دکتر صالح قویدل

دکتر صالح قویدل دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

دکتر صالح قویدل

Dr. Saleh Ghavidel

دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "تاثیر ریسک کشورها در انتخاب ابزار مالی برای تجارت بین الملل" (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 15، شماره: 30
2 آثار تجارت الکترونیکی در ایران بر اشتغال و بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 68
3 اثر تاب آوری اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری بانکی (مطالعه بین کشوری) (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 7، شماره: 1
4 اثر سلیقه مصرف کننده بر نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 17، شماره: 36
5 اثرسرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیرماهر بخش خدمات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 5
6 ارزیابی عوامل اقتصادی موثربربازتوانی افرادتحت پوشش بهزیستی (مورد استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 7، شماره: 23
7 انباشت سرمایه و تقلیل منابع درآمدی: مدل هارتویک (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 23، شماره: 3
8 The Effects of China's Growth in Manufacturing Sector in the U.S. Economy (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 21، شماره: 1
9 بررسی اثر بالاسا- سامویلسون در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 23، شماره: 11
10 بررسی تحلیلی ساختار و مزیت نسبی صنایع کارخانه ای ایران(با تاکید بر رهیافت انتقال سهم shift-share Analysis) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی رابطه بین ریسک تجاری و حجم گشایش اعتبار اسنادی در تجارت بین الملل ایران رهیافت رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 30، شماره: 25
12 بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد با تاکید بر نقش تجارت خارجی مطالعه موردی ایران بین سالهای۱۳۸۶-۱۳۵۶ (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 1، شماره: 2
13 پوشش ریسک قیمت سهام صنایعبورسی با نرخ ارز (چندرشته ای صنعتی، بانک و سرمایه گذاری) Hedging stock price of listed industries with exchange rate (Multidisciplinary industry, banking and investment) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 15، شماره: 54
14 پیری جمعیت، امید به زندگی و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 73
15 پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در افق سال ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
16 تاب آوری اقتصاد کلان و ورشکستگی نظام بانکی (مطالعه بین کشوری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 4، شماره: 4
17 تاثیر نااطمینانی سیاست مخارج دولت بر بخش حقیقی اقتصاد در رژیمهای رکود و رونق (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 17، شماره: 34
18 تاثیر هزینه های تامین اجتماعی در هم گرایی رفاه اجتماعی در استان های ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 16، شماره: 32
19 تاثیر هزینه های سازمان تامین اجتماعی بر همگرایی توزیع درآمد در استان ها: رهیافت اقتصادسنجی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 6، شماره: 5
20 تجزیه و تحلیل ساختار صادرات صنایع کارخانه ای کشور (رهیافت تحلیل انتقال سهم)* (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 1، شماره: 1
21 شناسایی عوامل موثر برسهم اشتغال در بخش خدمات و زیربخش های آن(مورد مطالعه : ایران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 8، شماره: 28
22 شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع بورسی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 15، شماره: 53
23 ظرفیت های اشتغالزایی دربخش هتل و رستوران درایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 2، شماره: 6
24 نااطمینانی سیاست مخارج دولت و فعالیت اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 18، شماره: 66
25 نقش آزادسازی تجاری بر بازار کار و اشتغال و برآورد تابع تقاضای نیروی کار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 20
26 نقش جهانی شدن اقتصاد در اشتغال بخش خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 23، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پیش بینی تقاضا با استفاده ازالگوریتم متا هیورستیک برای محصولات کشت وصنعت شمال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
2 توزیع جغرافیایی فعالیتهای صنعتی با تاکید بر توسعه مالی:مطالعه موردی صنایع کارخانهای استانهای ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری