بهزاد مهرابی

 بهزاد مهرابی

بهزاد مهرابی

Behzad Mehrabi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط کانی سازی های مس و طلا با فازهای مختلف ماگمایی درتوده های خانکندی و یوسف لو، شرق اهر (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 20، شماره: 3
2 ارزیابی ریسک زیستشناختی و تعیین منشا هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) با استفاده از مدل فاکتور ماتریس مثبت (PMF) در خاکهای آلوده نفتی، غرب استان کرمانشاه، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 14، شماره: 5
3 بررسی آلودگی عناصر کروم، نیکل، آرسنیک و کادمیوم در آب، رسوب و ماهی سد شهید رجایی مازندران، شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 1
4 بررسی تحولات زمین شیمیایی- فلززایی سنگ های آذرین منطقه آق درق (شمال اهر) و ارتباط آن با رخداد عنصرهای Cu−Au±W (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 8، شماره: 32
5 بررسی ریزساختارهای کنترل کننده دگرسانی و کانه زایی در کانسار آهن خسروآباد، شمال خاوری سنقر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 1
6 بررسی سامانه کانه زایی فلزات پایه و گرانبها در محدوده های معدنی چشمه حافظ و چالو، کمان ماگمایی ترود- چاه شیرین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 93
7 بررسی کانی سازی اپی ترمال سولفیداسیون متوسط آنومالی ۴ کانسار گلوجه (شمال زنجان)، بر اساس خصوصیات کانه نگاری، دگرسانی و ژئوشیمی سیال کانه ساز (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 6، شماره: 1
8 بررسی کانی شناسی، رخ داد کانی سازی و شرایط دما- فشار کانسار چندفلزی آق درق،منطقه فلززایی اهر- ارسباران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
9 بررسی نقش اختلاط شاره های ماگمایی و جوی در کانه زایی کانسار چند فلزی شوراب (جنوب فردوس) با استفاده از شواهد ژئوشیمی ایزوتوپی و میکرو دماسنجی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 19، شماره: 1
10 بررسی و تحلیل آماری ارتباط ژئوشیمیائی عناصر پرتوزا موجود در لایه های رسوبی فسفات دار در منطقه تاقدیس کوه لار- زاگرس. (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 39، شماره: 3
11 پراکندگی و نقش جلبک های سبز در زهاب های اسیدی معدن مس سرچشمه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 72
12 تاثیر بستر کربناتی در شکل گیری کانسارهای سرب و روی شمال غرب شهمیرزاد، البرز مرکزی، ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 18، شماره: 1
13 ترکیب شیمیایی سیالات درگیر در کانسار آهن جلال آباد، شمال غرب زرند با استفاده ازروش میکروآنالیزLA-ICP-MS (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
14 تعیین شرایط فشار- دما و تحول سیال گرمابی- ماگمایی در کانسار مس- مولیبدن سنج،البرز مرکزی: شواهد میان بارهای سیال (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 8، شماره: 2
15 زمین دماسنجی پهنه های اسکارنی ناهنجاری کانسار دردوی، منطقه معدنی آهن سنگان (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 28، شماره: 1
16 زمین شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های الترامافیک-مافیک و کانه زایی همراه در آنومالی درگز، کمپلکس افیولیتی کهنوج (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 9، شماره: 2
17 زمین شناسی، ژئو شیمی و خاستگاه احتمالی کانه زایی چند فلزی میوه رود، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 71
18 زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی کانه زایی آتشفشان زاد غنی از آهن کبودان، شمال بردسکن، پهنه تکنار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 4
19 زمین شناسی، مراحل کانی سازی و زمین شیمی هاله های دگرسانی کانسار مس-مولیبدن (±نقره) سنج (شمال کرج)، کمان ماگمایی البرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 3
20 زمین شیمی، سن سنجی و محیط تکتونوماگمایی سنگ های آذرین پیرامون کانه زایی آهن- مس احمدآباد، سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 13، شماره: 1
21 شواهد ریز ساختاری و ژیوشیمیایی در تعیین منشا کانسار آهن گل گهر (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 9، شماره: 2
22 شیمی کانی های گارنت و کلینوپیروکسن در اسکارن سرانجیک و شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل آن ها در قروه، استان کردستان (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 27، شماره: 1
23 ضریب توزیع عناصر نادر خاکی، ایتریم، توریم، اورانیم، نیوبیم و تانتالیم زیرکن/ سنگ در گرانیتوئیدهای سرنوسر، سرخر و برمانی: کاربرد در تعیین منشا ماگما و اکتشافات معدنی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 15، شماره: 1
24 کانه زایی پلی متال سرب- روی، مس و آنتیموان نوع انتشاری، رگه چه ای و رگه ای در محدوده معدنی گله چاه- شوراب، مجموعه ماگمایی شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 3، شماره: 1
25 کانه سازی و چگونگی پیدایش کانسنگ غیرسولفیدی سرب-روی (-مس) چاه میله (شمال شرق انارک)، ایران مرکزی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 31، شماره: 2
26 کانی سازی اکسید آهن-مس-طلا(IOCG) در کانسار جلال آباد، شمال غرب زرند (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 24، شماره: 2
27 کانی شناسی و پاراژنز کانسنگCu-Au-Bi منطقه ی پی جویی کوه دم (شمال شرق اردستان)، مجموعه ی فلززایی انارک (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 24، شماره: 4
28 کانی شناسی و زمین شناسی اقتصادی کانسار پلی متال چشمه حافظ، استان سمنان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 2، شماره: 1
29 کانی شناسی و شیمی کانی های سیلیکاته در کانسار اسکارن آهن دردوی (ناحیه معدنی آهن سنگان، شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 26، شماره: 4
30 کانی شناسی، ژئوشیمی و میانبارهای سیال کانسار روی-سرب(±طلا) داغ دالی، شمال تکاب، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 9، شماره: 3
31 کانی شناسی، ژئوشیمی، میان بارهای سیال و منشا کانه زایی آهن- مس- طلا همراه با توده های آذرین نفوذی احمدآباد، سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 14، شماره: 2
32 کانی شناسی، میان بارهای سیال و منشا کانسار سرب و روی چاه میله با سنگ میزبان کربناتی تریاس میانی (شمال شرق انارک)، ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 14، شماره: 2
33 مراحل و شرایط کانی سازی اسکارن آهن دردوی بر اساس شواهد کانی شناسی و میانبارهای سیال، منطقه سنگان (خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 82
34 منشا گازهای هیدروکربوری در گل فشان های جنوب شرق دریای خزر (دشت گرگان) براساس ترکیب مولکولی و ایزوتوپی کربن و هیدروژن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 1
35 میان بارهای سیال، کانی شناسی و شیمی کانی ها در کانسار پورفیری-اپی ترمال ساری گونی، استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 12، شماره: 4
36 نوع ساختمان منطقه ای گارنت در اسکارنهای توده نفودی قهرود، جنوب کاشان (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 13، شماره: 1
37 ویژگی های ژئوشیمیایی و ایزوتوپی گازهای گسیل شده از گل فشان پیرگل، جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی آرسنیک در منابع آب شهرستان هشترود (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 آلودگی فلوراید در منابع آب روستاهای شمال شرق شهرستان اهر و منشأ احتمالی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
3 آندالوزیتهای متاسوماتیکی درکمپلکس دگرگونی ده سلم در شرق ایران (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
4 ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در حاشیه کنار گذر جنوبی خرم آباد (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
5 ارزیابی آلودگی و ریسک اکولوژیکی عناصر بالقوه سمناک در رسوبات سطحی رودخانه خیاو،شمال غرب ایران (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
6 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی حوزه آبریز مرویل (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
7 استفاده از رسید های ثانویه انکساری و مدل سازی در اکتشاف ذخایر منگنز لایه ای با شیب کم (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
8 اکتشافات مقدماتی و بررسی ژنزکانی سازی در اندیس معدنی کامو (کاشان) (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 بررسی آلودگی عناصر بالقوه در رودخانه مهاباد، استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
10 بررسی پتانسیل خطر فلزات سنگین بر سلامت انسان در گندم گنبد کاووس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
11 بررسی پساب های پرورش ماهی در رودخانه کلم (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
12 بررسی تاثیر پساب مزارع پرورش ماهی در رودخانه ماربر، شهرستان سمیرم بخش دناکوه (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
13 بررسی تأثیر زونهای دگرسانی بر میزان آزادسازی و تمرکز عنصر مولیبدن در گونه های گیاهی، مطالعه موردی منطقه لاهرود استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
14 بررسی دگرسانی و کانه زایی کانسار آنیتموان شوراب (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 بررسی رفتار ژئوشیمیایی و میزان مسمومیت زایی آنتیموان در خاک مناطق دگرسانی و کانی سازی شمال غرب شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
16 بررسی زمینشناسی اقتصادی آنومالی 4 کانسار پلیمتال سرب، روی، مس (نقره وطلا) گلوجه (شمالباختر زنجان)، با استفاده از دادههای ژئوشیمی و سیالات درگیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
17 بررسی ژئوشیمیایی توده گرانیتوئیدی کانه دار تنگستن مشیرآباد جنوب غرب قروه کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
18 بررسی ژنز کانسار سرب و روی پیناوند با سنگ میزبان کربناته در غرب نطنز (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 بررسی غلظت فلزات سنگین و عناصر سمناک و ارزیابی ریسک سلامت درآب مصرفی منطقه تهلاب شرق تفتان (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
20 بررسی غلظت فلزات سنگینCr, Cu, Pb, Zn, Niدر خاکهای محدوده معدن آهنگران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
21 بررسی کانه زایی روی و سرب در کانسار قله کفتران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 بررسی کانی زائی و تعیین سری ماگمائی کانسار گرانیتوئیدی سرکوه (جنوب غرب معدن مس سرچشمه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی
23 بررسی کانی سازی اهن در کانسار جلال آباد زرند (استان کرمان) (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 بررسی کانی شناسی و میکروترمومتری کانسار سرب و روی هفته(جنوب اراک) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 بررسی منابع آلاینده آرسنیک در محدوده بالادست سد سهند (آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
26 بررسی میزان آلودگی عناصر مس و روی و تعیین گونهبندی آنها در منطقه معدنی دوستبیگلو (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 پتروژنز و ژئوشیمی کانسار گرانیتوئیدی سرکوه در جنوب غرب معدن مس سرچشمه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
28 پتروژنز و ویژگیهای ژیوشیمیایی کانسنگ و توده های نفوذی منطقه آق درق (شمال اهر) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
29 پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای اولترامافیک کمپلکس افیولیتی بشاگرد، زون مکران (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 تاثیر برخی عناصر سنگین فلزی خاک کشاورزی بر سرطان مری در گنبد کاووس (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
31 تأثیر فرآیند رقیقشدگی و اختلاط سیال ماگمایی در تشکیل کانسار رگه-رگچهای وانتشاری مس-مولیبدن سنج (شمالخاور برغان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
32 تأثیرات زیست محیطی آبهای زیرزمینی بر گسترش نواحی شهری (مطالعه موردی: دشت اردستان استان اصفهان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
33 تحلیل آماری داده های لیتوژئوشیمیائی و معرفی کانسار سرکوه کرمان به عنوان منطقه امید بخش جهت اکتشاف Cu (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
34 تعیین منشا هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در خاک های مناطق نفتی غرب استان کرمانشاه با استفاده از مدل فاکتور ماتریکس مثبت PMF (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
35 جایگاه نقره و مس د ر کانسار طلای زرشوران (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
36 زمین شیمی مگنتیت و کاربرد آن در تعیین ژنز و تاریخچه تحولات کانسارآهن سه چاهون، بافق، ایران مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
37 ژئوشیمی زیست محیطی دشت مایان (جنوب غرب تبریز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
38 ژئوشیمی و پتروژنز توده گرانیتوئیدی مشیرآباد جنوب غرب قروه کردستان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
39 ژئوشیمی و ژنز کانسار های کرومیت پادیفرم فرومد سبزوار (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
40 ژنز پگماتیتها در کمپلکس دگرگونی ده سلم در شرق ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
41 شناسایی و بررسی نحوه توزیع طلا در کانسنگ طلای زرشوران به روش فروشویی تشخیصی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
42 کاربرد ضریب لانژلیه برای مطالعه کیفیت آبهای مناطق دگرسانی و کانیسازی برای مصارف صنعتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
43 کاربرد ماکل ھای کلسیت در تعیین حرارت کربنات میلونیت ھای معدن شماره 3 گل گهر (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
44 کانی سازی و نحوه تشکیل کانسار رگه ای مس (سرب – روی )چشمه حافظ ( جنوب شرق دامغان) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
45 کانی‌سازی های مرتبط با توده نفوذی کوه عمق نگرشی ویژه در کانسار طلای کوه دم و ارائه مدل اکتشافی (شمال اردستان) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
46 متاسوماتیزم آپاتیت درکانسارآهن سه چاهون ، بافق استان یزد (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
47 متالوژنی و پتروژنزماگماتیسم مزو سنوزوئیک درناحیه آذربایجان شمال غرب ایران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
48 محیط تکتونیکی وارتباط ژئوشیمیائی سنگهای کانسار گرانیتوئیدی سرکوه در شمال شرق شهرستان پاریز(کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
49 مطالعات کانی شناسی و میکروترمومتری کانسار پلی متال چشمه حافظ سمنان (جنوب شرق دامغان) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
50 مطالعات کانی شناسی، سیالات درگیر و نسبت ایزوتوپی اکسیژن کانسار پلی متال شوراب (جنوب فردوس) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
51 مطالعه تاثیرمناطق دگرسانی برمیزان آزادسازی و تمرکز عنصرآرسنیک درگونه های مختلف گیاهی مطالعه موردی منطقه لاهرود دراستان اردبیل (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
52 مطالعه رفتار ژئوشیمیایی عنصر مس در خاک، آب و گیاهان منطقه دوست بیگلو مشگین شهر و اندازه گیری گونه بندی آن در نمونه های آبی با نرم افزار ترمودینامیکی MINTEQA2 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
53 مطالعه رفتار ژئوشیمیایی و میزان مسمومیت زایی آرسنیک در خاک، آب و گیاهان مناطق کانی سازی شمال غرب شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
54 مطالعه روش های پایدارسازی آلاینده ها در محیط های خاکی، آبی و رسوبی با استفاده از اصول ترمودینامیکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
55 مطالعه میزان تحرک پذیری و مسمومیت زایی کادمیوم در خاک، آب و گیاهان مناطق دگرسانی شمال غرب استان اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست