دکتر مهدی نجف زاده

دکتر مهدی نجف زاده دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدی نجف زاده

دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اختلال کارکردی سلطنت مشروطه و گذار به استبداد منور؛ تحلیلی کارکردگرایانه از تغییر در شیوه حکمرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 12، شماره: 44
2 از مهندسی اجتماعی تدریجی تا مهندسی اجتماعی آرمانی: مقایسه تطبیقی رویکرد روشنفکران نسل اول و دوم پهلوی (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 2
3 از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا موانع اجتماعی - سیاسی گسترش آن در ایران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 14، شماره: 1
4 از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا موانع اجتماعی - سیاسی گسترش آن در ایران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 15، شماره: 1
5 بازتاب تعارض های ساختاری و محیطی در همکاری های منطقه ای جهان اسلام مطالعه موردی: سازمان همکاری اسلامی (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 4، شماره: 2
6 بازتاب تک صدایی و خودگومندی جامعه ایرانی در رمان بوف کور (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 6، شماره: 2
7 بازتاب منازعه گفتمانی در سه گانه سیمین دانشور از ایده به خود آمدن تا استعاره های پساانقلابی (دریافت مقاله) فصلنامه بحران پژوهی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 11
8 بازتاب منازعه هویتی در ابزارهای فرهنگی مطالعه اسکناس های ایرانی دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 9، شماره: 2
9 بازتاب نظریه منازعه تمدن ها در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 11، شماره: 4
10 بازخوانی تجربه «پرسه زنی» در رمان فارسی دهه هشتاد (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 54، شماره: 2
11 بازخوانی دیالکتیک ترغیب و فشار ساختاری ترور در فرقه اسماعیلیه نزاری (بر اساس تبیین چهارگانه اسملسر) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 4، شماره: 8
12 بازخوانی گنجینه تفسیری بیگانه هراسی در گفتارها و نوشتارهای محمدرضاشاه (با تاکید بر منزلت روانشناختی انگلیس در عرصه سیاسی اجتماعی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 5، شماره: 4
13 بازنمایی پساساختاری مفهوم کودکی در برنامه های کودک و نوجوان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران دهه هشتاد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 14، شماره: 3
14 برابر خوانی هایدن وایت و گرین بلات در خوانش متون سیاسی (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 1، شماره: 1
15 بررسی نگرش مردم نسبت به احزاب سیاسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 16، شماره: 57
16 تاریخ مفهومی؛ آشکارسازی نزاع های ایدئولوژیک و فهم معنای نوین از متن (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 5، شماره: 2
17 تبیین روابط دولت و جامعه: از چهارجوب های یک سوبه تا پیوندهای متقابل (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 17، شماره: 31
18 تبیین ساختاری دگردیسی احزاب افغانستان از نظامی گری به مصالحه(نمونه پژوهی: حزب اسلامی گلبدین حکمتیار) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 10، شماره: 37
19 تحلیل استعاره های مفهومی مناظره های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 13، شماره: 29
20 تحلیل گفتمان مذهب گریزی در نوشتارهای محمدرضا پهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دوره: 3، شماره: 12
21 تحلیل نسبت قدرت دولت و جامعه با گذار به دموکراسی؛ مطالعه موردی جنبش مشروطیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 18، شماره: 2
22 تحلیل نشانه شناختی تمبرهای جمهوری اسلامی ایران (1389-1357)؛ گذار از نشانه های سیاسی به نشانه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 11، شماره: 4
23 تحلیل نشانه شناسی برنامه های کودک و نوجوان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در دهه های 60 و 70 (مطالعه موردی: کارتون های قصه های مجید، مدرسه موش ها، دنیای شیرین و قصه های تا به تا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 26، شماره: 97
24 جدال سوژه و اقتدار کاربرد روانکاوی در علوم سیاسی با نظر به آرای ژاک لاکان (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 27، شماره: 109
25 در آیینه غرب و عبور از من نامتناهی؛ بررسی چگونگی رویارویی نخستین قانون گذاران ایرانی با غیر غربی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 1
26 زمینه های ظهور و مولفه های تلویزیون جهانی در شبکه های برون مرزی سیمای ج.ا.ا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 16، شماره: 44
27 سیاسی کردن رنج؛ واکاوی گذار از قدرت آیینی قجری به قدرت انضباطی پهلوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 4
28 شکل گیر ی سنت حافظه جمعی در دوره پهلوی اول(نشریات ایرانشهر و آینده) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 14، شماره: 56
29 کاربست استعاره مفهومی در علوم شناختی معاصر به‎مثابه چارچوبی نظری در فهم متون اندیشه سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 29، شماره: 114
30 مولفه های اندیشه سیاسی مکتب هرات در منظومه فکری مولانا عبدالرحمان جامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 17، شماره: 32
31 نشانه ها ی پست مدرن در کارتون های تلویزیونی ( تحلیل نشانه شناسی کارتون های آن شرلی، پسر کوهستان، کیم پاسیبل و بن تن) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 19، شماره: 72
32 نقدی بر کتاب ادبیات و انقلاب: نویسندگان روس جامعه شناسی ادبی انقلاب: رابطه متناقض نمای ادبیات و انقلاب (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 8
33 نگاهی به کتاب «فرهنگ های دیجیتالی: فهم رسانه های جدید » (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 16، شماره: 59
34 نگرش نوسلفی یوسف قرضاوی به سیاست: دولت اسلامی به مثابه حکومتی مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 4، شماره: 3
35 واکاوی ارتباط مدرنیزاسیون و سیاست های توسعه شهر (مطالعه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 6
36 واکاوی مفهوم صلح بین جوامع سیاسی در مکتب سیاسی هرات (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 12، شماره: 1
37 واکاوی مفهوم کارناوالیسم در آرای باختین و بررسی امکان مقاومت در زبان عامیانه (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 10، شماره: 1
38 ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 53، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استقامت بر تحدید قدرت اندیشه سیاسی علمای مشروطه خواه در استبداد صغیر (دریافت مقاله) اولین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی
2 بازاندیشی رابطه انسان و طبیعت و پیوند آن با نسل جدید حقوق بشر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی