دکتر فرشاد حیدری

دکتر فرشاد حیدری رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران

دکتر فرشاد حیدری

Dr. Farshad Heidari

رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.