دکتر رضا نوروز ولاشدی

دکتر رضا نوروز ولاشدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر رضا نوروز ولاشدی

Dr. Reza Norooz-valashedi

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (مقاله علمی پژوهشی) بررسی نیاز گرمایی و پارامترهای رشد سه رقم تمشک سیاه (Rubus sp.) در شرایط اقلیمی ساری (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
2 آشکارسازی اثر تغییر اقلیم بر پهنه های برفی آبخیز البرز شمالی به روش CPA (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 15، شماره: 3
3 اثر تغییر اقلیم بر روند تامین نیاز سرمایی گیاهان خزان دار (مطالعه موردی: استان همدان) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 3
4 اثر گرمایش هوا بر عملکرد تولید عسل در کلنی های زنبور عسل در منطقه شاهین دژ (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون زنبور عسل دوره: 10، شماره: 18
5 ارزیابی اثر سناریوهای تغییر اقلیم بر نیاز سرمایی درختان میوه خزان دار در بخش کیاسر شهرستان ساری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 5
6 ارزیابی الگو های برآورد نیاز سرمایی زمستانه با استفاده از داده های مشاهده ای پدیده شناختی درخت سیب در ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 3
7 ارزیابی پارامترهای مدل هیدرولوژیکی مفهومی (HBV) جهت پیش یابی جریان خروجی حوضه آبریز سد شهید رجایی به روش مونت کارلو (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 14، شماره: 1
8 ارزیابی سناریوهای حدی تغییر اقلیم بر آبدهی حوضه آبریز سد شهید رجایی تحت مدل HBV-light (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 26
9 ارزیابی مدل شبیه سازی(COUP) جهت برآورد رطوبت و دمای خاک با پوشش گیاهی ذرت و خاک بدون پوشش (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 1
10 برآورد تبخیر روزانه از تشت با استفاده از مدل های موجود سری زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 6، شماره: 1
11 بررسی اثر تغییر اقلیم بر آورد حوضه آبریز سد شهید رجایی با مدل هیدرولوژی SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
12 بررسی اثر تغییر اقلیم و تاریخ کشت بر عملکرد ذرت با استفاده از مدل WOFOST (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 10
13 بررسی اثر سناریوهای تغییر آب و هوا بر مقدار آبدهی ماهانه جریان در خروجی سد گلورد (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
14 بررسی اثر نمایه های هواشناختی بر تعداد کندوهای زنبور عسل در شش دهه اقلیمی اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 37
15 بررسی اثرگذاری گرمایش فراگیر بر تغییرات زمانی و مکانی پوشش برف و ماندگاری آن در گستره‌ی دامنه شمالی البرز مرکزی (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
16 بررسی عوامل بیوکلیماتولوژی بر پیش بینی عملکرد زنبورعسل در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شاهین دژ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 25
17 بررسی عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در اجرای طرح بیابان زدایی در گستره ی اقلیمی خشک و بیابانی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 3
18 بررسی کلیماتولوژی آهنگ تغییرات خط ساحلی خلیج میانکاله (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 3
19 بررسی و آشکارسازی اثر گرمایش جهانی بر تغییرات روند دمای خاک و برآورد آن با روش همبستگی رگرسیونی (مطالعه موردی: کرمان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
20 بررسی همبستگی بارش های پاییزه حوضه های آبریز ایران با نمایه های دورپیوندی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 8
21 پیش بینی بارش پاییزه مبتنی بر الگوهای دورپیوندی حوضه دریای کاسپین (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 24
22 تحلیل آماری سری زمانی مساحت پوشیده از برف حاصل از تصاویر ماهواره ای در استان مازندران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 25
23 تحلیل پهنه ای روند تغییرات و آشکارسازی نقطه ی شکست سری زمانی تبخیر-تعرق ماهانه در مازندران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 1
24 ردیابی و شبیه سازی انتقال نفوذ شیرابه در پایین دست محل دفن زباله با استفاده از روش توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 2
25 شبیه سازی سری زمانی جریان در محل خروجی سد شهید رجایی با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 1
26 کاربرد تصاویر ماهواره ای پردازش شده جهت تکمیل داده های دمای هوا ( مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
27 مقایسه عملکرد دو مدل شبیه سازی فیزیکی و رگرسیونی برای برآورد دمای خاک زیر پوشش چمن در اقلیم کرج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییر اقلیم در استان مازندران با استفاده از نمایه های حدی مطالعه موردی ایستگاه هواشناسی (ساری) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
2 اخلاق حرفه ای کار و بهره وری در نظام اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
3 ارائه راهکارهایی معنوی از منظر قرآن کریم جهت توسعه پایدار در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی
4 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم تحت سناریوهای RCP2.6 و RCP8.5 بر عملکرد گیاه ذرت (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
5 ارزیابی شاخص بارش -تبخیرتعرق استاندارد شد ه (SPEI) و مدل پرسپترون -شیب توام مقیاس (MLP-SCG) جهت پیش بینی خشکسالی کشاورز ی (مطالعه موردی: ایستگاه قراخیل - قائمشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
6 ارزیابی مدل درختی M۵ در کاهش پارامترهای مورد نیاز جهت مدلسازی تبخیر و تعرق مرجع روزانه در یک اقلیم مرطوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
7 ارزیابی مدل شبیه سازی (COUP) جهت برآورد دما و رطوبت خاک در اقلیم کرج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
8 برآورد دمای عمق های متفاوت خاک و دمای هوا با بکارگیری از روش سری فوریه ( مطالعه موردی: منطقه کرمان) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
9 برآورد دمای عمق های مختلف خاک و دمای هوا با بکارگیری از روش سری فوریه ( مطالعه موردی: منطقه کرمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
