنجی توده های گرانیتوئیدی شمال غرب ساوه، ایران مرکزی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 21، شماره: 3
3 بررسی شیمی کانی بیوتیت در توده های گرانیتوئیدی شمال غرب ساوه، ایران مرکزی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 22، شماره: 1
4 بررسی مهم ترین خصوصیات فیزیکوشیمیایی موثر در طبقهبندی واحدهای مارنی استان زنجان با استفاده از تحلیل عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 2
5 بررسی نتایج شیمی تر در تعیین کمی مقادیر کاتیون های آهن در بیوتیت (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 19، شماره: 4
6 پتروگرافی، ژئوشیمی، پتروژنز و ریزساختار سنگ های دگرگونی شمال شرق سنقر (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 18
7 ترکیب شیمی کانی ها و ترموبارومتری توده ساب ولکانیک تلخ رود، آتشفشان دماوند (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 6، شماره: 2
8 ترکیب و زمین دماسنجی کلریت های حاصل از دگرسانی بیوتیت در توده های گرانیتوئیدی نقده و پسوه (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 22، شماره: 3
9 رخداد زئولیت های پر کننده حفره ها و شکستگی ها در مجموعه آتشفشانی شمال غرب ساوه، ایران مرکزی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 27، شماره: 4
10 زئولیت های پر کننده ی حفره ها و بادامک ها در سنگ های آتشفشانی شمال غرب کوه دوازده امام، شمال ایران مرکزی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 26، شماره: 3
11 زمین شناسی و خاستگاه کانسار سرب و روی اورس کوه در البرز خاوری (استان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 96
12 زمین شناسی، کانی شناسی و مطالعه میانبارهای سیال نهشته برون زاد روی در منطقه خارنگون، شمال خاوری بافق، ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 95
13 زمین-دماسنجی اسکارن های سرانجیک (جنوب غرب قروه، استان کردستان) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 20، شماره: 2
14 ژئوشیمی و کانی شیمی توده گابرویی شاه آباد، شمال غرب نورآباد، استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 5، شماره: 2
15 ژیوشیمی و کانی شناسی گدازه های بازیک زیولیت دار محدوده بومهن- رودهن، شرق تهران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 9، شماره: 2
16 سنگ نگاری، زمین شیمی و سنگ زایی توده نفوذی وینه، جنوب البرز مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 15، شماره: 4
17 سنگ های خروجی الیگومیوسن محدوده رزن- آوج (نوار ارومیه- دختر): شاهدی از ماگماتیسم مشابه OIB در بالای زون فرورانش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 4
18 سنگ های داسیتی جنوب جلفا (آذربایجان شرقی): دما-فشارسنجی آمفیبول و پلاژیوکلاز و بررسی شرایط تبلور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 117
19 شیمی کانی، دمافشارسنجی و جایگاه زمینساختی ماگمای سازنده سنگهای آتشفشانی کرتاسه پسین منطقه کجید (جنوب لاهیجان، البرز شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 9، شماره: 1
20 گابروهای آلکالن شبه جزایر اقیانوسی چشمه قصابان همدان، ژوراسیک میانی: شواهد مدل فرورانش تیغه میان اقیانوسی در حاشیه فعال تتیس جوان، پهنه سنندج- سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
21 گرانیت‏های تیپ S منطقه گرمیچای (شمالباختری ایران): شیمی سنگ کل، جایگاه زمینساختی و سازوکار پیدایش (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 11، شماره: 1
22 ماگماتیسم بازالتی دونین البرز مرکزی شاهدی بر کافت زایی پالئوتتیس (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات زیست محیطی ناشی از معدنکاری و فرآوری کانسنگ آهن در معدن چوره ناب، استان زنجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران
2 استفاده از شیمی کانی آمفیبول در تعیین گرما- فشارسنجی تودههای گرانیتوئیدی شمالغرب ساوه، ایران مرکزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
3 بررسی ترکیب تورمالین در تعدادی از توده های گرانیتی و پگماتیتی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
4 بررسی ترکیب زئولیت درسنگهای بازیک محدوده بومهن- رودهن، شرق تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
5 بررسی ترکیب شیمی کانیهای تودههای نفوذی شمال غرب ساوه، ایران مرکزی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 بررسی و مقایسه نتایج آنالیز اسکپتروسکوپی و شیمی تجزیه ترکاتیون های آهن کانی بیوتیت (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
7 ترآیب شیمی کانی بیوتیت در تودههای گرانیتوئیدی پسوه و نقده، شمال غرب زون سنندج- سیرجان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
8 ترکیب تورمالین در توده های لوکو گرانیتی و پگماتیتی حاجی آباد، بروجرد (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 تفسیر گدازه ها ی بازیک مهرآباد، رودهن ، البرز مرکزی بر اساس شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
10 شواهد دگرشکلی و حرارت تشکیل آن در سنگهای دگرگونی شمال شرق سنقر (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
11 شیمی کانی پیروکسن های آندزیت های ائوسن میانی غرب تربت حیدریه (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
12 کانی شناسی تامسونیت و زئولیت های مرتبط در سنگ های بازالت - آندزیت شمال ساوه، ایران مرکزی (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
13 ماگماتیسم بازالتی کرتاسه پسین در جنوب لاهیجان: شاهد یک رخداد ماگمایی مهم در البرز (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
14 مطالعه پترولوژی سنگ های آندزیتی الیگومیوسن غرب تربت حیدریه (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 معرفی روند تحولی کان یشناس در اسکارنهای منطقه سرانجیک قروه (جنوب شرقی استان کردستان) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 ویژگیهای ژئوشیمیایی کانی بیوتیت درگرانیت های مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران