دکتر احسان عبدی

دکتر احسان عبدی دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

دکتر احسان عبدی

Dr. Ehsan Abdi

دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آتش سوزی جنگل بر پویایی برخی از مشخصه های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک با گذشت زمان (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 2
2 اثر تراکم پوشش گیاهی بر رواناب و هدررفت خاک فرسایش بین شیاری در ترانشه خاکبرداری جاده جنگلی (مطالعه موردی : جنگل کوهمیان- آزادشهر) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
3 ارزیابی اثر حاشیه ای طرح هندسی جاده جنگلی در تیپ های مختلف بر تنوع گونه ای گیاهان اکوسیستم مجاور (بررسی موردی: سری یکم جنگل دکتر بهرام نیا، گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 4، شماره: 2
4 ارزیابی تاثیر پوشش درختی حاشیه و شیب طولی جاده جنگلی بر میزان نفوذ صوت موتورکامیون بنز (۲۶۲۴) در جنگل خیرود نوشهر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 28، شماره: 1
5 ارزیابی گزینه های شبکه جاده جنگلی از نظر هزینه ساخت به روش چند معیاری در محیط GIS (مطالعه موردی: بخش نم خانه جنگل خیرود کنار) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
6 ارزیابی گزینه های شبکه جاده جنگلی از نظر هزینه ساخت به روش چند معیاری در محیط GIS (مطالعه موردی: بخش نم خانه جنگل خیرود کنار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
7 ارزیابی مشخصات جاده های جنگلی و مقایسه با استانداردهای محیط زیستی و فنی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده تنگ سولک بهمیی، کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و فناوری محیط زیست دوره: 6، شماره: 9
8 ارزیابی ویژگی های مکانیکی ریشه نهال برخی گونه های درختی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 14، شماره: 2
9 Environmental Impact Assessment of Forest Roads using the Goecybernetic Assessment Matrix (GAM): A case study from the Kheyrud forest, Iran (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 5
10 برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از طیف سنجی بازتابی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 4، شماره: 3
11 برآورد ظرفیت ترسیب کربن خاک و زی توده زیرزمینی در توده آمیخته راش و ممرز (مطالعه موردی: جنگل لیره سر تنکابن) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 15، شماره: 3
12 بررسی الگوی پراکنش ریشه گونه های بلوط ایرانی و زالزالک به منظور استفاده در مدل های زیست مهندسی (مطالعه موردی: جنگل های منطقه بلوران کوهدشت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 5، شماره: 10
13 بررسی پتانسیل تغییر حجم خاک جاده های جنگلی بهسازی شده با مواد پلیمری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 1
14 بررسی تأثیر ریشه گز در افزایش چسبندگی و مقاومت برشی خاک کناره‌های رودخانه کشف‌رود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 2
15 بررسی تلفات جاده ای جانوران در حومه شهر (مطالعه موردی: کمربندی جنوبی شهر رباط کریم) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 1
16 بررسی کمی و کیفی استاندارد های ساخت جاده های جنگلی منطقه ارسباران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 2
17 پراکنش مکانی ریشه درختان ممرز در جنگل های پایین بند هیرکانی (جنگل خیرود، نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 4، شماره: 4
18 پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش تراکم سطح و تحلیل سلسله مراتبی جهت ارزیابی مسیرجاده طراحی شده سری چلیر جنگل خیرود (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 23
19 تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر الگوی پراکنش سیستم ریشه در جنگل کاری های توسکای ییلاقی (.Alnus subcordata C. A. Mey) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 28، شماره: 4
20 تاثیر خاکپوش های زانتان و ملاس چغندرقند بر کنترل گردوغبار در جاده های جنگلی منطقه حفاظت شده ارغوان شهر ایلام (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 15، شماره: 2
21 تاثیر زمان بر عملکرد ماده (Road Packer Plus (RPP در کنترل تورم خاک جاده های جنگلی (پژوهش موردی: جنگل خیرود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 1، شماره: 2
22 تاثیر شیب بر ویژگی های سیستم ریشه ای نهال های بلوط بلندمازو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 6، شماره: 2
23 تهیه نقشه قابلیت جادهسازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و GIS (بررسی موردی: منطقه ارسباران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 6، شماره: 1
24 ذخیره آب و پراکنش ریشه در عمق های مختلف خاک در جنگلکاری های زبان گنجشک و پیسه آ (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 14، شماره: 4
25 طبقه بندی عرصه های جنگلی حفاظت شده برای طراحی شبکه جاده (مطالعه موردی: منطقه رویشی ارسباران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 16
26 طراحی شبکه جاده جنگلی به منظور توسعه گردشگری در منطقه حفاظت شده ارسباران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 1
27 طراحی و اصلاح شبکه جاده های جنگلی به منظور توسعه گردشگری و روستایی در منطقه ارسباران (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 4
28 مقایسه مقدار شاخص سطح برگ در فواصل مختلف حاشیه جاده های احداث شده در جنگل های هیرکانی (بررسی موردی: تیپ ممرز - راش جنگل خیرود، مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 2، شماره: 2
29 مقایسه منطقه لغزشی تثبیت شده و بدون لغزش از نظر تنوع زیستی علفی و برخی ویژگی های خاک (مطالعه موردی: بخش پاتم، جنگل خیرود) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 5، شماره: 9
30 مقایسه ویژگی های زیست فنی ریشه گونه های زبان گنجشک (Fraxinus excelsior) و نوئل (Picea abies) جنگلکاری شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 3، شماره: 3
31 ناحیه تاثیر جاده های جنگلی درجه سه بر فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تنوع گونه ای علفی و خصوصیات شیمیایی خاک منطقه لغزشی تثبیت شده (مطالعه موردی: جنگل خیرود) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 ارزیابی توان اکوتوریسم منطقه حفاظت شده ارسباران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
3 ارزیابی خصوصیات خمیرایی خاک مسیرهای جاده جنگلی طراحی شده با توجه به نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در سری چلیر جنگل خیرود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
4 استفاده از فناوری نانو در بهبود و اصلاح خاک جاده های جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
5 اکولوژی جاده با تمرکز بر تاثیر جاده بر پوشش گیاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
6 اندازه گیری رونآب و رسوب دامنه خاکبرداری جاده جنگلی (دریافت مقاله) سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
7 ایرانی در دو منطقه دینارکوه بلوط گونه ریشه مقاومت کششی فصلی تغییرات بررسی و بازفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
8 Estimation of Soil Clay Content of forest roads with Reflectance Spectroscopy (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
9 بررسی اثر رویشگاه بر ویژگیهای مکانیکی ریشه مقاومت کششی بلوط ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
10 بررسی اثرات ریشه درختان ساحلی (گز) در افزایش مقاومت برشی خاک (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
11 بررسی استاندار دهای ساخت جاده های جنگلی منطقه ارسباران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 بررسی الگوی تامین منابع مالی در توسعه پایدار شهر تهران با تاکید بر نقش شهرداری(مورد مطالعه شهرداری تهران) (دریافت مقاله) همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
13 بررسی تاثیر ماده آلی بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک مناطق لغزشی حاشیه جاده جنگلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
14 بررسی خصوصیات زیستفنی گونه درختچهای سیاه ولیک و کاربرد آن در زیست مهندسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 بررسی کارایی شبکه های عصبی در برآورد ارزش سلول های نقشه مطلوبیت برای عبور جاده جنگلی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
16 بررسی مشخصات زیست مهندسی دو گونه بلوط ایرانی و زالزالک در جنگل های زاگرس (پژوهش موردی: جنگل های بلوران کوهدشت) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
17 بررسی نحوه تخصیص بایومس خشک ریشه در فواصل و جهات مختلف از تنه درختان حرا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
18 بررسی ویژگیهای مکانیکی (مقاومت کششی) ریشه بلوط ایرانی به منظور کاربرد در زیستمهندسی (بررسی موردی:جنگلهای دینارکوه آبدانان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
19 بهسازی یک خاک رسی با استفاده از افزودنی شیمیایی (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
20 تاثیر خاکپوش زانتان و ملاس چغندرقند بر کاهش میزان نشست غبار بر روی برگ درختان حاشیه جاده در جنگلهای ایلام(زاگرس) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
21 تاثیرات اکوهیدرولوژیک پوشش گیاهی در مسلح سازی خاک دامنه های جنگلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
22 تأثیر تیپ بر روی تنوع پوشش گیاهی در حاشیه جاده های جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
23 تثبیت و بهسازی بستر راه های عبوری از مناطق جنگلی با استفاده از ماده ی Road Packer Plus (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
24 تعیین موقعیت مکانی برخی عوارض زمینی مرتبط با مهندسی جاده های جنگلی به کمک کاربرد GIS و عملیات جنگل گردشی در سری چلیر جنگل خیرود شهرستان نوشهر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
25 تغییر اقلیم و تاثیر آن بر تنوع زیستی در اکوسیستمهای جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
26 در ارزیابی گسینههای شبکه جاده جنگلی GIS بررسی قابلیت (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
27 روش های پایدارسازی و کنترل ریزش سنگ در مناطق کوهستانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
28 روش های پژوهشی پهنه بندی خطر زمین لغزش در عرصه منابع طبیعی كشور با تاكید برسیر تکاملی فنآوری ها و ابزارهای مورد استفاده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
29 زوال بلوط و گرد و غبار ایجاد شده توسط جاده های جنگلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
30 عوامل موثر بر مشارکت بخش خصوصی در تامین منابع مالی پروژه های شهرداری (دریافت مقاله) همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
31 کاربرد انواع سیستم های زیست مهندسی در پایدارسازی و کنترل فرسایش خاک دامنه ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
32 کمی سازی اثرات قطر و تراکم ریشه ای درختان درپایداری کناره های رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کشف رود) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
33 مروری بر انواع دیوارهای حایل و کاربرد آنها در پایدارسازی ترانشه های جاده در مناطق جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
34 مروری بر مدلهای زیست مهندسی برای تعیین نقش ریشه ها در مسلح سازی خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
35 مقایسه پارامترهای مکانیکی ریشه گونههای بلوط ایرانی و بلوط دارمازو به منظورکاربرد در زیست مهندسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
36 مقایسه تاثیر توسکای جنگل کاری شده و طبیعی بر خصوصیات خاک مناطق لغزشی حاشیه جاده جنگلی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
37 مقایسه رواناب تولیدی ترانشه های خاکبرداری جاده جنگلی در شیب های مختلف با مدل WEPP (مطالعه موردی: جنگل کوهمیان آزادشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
38 نقش ریشه درختان جنگلکاری شده در پایدارسازی و حفاظت خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست