دکتر محمد دارند

دکتر محمد دارند استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

دکتر محمد دارند

Dr. Mohammad Darand

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط دو الگوی دریای شمال- خزر ( NCP) و شرق اروپا- شمال شرق ایران (ENEI) با بسامد رخداد سرماهای فرین دوره سرد سال ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 2
2 ارتباط سنجی و تحلیل فضایی بارش زمستانه ایران از طریق تابش موج بلند خروجی زمین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 81
3 ارزیابی تغییرات نمایه های فرین دما بر روی پهنه ی استان کردستان طی نیم سده ی اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 2، شماره: 3
4 ارزیابی دقت مدل های MLR، PCR، ARIMA و MLP در پیش بینی عمق نوری هواویزها (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 3
5 ارزیابی و شناخت تغییر اقلیم در ایران زمین طی دهه های اخیر (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 9، شماره: 30
6 بررسی رابطه تغییر تراز فشار وردایست با چرخند های توام با بارش های فراگیر ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 48، شماره: 1
7 بررسی روند تعداد روزهای یخبندان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 39
8 بررسی روند تغییرات سطح پوشش برف در حوضه سفیدرود با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 11، شماره: 2
9 بررسی و تحلیل آشفتگی، نوسانات و جهش نواحی بارشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 60
10 بهینه سازی متغیرهای هواشناسی به منظور پیش بینی غلظت الاینده های هوا به منظور کاهش هزینه و زمان محاسبات در مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 46، شماره: 1
11 پایش مکانی تداوم بارش در استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 52
12 پیش بینی بارش اصفهان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 26
13 پیش بینی بارش ماهانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مورد: تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 42، شماره: 71
14 تحلیل زمانی مکانی روند شمار روزهای تندری در ایران زمین (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 15
15 تحلیل زمانی - مکانی تغییرات مدت زمان انتظار رخداد بارش در استان کردستان (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 12، شماره: 41
16 تحلیل فضایی روند تابش موج بلند خروجی زمین در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 53، شماره: 4
17 تحلیل همدید بارش های سیل آسای استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 37
18 تحلیل همدید یخبندانهای فراگیرو بادوام ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 2
19 روند سهم ماندگاریهای بارش در بسامد رخداد روزهای بارشی و تامین مقدار بارش استان کردستان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 3
20 روند وردایی بسامد رخداد بارشهای سنگین در ایران زمین (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 27، شماره: 1
21 شبیه سازی تغییرات دمای ایران زمین بر پایه ی سناریوهای مختلف RCP (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 10، شماره: 28
22 شناخت پراکنش فضایی شار همگرایی رطوبت تجمعی عمودی VIMFC بر روی وردسپهر ایران طی دوره آماری ۲۰۱۳-۱۹۷۹ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 62
23 شناخت دقت پایگاه داده ماهواره ای بارش PERSIANN-CDR در شبیه سازی رواناب مدل SWAT بر روی پهنه حوضه دریاچه مهارلو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 3
24 شناخت نواحی همگن بارشی ایران بر پایه ی پایگاه داده ی افرودیت(25/0 درجه ی قوسی) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
25 شناسایی امواج سرما و تحلیل زمانی- مکانی آنها بر روی ایران زمین (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 2
26 شناسایی پهنه های همگن بارش سنگین و ابر سنگین ایران زمین به کمک نمایه های کنترل کیفیت پراش درون گروهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
27 شناسایی تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیل، تاوایی و فشار تراز دریای الگوهای گردش جوی غالب موثر بر اقلیم ایران‎زمین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 46، شماره: 3
28 شناسایی نقش الگوهای پیوند از دور بر دمای استان کردستان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 18
29 شناسایی و بررسی تغییرات نمایه های بارش فرین ایران طی دهه های اخیر (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 1
30 شناسایی و پهنه بندی نواحی دمای فرین سرد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 2
31 شناسایی و تحلیل زمانی- مکانی امواج گرمایی ایران زمین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 35
32 طبقه بندی توده های هوای ایستگاه همدید ارومیه به کمک تحلیل خوشه ای و نمایه های کنترل کیفیت پراش درون گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
33 مدت زمان انتظار رخداد بارش در استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 60
34 واکاوی بسامد رخداد رودبادها هنگام بارش های سیل آسای استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 13
35 واکاوی جزیره گرمایی رویه زمین در شهرهای ارومیه و تبریز و ارتباط آن با وردش های پهنه آبی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 53، شماره: 3
36 واکاوی روند تغییرات بلند مدت تراز فشار وردایست بر روی جو ایران در فصول گذار (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 11، شماره: 32
37 واکاوی روند تغییرات بلند مدت تراز فشار وردایست بر روی جو ایران در فصول گرم و سرد (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 5
38 واکاوی سنجش دقت زمانی- مکانی بارش پایگاه داده مرکز پیش بینی میان مدت جوی اروپایی (ECMWF ) بر روی ایران زمین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 4
39 واکاوی فصول دمایی ایران زمین و وردایی آن طی دهه های اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 55
40 واکاوی ناهنجاری‎های فشار تراز دریا در روزهای همراه با رخداد سرماهای فرین ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 1
41 واکاوی وردایی زمانی-مکانی رطوبت جوی ایران زمین طی بازه زمانی ۲۰۱۳-۱۹۷۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 2
42 وردایی دمای هوای ایران از سطح زمین تا پوش سپهر زیرین به عنوان نمایه ای از تغییر اقلیم در بازه زمانی ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۴ (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 41، شماره: 2
43 ویژگی های توصیفی وردایست بر روی جو ایران در فصول تابستان و زمستان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 30، شماره: 120
44 ویژگی های توصیفی وردایست بر روی جو ایران در فصول گذار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشوب مندی زمانی بارش ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
2 ارزیابی عملکرد مقادیر بارش فرین برآورد شده ی پایگاه های جهانی بارش برروی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
3 بررسی تحلیل نظم پذیری بارش ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
4 بکارگیری آزمون های آماری جهت واکاوی تغییر اقلیم (مطالعه ی موردی: ایستگاه همدید خرم آباد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
5 پایش مکانی نسبت بارش دریافتی و تغییرات آن در ایران زمین طی دهه های اخیر به کمک داده های شبکه ای GPCC (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
6 تحلیل روند تعداد روزهای بارانی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
7 تحلیل زمانی مکانی وردایی شدت رخداد بارش های سنگین بر روی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
8 روند تغییرات بارش ایران زمین به کمک داده های شبکه ای مرکز اقلیم شناسی بارش جهانی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
9 سناسایی تغییرات شدت سامانه های همدیدی مؤثر بر اقلیم ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
10 شناخت مناطق همگن خشکسالی های بلندمدت ایران زمین (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
11 شناسایی الگوهای همدید فشار تراز دریا هنگام رخداد بارش های سیل آسای استان کردستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
12 شناسایی امواج گرما و سرما در استان کردستان و تغییرات بسامد رخداد آنها طی چند دهه ی اخیر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
13 شناسایی منابع رطوبت رخداد بارشهای سیل آسای استان کردستان به کمک تحلیل شار همگرایی رطوبت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
14 واکاوی امواج گرما و وردایی بسامد رخداد آنها طی دهه های اخیر (مطالعه موردی: ایستگاه همدید کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
15 واکاوی تغییرات دما در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
16 واکاوی تغییرات گستره و روند بسامد روزهای همراه با گرد و غبار در ایران زمین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست
17 واکاوی وردایی بسامد روزهای همراه با بارش برف در ایران زمین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
18 وردایی ضخامت جو به عنوان نمایه ای از گرمایش جهانی و تغییر اقلیم در بازه ی زمانی 2013-1948 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست