دکتر زهرا کریمی تکانلو

دکتر زهرا کریمی تکانلو دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

دکتر زهرا کریمی تکانلو

Dr. Zahra Karimi takanloo

دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات تحریم های تجاری بر اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست­ ها و تحقیقات اقتصادی دوره: 1، شماره: 4
2 اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی کلان بر ثبات سیستم بانکی (شواهدی از اقتصاد ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 17، شماره: 61
3 اثرگذاری سیاست پولی از طریق کانال قیمت دارایی بر توسعه مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 12، شماره: 46
4 ارائه راهکاری جهت مدیریت نرخ سود بانکی ایران در چارچوب نظریات توسعه و سرکوب مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
5 ارزیابی شوک های اقتصاد کلان بر ثبات بانکی با رویکرد خودتوضیحی برداری عامل تعمیم یافته(FAVAR) (مطالعه موردی: اقتصاد ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 4، شماره: 2
6 برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در استان‌های ایران و بررسی عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 2
7 برآورد و مقایسه وضعیت امنیت غذایی و تاثیر متغیرهای اقتصادی بر آن در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 4
8 برآورد وضعیت توان مالی خرید و انتخاب مواد غذایی خانوارها به تفکیک استان ها و تاثیر متغیرهای اقتصادی بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 3
9 بررسی آثار حقیقی نااطمینانی در بازارهای مالی با تاکید بر اوراق خزانه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 1
10 بررسی آثارمتغیرهای اقتصادی ـ اجتماعی برکاهش اختلافات قومی درکشورهای منتخب حوزه منا طی دوره 1984-2009 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 17
11 بررسی اثر رقابت وارداتی بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 51، شماره: 4
12 بررسی اثر غیرخطی توسعه مالی بازار محوربر رشد اقتصادی در ایران: رهیافت مارکوف - سوئیچینگ (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 3، شماره: 2
13 بررسی اثر مخارج دولت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت انرژی در صنایع کارخانه ای استان های ایران: رویکرد اقتصادسنجی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 7، شماره: 28
14 بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده بر کارآفرینی و اشتغال زایی بخش تعاون طی دوره (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 1، شماره: 2
15 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 3، شماره: 1
16 بررسی رابطه علیت بین شاخص توسعه انسانی و رشد اقتصادی در ایران: با رویکرد مدل غیرخطی MS-VAR (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 21، شماره: 2
17 بررسی همگرایی هزینه ای و درآمدی خانوارهای استانهای ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 12، شماره: 23
18 تاثیر مالیات بر درآمد شرکت ها بر رفاه خانوارها با رویکرد CGE (مطالعه موردی: اقتصاد ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست­ ها و تحقیقات اقتصادی دوره: 2، شماره: 1
19 سنجش رد پای آب بخش های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 11، شماره: 3
20 سنجش ردپای بوم شناختی کربن دهک های خانوارهای شهری و روستایی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی SAM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 68
21 مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز موثر واقعی بر ارزش افزوده زیر بخشهای صنعت در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 25، شماره: 15
22 مطالعه وضعیت تراز تجاری رد پای کربن بخش های اقتصادی در ایران با رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط متقابل فضای کسب وکار و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
2 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر فضای کسب و کار در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
3 بررسی تاثیر سرمایه گذاری دولت بر فضای کسب و کار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
4 بررسی عوامل مؤثر بر فضای کسب و کار در ایران(با تأکید بر سرمایه گذاری های دواتی) (دریافت مقاله) اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار
5 مطالعه اثرات نا اطمینانی نرخ ارز موثر واقعی بر ارزش افزوده زیربخشهای صنعت در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز موثر واقعی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 مطالعه عوامل تاثیرگذار بر فضای کسب وکار در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار