دکتر صدیقه شیخ زاده جوشانی

دکتر صدیقه شیخ زاده جوشانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر صدیقه شیخ زاده جوشانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استدلال قیاسی و سیاست گذاری خارجی؛ مطالعه موردی: قیاس های تاریخی مورد استفاده قیاسگران خارجی درباره مسئله هسته ای ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 13، شماره: 4
2 بررسی چالش های اجرای سیاست های توسعه در ایران با استفاده از تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 34، شماره: 2
3 تحلیل رابطه ادراک شهروندان از عملکرد بودجه ریزی دولت و سطح اعتماد سیاسی در ایران: مورد مطالعه شهر کرمان(۱۳۹۹) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
4 تحلیل کیفی ساختار استدلال موافقان و مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات ریاست جمهوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 19، شماره: 1
5 تحلیل نظری ساز و کارهای حل و فصل مناقشات پساانتخاباتی؛ با نگاهی به ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 14، شماره: 3
6 چالش های تدوین سیاست های توسعه در ایران (برنامه های پنج ساله توسعه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 2، شماره: 4
7 شناسایی و دسته بندی آسیب های سیاستگذاری توسعه صنعتی در ایران (۱۳۹۷-۱۳۷۰) (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 35، شماره: 1
8 فراتحلیل رویکرد آسیب شناسانه در پژوهش های سیاست خارجی ج.ا. ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 14، شماره: 4
9 فراتحلیل کیفی مطالعات رفتار رای دهی در ایران: ۱۳۹۷-۱۳۶۰ (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 1
10 فراتحلیل موانع توسعه حزبی در ایران بین سال های ۱۳۹۸-۱۳۶۸ (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 19، شماره: 1
11 قیاس های تاریخی و بازشناسی توافق های هسته ای ایران (۱۳۹۲-۱۳۹۴) (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 10، شماره: 2
12 مرور نظام مند ویژگی های مقالات منتشر شده در فصلنامه سیاست دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 8، شماره: 2
13 مقایسه سازوکارهای حل و فصل مناقشات انتخابات ریاست جمهوری در کنیا (۲۰۱۷)، افغانستان (۲۰۰۹) و ایران (۱۳۸۸/۲۰۰۹) (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 4
14 مقایسه نقش و چالشهای سازمانهای مردم نهاد در افشای موارد فساد در ایران و سوئد (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1401، شماره: 61