دکتر ابراهیم اسعدی اسکویی

دکتر ابراهیم اسعدی اسکویی

دکتر ابراهیم اسعدی اسکویی

Dr. Ebrahim Asadi Oskuei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر عمق غرقابی بر تلفات تبخیر از سطوح شالیزاری (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
2 اثر عمق غرقابی بر دمای آب و خاک در شالیزار (مطالعه موردی: رشت) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
3 ارزیابی عملکرد مدل WRF در پیش بینی تبخیر و تعرق گیاه برنج بر اساس داده های لایسیمتری در جلگه مرکزی گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 11، شماره: 2
4 اعتبارسنجی و ریزمقیاس سازی داده های رطوبت خاک ماهواره SMAP به روش SMBDA با استفاده از محصولات رادار Sentinel ۱ و داده های زمینی در منطقه صالح آباد ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 4
5 برآورد تبخیر و تعرق واقعی محصول برنج با بکارگیری الگوریتم METRIC در بخشی از شمال ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
6 بررسی احتمال وقوع مقادیر مختلف تبخیر و تعرق در اقلیم ها و تاریخ های مختلف کشت برنج در مناطقی غیر از شمال کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 37، شماره: 2
7 بررسی تاثیر متغیرهای هواشناسی بر دمای اعماق مختلف خاک و برآورد آن بر مبنای روش رگرسیونی در استان گیلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 11
8 بررسی همبستگی بارش های پاییزه حوضه های آبریز ایران با نمایه های دورپیوندی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 8
9 پیش بینی دمای کمینه و بیشینه با استفاده از ماشین تعقیب کننده (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 5، شماره: 2
10 تاثیر سطوح احتمالات متفاوت در برآورد نیاز آبی خالص برنج در استان های شمالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 5
11 تحلیل تغییرات زمانی و مکانی آب مورد نیاز گلخرابی در اراضی شالیزاری شبکه آبیاری سپیدرود با استفاده از اطلاعات رطوبت خاک ماهوارهSMAP (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 37، شماره: 3
12 تحلیل زمانی-مکانی روند فصلی و سالانه روزهای گردوغبار در اقلیم های خشک ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 3
13 تحلیل همبستگی شاخص های پیوند ازدور بزرگ مقیاس با تبخیروتعرق مرجع ماهانه ایستگاه های همدید ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 6
14 تحلیل همگنی داده های دما و بارش در ایران با رویکرد اقلیمی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 1
15 تحلیلی بر آب مصرفی بخش کشاورزی مبتنی بر تبخیر وتعرق واقعی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 6
16 تعیین بهترین تابع توزیع احتمال برای برآورد بارش فصل رشد برنج در مناطق عمده برنجکاری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 55، شماره: 2
17 تولید نقشه های رطوبت خاک ایران از محصولات BEC Global Level ۳ ماهواره اسموس (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 24
18 سامانه پیش بینی و هشدار بارش شدید در حوضه چالدران (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 4، شماره: 1
19 شواهد ژئومورفولوژیکی یخچال های کوهستانی پلئیستوسن پایانی در کوه شاه البرز-البرز غربی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 2، شماره: 2
20 مطالعه تطبیقی کارایی برخی نمایه‎های خشکسالی هواشناسی در مناطق مختلف اقلیمی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 11
21 مطالعه تغییر اقلیم در استان گیلان و بررسی آن با نمایه های اقلیمی فرین در فراسنج بارش و تعدادی دیگر از فراسنج ها (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 2، شماره: 3
22 معرفی سامانه توصیه های هواشناسی کشاورزی شالیکاری در مناطق شمالی کشور (دریافت مقاله) مجله شالیزار دوره: 2، شماره: 2
23 مقایسه فراسنج های دمایی اندازه گیری شده در شالیزار و ایستگاه هواشناسی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
24 واسنجی و ارزیابی شاخص وضع هوای آتش سوزی FWI در منطقه تالاب هامون (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 13، شماره: 39
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییر اقلیم و بررسی روند نمایه های حدی در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
2 اثر تغییر اقلیم بر امنیت غذایی و تولید پسته (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
3 ارزیابی وضعیت رطوبتی خاک با استفاده از تلفیق فرکتال توزیع اندازه ذرات و زمین آمار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
4 بررسی تاریخهای مختلف بذرپاشی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 بررسی خصوصیات مدل های نیاز سرمایی در مناطق عمده تولید پسته در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین رویداد ملی سرمازدگی در بخش کشاورزی (چالش ها و راه کارها)
6 بررسی نوسانات 60 ساله فراوانی رخداد گردوغبار در ایران با تاکید بر شاخص دور پیوندی انسو (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
7 پراکنش فضائی بارش استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
8 پهنه بندی تعداد روزهای همراه با پدیده گردوغبار در گستره ایران با استفاده از تکنیک سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
9 پیش نگری دمای سطحی و سطح آب دریا در منطقه دریای پارس با استفاده از برونداد مدل های CMIP۶ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
10 تاثیر برآورد پوشش برف حاصل از تصاویر سنجیده MODIS در مدیریت بهینه سد سفید رود (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
11 تحلیل مکانی رخدادهای اخیرخشکسالی در منطقه خراسان رموی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
12 تحلیل مکانی و زمانی تعداد روزهای همراه با پدیده گردوغبار در گستره ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
13 تغییر اقلیم خلیج فارس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
14 تهیه نقشه های رقومی توصیه های آبیاری اول زعفران در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
15 سازوکار نفوذ و گسترش غبار به کرانه جنوب غربی دریای کاسپین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
16 شناسائی الگوی مکانی و پهنهبندی ریسک برف در گسترهی جلگهی مرکزی گیلان با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران