دکتر نرگس پورطالب

دکتر نرگس پورطالب هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی پردیس فاطمه الزهرا (س) تبریز

دکتر نرگس پورطالب

Dr. Narges Pourtaleb

هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی پردیس فاطمه الزهرا (س) تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی ترکیب مداخله های رفتاری و بازسازی شناختی بر اضطراب امتحان دانش آ موزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 56
2 اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان شادکامی و تنیدگی مادران دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه در پاندمی کووید-۱۹ (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 6، شماره: 68
3 اثربخشی آموزش مبتنی برذهن آگاهی بر بازداری پاسخ و توجه انتخابی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 19، شماره: 4
4 اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب و عزت نفس دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری دوره: 5، شماره: 15
5 اثربخشی برنامه ی تلفیقی آموزش مهار اضطراب بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 3، شماره: 11
6 اثربخشی درمان مبتنی بر آموزش مدیریت والدین بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی مادران کودکان با اختلال نقص توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی زن دوره: 3، شماره: 2
7 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و تاب آوری مادران کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری دوره: 5، شماره: 16
8 پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی بر اساس ابعاد کمال گرایی آنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 15، شماره: 1
9 تجربه های زیسته دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ویژه از بافت تحصیلی: رویکردی پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 21، شماره: 4
10 تحلیل رابطه درک ابعاد ماهیت علم با گرایش به تفکر انتقادی در بین دانش آموزان شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 15، شماره: 58
11 طراحی و اعتبار یابی برنامه آموزش پذیرش و تعهد و ارزیابی کارایی آن بر استرس، فرسودگی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه: یک مطالعه تک آزمودنی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 23، شماره: 2
12 طراحی و اعتباریابی برنامه آموزش پذیرش و تعهد و ارزیابی کارایی آن بر استرس، فرسودگی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 23، شماره: 2
13 فراتحلیل اثربخشی روش های مختلف درمان بر اضطراب امتحان فراگیران در ایران (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 9، شماره: 31
14 کاهش اضطراب امتحان از طریق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد: پژوهشی مداخله ای در حوزه اختلال یادگیری ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 69
15 نشاط اجتماعی از دیدگاه روان شناسان (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 22، شماره: 87
16 نقش تربیتی والدین در جذب فرزندان به مسجد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شادکامی مادران دانشآموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
2 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی
3 اختلال اضطراب جدایی ماهیت، علل، درمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
4 اختلال نافرمانی چالش گری ماهیت، علل و راهکار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
5 The Mediating Role of Academic Resilience in the Relationship between Academic Stress and Academic Burnout in Collegiate Students of Foreign Languages (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
6 بررسی رابطه میزان استفاده از نرم افزار های آموزشی وهوشمند با میزان تاثیر آنها در فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی
7 بررسی رابطه ی مهارت های ارتباطی سر گروه های آموزشی و میزان بهبود کیفیت آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
8 بررسی نقش کیفیت زندگی کاری زنان شاغل در مراکس پیش دبستانی بر عملکرد آنان: مطالعه نقش میانجی رضایت شغلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
9 پیشبینی اضطراب امتحان دانش آموزان دختر براساس تاب آوری تحصیلی آنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
10 پیشبینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان بر اساس ابعاد کمالگرایی آنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
11 تعلق عاطفی و دلبستگی به مدرسه، پیش بینی کننده ی پرخاشگری دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شناخت کودک و نوجوان روانشناسی سلامت و آموزش
12 حسادت ماهیت، علل و راهکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
13 رابطه خودپنداره تحصیلی و امیدواری تحصیلی با دلزدگی تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
14 رابطه ی سبکهای دلبستگی با اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
15 سلامت روانی و نقش آن بر زندگی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
16 قلدری (ماهیت، علل و راهکار) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
17 مروری بر نظریات فلسفی ایدیالیسم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
18 مروری مختصر بر امیدواری: سازهای از روانشناسی مثبت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
19 مقایسه اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی براساس سبکهای فرزندپروری ادراک شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
20 مقایسه سلامت روانی دانش آموزان مدارس استعداد های درخشان نمونه دولتی ،دولتی وکارو دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی
21 مقایسه عملکرد مدارس بر اساس نظارت حمایتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
22 نقش پیش بینی کننده مؤلفه های کمال طلبی مادران، بر اضطراب امتحان دختران دانش آموز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی