آقای دکتر حمیدرضا بابایی

دکتر حمیدرضا بابایی معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

آقای دکتر حمیدرضا بابایی

Dr. Hamidreza Babaii

معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمیدرضا بابایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر شورای سیاستگذاری کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت -پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی- موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، تهران -پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی آذر 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی روابط بین عملکرددانه وعملکرد بیولوژیک بابرخی ازصفات مهم زراعی درسویا به وسیله تجزیه علیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
2 بررسی تاثیر حجم مبنا بر میزان بازدهی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 4
3 پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتیین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
4 تحلیل شبکه سازمانی مدیریت مشارکتی نوزایی شهری در بافت تاریخی گرگان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 63
5 نقشه یابیQTLبرخی خصوصیات زراعی در سویاGlycine max (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون تمایز چند رقم اصلاح شده سویا با استفاده از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
2 ارزیابی تنش خشکی برروی رنگیزه های فتوسنتزی و میزان آب نسبی برگ ژنوتیپ های سویا (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
3 ارزیابی عملکرد لاین های امیدبخش سویا در کشت دوم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 ارزیابی ومقایسه عملکرد ناحیه ای لاین های پیشرفته سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
5 بازجامعه پذیرسازی زندانیان در پرتو پیاده سازی رهیافت جرم شناسی محکومان زندانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
6 بازخوانی رابطه انسان، طبیعت و تکنولوژی معماری از منظر دیدگاه اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
7 بررسی امکان ایجاد لاین های جدید رقم کلارک از طریق تکنیک موتاسیون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی پایداری عملکرد لاین های پرمحصول سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
9 بررسی روابط بین صفات در سویا از طریق آمار چند متغیره (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
10 بررسی ژنوتیپ های سویا با استفاده از تجزیه کلاستر در شرایط مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
11 بررسی صفات و خصوصیات سویا با استفاده ازتجزیه به عامل ها درشرایط مختلف آبیاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
12 بررسی محرومیت های اجتماعی پسا زندان محکومان زندانی در ایران با رویکرد جرم شناسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
13 بررسی و ارزیابی اثرات چهار نوع باکتری سویا بر روی عملکرد وضعیت غده بندی در ارقام تجارتی سویا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 بررسی و تحلیل دیپلماسی شهری و توسعه در فضای جریان ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
15 بررسی و مقایسه آمار ههای مختلف پایداری برای تعیین سازگاری عمومی و عکس العمل لاین های سویا به شرایط مختلف محیطی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
16 تبیین جایگاه انضباط شهری در محیط های شهری با رویکرد خرده فرهنگ های محله ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
17 تبیین نقش حاکمیت محلی بر مدیریت شهری از طریق سرمایه های اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
18 تجزیه علیت عملکرد دانهء سویا در شرایط مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
19 تحلیلی بر عدالت جنسیتی در فضاهای عمومی شهرها مطالعه موردی: منطقه 2 کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
20 خیابانهای قابل زندگی و چگونگی حفظ و ارتقا کیفیت زندگی در آنها(تیوریها و نظریه ها) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
21 شناسایی ژنوتیپ هخای متحمل به تنش خشکی در سویا با استفاده از شاخص های تحمل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 گسترش بافت ناموزون شهری و افزایش وقوع جرم (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران