دکتر روح اله اسلامی

دکتر روح اله اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر روح اله اسلامی

دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی چرخه ی سیاست گذاری امور زنان در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 30، شماره: 1
2 الگوی سیاست خارجی ساسانیان (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 6، شماره: 2
3 امکان یا امتناع حقوق بشر در علوم سیاسی و روابط بین الملل: قرائت فرانظری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 18، شماره: 1
4 بازنمایی امر منازعه در روابط ایران و عربستان(۱۳۹۷-۱۳۹۲) (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 11، شماره: 2
5 بازنمایی و تحول نگرش به امر سیاسی در دانشجویان نیمه دوم دهه نود؛ مطالعه موردی نشریات دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 12، شماره: 44
6 باستان گرایی؛ جدال ایدئولوژیکی روشنفکران متجدد عصر ناصری در بستر جامعه کیش محور (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 17، شماره: 2
7 بررسی چرخه ی سیاست گذاری افزایش جمعیت در جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر دوره ی چهارم سیاست های جمعیتی) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 12، شماره: 5
8 پدیدارشناسی تکنیک های امام علی (ع) برای صلح (مطالعه موردی عهدنامه مکتوب خطاب به مالک اشتر) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 5، شماره: 13
9 پدیدارشناسی سیاسی دیوان حافظ در بستر سازه های معنایی خرد مزدایی باستان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی اسلامی ایرانی دوره: 1، شماره: 1
10 پدیدارشناسی سیاسی فره در اوستا و شاهنامه (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 10، شماره: 4
11 پدیدارشناسی صلح در اندیشه انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 3، شماره: 9
12 پیوستار قدرت در سیاست خارجی از دیدگاه فروغی (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 7، شماره: 2
13 تبیین روابط دولت و جامعه: از چهارجوب های یک سوبه تا پیوندهای متقابل (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 17، شماره: 31
14 تعلیق مشروطیت/ برتری استثناء برآمدن دولت مطلقه ی پهلوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 14، شماره: 2
15 تکنولوژی های قدرت در سیاست نامه خواجه نظام الملک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 1، شماره: 4
16 تکنولوژی های قدرت در سیاست نامه خواجه نظام الملک (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 4، شماره: 10
17 تکنیک های دیپلماتیک ابن فرا (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 1، شماره: 2
18 چهار موج جنبش های اسلامی: تحلیل پدیده خلا تکنیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 6، شماره: 2
19 حکومت مندی در اندیشه و کنش «محمدعلی فروغی» (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 14، شماره: 26
20 دیالکتیک ایدئولوژی یا اتوپیای ارداویرافنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی دوره: 4، شماره: 2
21 راهبردهای دیپلماسی تامین حقابه رودخانه هیرمند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 8، شماره: 30
22 روبنای شریعت نامه و زیربنای سیاست نامه در نصیحه الملوک غزالی؛ براساس متن تحولات سیاسی سلجوقیان (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 1
23 سیاسی کردن رنج؛ واکاوی گذار از قدرت آیینی قجری به قدرت انضباطی پهلوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 4
24 فره مندی در شاهنامه فردوسی و بحران جانشینی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 13، شماره: 1
25 قاعده استثنا و پارادوکس مشروعیت شورش در دولت هخامنشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 14، شماره: 53
26 کیستی حکمران در حکومت ایران باستان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی اسلامی ایرانی دوره: 2، شماره: 3
27 معرفی و نقد کتاب ایدئولوژی و سازوبرگ های ایدئولوژیک دولت (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 4
28 مولفه های اندیشه سیاسی مکتب هرات در منظومه فکری مولانا عبدالرحمان جامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 17، شماره: 32
29 واکاوی مفهوم صلح بین جوامع سیاسی در مکتب سیاسی هرات (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 12، شماره: 1
30 هژمونی مزدایی؛ تطبیق نظام هژمونیک با امپراتوری هخامنشی (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 غیبت تکنیک در همگرایی جهان اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
2 مولفه های نظام اداری مطلوب ایران در گام دوم انقلاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم