دکتر مجید عباس پور طهرانی فرد

دکتر مجید عباس پور طهرانی فرد استاد

دکتر مجید عباس پور طهرانی فرد

Dr. Majid Abasspour

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.