دکتر اکبر عابدی

دکتر اکبر عابدی دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر اکبر عابدی

Dr. Akbar Abedi

دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 New Evidence from Neolithic to Achaemenid Periods in North-Western Iran: Excavations at Kul Tepe (Hadishahr), Second Preliminary Report (۲۰۱۳) (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 6، شماره: 1
2 The Hasanlu VII Culture in the Southern Lake Urmia Basin, Northwest Iran: A New Archaeological Outline (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 12، شماره: 4
3 باستان سنجی تحلیلی: امکانات و فرصت های پژوهش در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 6، شماره: 20
4 بررسی پتروگرافی سفال های اسلامی شهر بلقیس اسفراین، خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 10، شماره: 1
5 بهره برداری از جانوران در دوره ی مس و سنگ قدیم (دالما) در زاگرس شمالی، مطالعه ی جانورباستان شناختی بازمانده های استخوانی تپه سیلوه پیرانشهر، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 9، شماره: 1
6 تبیین الگوهای استقراری و فرهنگی شمال غرب دریاچه ارومیه در دوره مس و سنگ بر اساس تحلیلهای GIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 7، شماره: 1
7 تبیین گاهنگاری مطلق (۱۴C) و نسبی فرهنگ های مفرغ قدیم حوضه رود زاب ایران با استفاده از روش طیف سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)؛ شکل گیری هویت فرهنگی از ورای تحولات فرهنگی مس و سنگ جدید (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 7، شماره: 1
8 تپه اهرنجان استقرارگاهی از روستانشینان کشاورز و دامپرور نوسنگی در شمال غرب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 6، شماره: 2
9 تپه چای خوی، شواهد جدیدی از دوران مس و سنگ در شمال غرب دریاچه ارومیه؛ برهمکنش های منطقه ای و فرامنطقه ای با حوزه دریاچه ارومیه، منطقه قفقاز و شرق آناتولی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 14، شماره: 3
10 تعاملات فرهنگی منطقه شمال غرب ایران و قفقاز جنوبی در دوره مس و سنگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 5، شماره: 16
11 تمدن جیرفت (براساس متون میخی بینالنهرینی و کشفیات باستانشناختی در محوطههای باستانی ورامین و کنارصندل جیرفت) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 30، شماره: 47
12 دوره شکل گیری و انتقالی دالما (؟!)؛گاهنگاری مطلق فرهنگ و سنت سفالی دالما بر اساس تاریخگذاری های جدید با استفاده از روش طیف سنج جرمی شتاب دهنده (AMS) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 8، شماره: 2
13 روش های آزمایشگاهی موثر در تجزیه و تحلیل داده های سفالی (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 6، شماره: 2
14 سفال باستانی و باستان سنجی؛ شناخت تکنولوژی ساخت سفال‌های فرهنگ علی‌آباد در تپه دهنو شهداد، جنوب‌شرق ایران (3750-3250پ.م) (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 9، شماره: 3
15 شواهدی جدید از دوره اوروک در شمال غرب ایران؛ حسنلوی VIII و VII و عدم حضور فرهنگ کورا – ارس در جنوب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 11، شماره: 1
16 کاربرد آنالیز ایزوتوپ های استرانسیوم استخوان و دندان در مطالعه پدیده مهاجرت های باستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 6، شماره: 1
17 گزارش مقدماتی دومین فصل کاوش باستانشناختی محوطه کولتپه هادیشهر، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 8، شماره: 1
18 محوطه دوزداغی خوی، استقرارگاهی از عصرمفرغ در شمال دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 3، شماره: 10
19 مطالعات باستان‌سنجی سرامیک‌ها و سفال‌های عصر مفرغ تپه سیلوه پیرانشهر، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 9، شماره: 2
20 مطالعه پتروگرافی سفال های هزاره چهارم قبل ازمیلاد محوطه نارجوئیه III جیرفت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 4، شماره: 12