10 بررسی اثر تغییر اقلیم در آینده برمنابع آب ساحلی دریای مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
11 بررسی اثر تغییرات محیطی بر طول دوره کشت ذرت در چشم انداز آتی گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
12 بررسی اثر سناریوهای تغییر اقلیم بر آبدهی حوضه آبریز سد شهید رجایی با مدل HBV (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
13 بررسی اثر گرمایش جهانی بر تأمین نیاز سرمایی و روند شکوفه دهی ارقام پسته در کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
14 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر حدی پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: ایستگاه آق قلا) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 بررسی تطبیقی میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری منطبق با میوه های قرانی جهت ارائه طبقه بندی کاربردی به روش داده کاوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی
16 بررسی توانمندی مدل های سری زمانی تصادفی جهت پیش بینی نمایه اقلیمی نوسانات ده ساله اقیانوس آرام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
17 بررسی دقت پیش بینی عملکرد ذرت در شهرستان گرگان با مدل شبیه سازیAquaCrop (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
18 بررسی روش های متداول طراحی شبکه های زهکشی و تاثیر انواع پوشش ها بر عملکرد آن (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
19 بررسی روند تدریجی و ناگهانی تغییرات فصلی متغیرهای دما در ایستگاه نوشهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
20 بررسی روند تغییرات سطح پوشش برف گستره ی شمال البرز مرکزی با استفاده از سنجنده MODIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
21 بررسی روند تغییرات نمایه خطر آتش سوزی سالانه در مجاورت ایستگاه هواشناسی آلاشت استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
22 بررسی روند تغییرات نمایههای اقلیمی تاثیر گذار بر بخش کشاورزی در استان مازندران (مطالعه موردی ایستگاه هواشناسی رامسر ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
23 بررسی روند تغییرات نیاز حرارتی و سرمایی محصولات باغی و آشکارسازی گرمایش جهانی با پایش نمایه های اقلیمی (مطالعه موردی: کرمان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
24 بررسی کارایی مدل HBV-light در پیش یابی جریان دبی خرو جی حوضه آب ریز سد شهیدرجایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
25 بررسی کاربرد فن آوری LiDAR جهت سنجش از دور برف در دانش آب و هواشناسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
26 بررسی معماری وهمساز با شرایط آب وهوا (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
27 بررسی نمایه های مبتنی بر بارش در پهنه مازندران تحت سناریوهای اقلیمی گزارش ششم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
28 بررسی نوسانات اقلیمی در کاهش سطح پوشش برف گستره ی شمال البرز مرکزی با استفاده از تکنیک های سنجش ازدور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
29 بررسی وضعیت خشکسالی در حوضه آبریز هراز از دیدگاه هواشناسی کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
30 بررسی هیدرومتیورولوژی برآورد بیشینه دبی رواناب در محل خروجی سد شهید رجایی با مدل SWAT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
31 پایش اقلیمی تغییرات سطح جنگل های شرق مازندران با استفاده از تکنیک های سنجش از دور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
32 پایش تغییرات سطح جنگل های شرق استان مازندران با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
33 پیش بینی خشکسالی هواشناسی در ایستگاه سینوپتیک ساری، با استفاده شاخص بارش استاندارد (SPI) و مدل پرسپترون چندلایه (MLP) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
34 تاثیر تغییر اقلیم آتی بر تغییرات تدریجی و ناگهانی متغیرهای دمایی مبتنی بر سناریوهای اقلیمی (مطالعه موردی : ایستگاه بابلسر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
35 تاثیرپذیری بخش باغبانی از تهدید گرمایش جهانی و نقش پیش آگاهی آن در حوزه پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
36 تحلیل الگوهای همدیدی توفان های گرد و غبار در منطقه جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
37 تحلیل همدیدی بارش برف سنگین سال ۱۳۹۲ در استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
38 تغییرات مکانی ضریب تشت تبخیر حوضه آبریز کرخه در دو دوره اقلیمی درازمدت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
39 ررسی اثر گرمایش جهانی بر پسروی آب سواحل شبه جزیره میانکاله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
40 شبیه سازی اثرات نوسانات آب و هوایی بر عملکرد گیاه ذرت با مدل آماری SDSM (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
41 طبقه بندی آب ازنظر شرب به روش گرافیکی(مطالعه موردی: شهرستان های آمل، بابل، جویبار و قایم شهر استان مازندران) (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
42 کارآیی نمایه‌های خشکسالی هواشناسی در شرق استان مازندران با همسنجی روند میانگین متحرک بارش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
43 مدل سازی و پیشبینی درازمدت دمای میانگین ماهانه ارومیه به روش شبکه عصبی با الگوریتم آموزش تنظیم بیزی (MLP-BR) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
44 مروری بر اثرات زمانی مکانی نشانکهای اقیانوس اطلس بر انواع مختلف خشک سالی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
45 مروری بر روش نوین جنگل تصادفی جهت پیش بینی سرعت باد در نوار ساحلی دریای خزر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
46 مروری بر کاربرد نرم افزار تخصصی ArcGIS در مهندسی آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
47 مروری بر وضعیت خشکسالی در ایران و راهکارهای مقابله با بحران آب از طریق باور سازی ابرها (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
48 معرفی و مقایسه دو مدلSDSM و LARS-WG به منظور ریزمقیاس نمای پارامتر های اقلیمی در مطالعات تغییر اقلیم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
49 نتخاب توربین بادی فراساحل با بالاترین ظرفیت تولید و مکان نصب آن در خلیج فارس (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی