دکتر ساناز ده باشی

دکتر ساناز ده باشی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

دکتر ساناز ده باشی

Dr. Sanaz Dehbashi

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز منحنی ذوب DNA با کیفیت بالا (HRM) به منظور شناسایی استافیلوکوک اورئوس و سویه مقاوم به متی سیلین (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 28، شماره: 167
2 ارزیابی شیوع فنوتیپی و مولکولی پمپ های افلاکس در ایزوله های بالینی استافیلوکوک اوریوس مقاوم به متی سیلین (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 24، شماره: 3
3 The Relationship between Promoter-Dependent Quorum Sensing Induced Genes and Methicillin Resistance in Clinical Strains of Staphylococcus aureus (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 26، شماره: 116
4 تعیین حداقل غلظت مهاری گروههای مختلف آنتیبیوتیک های بتالاکتامی در ایزوله های بالینی سودوموناس آیروژینوزای حامل AmpC پلاسمیدی و بررسی ارتباط آنها با الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 24، شماره: 4
5 جداسازی سیتروباکتر از کشت خون بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه و تعیین پروفایل حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها: مقاله کوتاه (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 21، شماره: 3
6 مقایسه سطح فروکتوزامین و هموگلوبین گلیکوزیله در زنان باردار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 16، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Effect of Staphylococcus aureus on β-lactamase Enzymes and Virulence Factors of Pseudomonas aeruginosais in Lung Disease: A Co-culture Method by Human Cell Lines (A-549) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
2 ENZYBIOTICS ARE A GOOD ALTERNATIVE TOANTIBIOTICS (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
3 High-Resolution Melting Curve Analysis Method: a new method for Rapid Detection of Clinical Enterococcus faecium and Enterococcus Faecalis (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران
4 How Dysbiosis (Microbiota interruption) leads to colorectalCancer (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران