دکتر فاطمه احمدلو

دکتر فاطمه احمدلو استادیار پژوهش، بخش تحقیقات صنوبر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

دکتر فاطمه احمدلو

Dr. Fatemeh Ahmadloo

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات صنوبر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آماده سازی هورمونی بر جوانه زنی و رشد اولیه بذر کاج الداریکا (Pinus eldarica) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 1
2 اثر ترکیبات خاک بر رشد و راندمان نهال سرو نقرهای و زربین در نهالستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 48
3 اثر ترکیبات خاک بر رشد و راندمان نهال سرو نقرهای و زربین در نهالستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 50
4 اثر تنظیم کننده های رشد بر القاء کالوس و باززایی از ریزنمونه برگ در Crataegus pseudohetrophylla Pojark (دریافت مقاله) زیست فناوری گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 1
5 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر اندام زایی گونه زالزالک ایروانی (Crataegus pseudoheterophylla Pojark.) در کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 17
6 اثر تیمارهای ایندول بوتیریک اسید، باکتریایی و قارچی بر ریشه زایی قلمه های زالزالک ایروانی (Crataegus pseudoheterophylla Pojark.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 2
7 ارزیابی دورگ گیری بین و درون گونه ای کلن های صنوبر Populus nigra و P. deltoides (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 8، شماره: 4
8 ارزیابی دورگ گیری بین و درون گونه ای کلن های صنوبر Populus nigra و P. deltoides (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 9، شماره: 1
9 ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های سودمندی کشت تلفیقی صنوبر اورامریکن با سیر در شرایط کرج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار دوره: 3، شماره: 2
10 استفاده از داده های ماهواره Sentinel-۲ و زمینی برای مساحی و تهیه نقشه پراکنش صنوبرکاری های استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 7
11 القاء کالوس و باززایی از ریزنمونه های .Cerasus mahaleb L (دریافت مقاله) زیست فناوری گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 1
12 برآورد و بررسی سرانه پارک ها و فضای سبز شهر خمین با استفاده از سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 3
13 بررسی رشد، زنده مانی و یکنواختی کلن های مختلف صنوبر در خزانه سلکسیون در استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 4
14 بررسی سازگاری کلن های صنوبر تاج باز در استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 21، شماره: 2
15 بررسی سازگاری و عملکرد تولید کلن های پرمحصول تبریزی (.Populus nigra L) در استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 29، شماره: 4
16 بررسی سازگاری و عملکرد گونه و پروونانس های اکالیپتوس در استان مرکزی (ساوه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 4
17 بررسی سطح و تولید صنوبرکاری های شهرستان صومعه سرا با استفاده از داده های میدانی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 18
18 بررسی صفات رویشی گونه های سوزنی برگ تحت آبیاری با پلیمر جاذب رطوبت در پارک جنگلی ساوه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 5، شماره: 68
19 بررسی عملکرد دو کلن صنوبر کبوده رشدیافته در خاک آلوده به فلزات سنگین تحت آبیاری با فاضلاب شهری (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 14، شماره: 2
20 بهبود جوانه زنی بذر زالزالک ایروانی و تعیین ترکیبات شیمیایی موجود در میوه و بذر (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 7، شماره: 3
21 پدیده شناختی و ویژگی های رویشی و ریخت شناسی هشت کلن صنوبر نیگرا (Populus nigra L.) در ایستگاه تحقیقاتی البرزکرج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 28، شماره: 1
22 تاثیر پساب تصفیه خانه فاضلاب دلیجان و آب چاه بر ترسیب کربن خاک و رشد درختان پهن برگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 1
23 تاثیر پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر صفات جوانه زنی کاج تهران (Pinus eldarica Medw.) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 1
24 تاثیر ترکیب بستر کاشت بر صفات جوانه ­زنی بذر کاج حلب (Mill. Pinus halepensis) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 17، شماره: 3
25 تاثیر خاک و آب متاثر از پساب شهری بر عملکرد نهال های یک ساله سه کلن صنوبر تبریزی (.Populus nigra L) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 29، شماره: 2
26 تاثیر ویژگی های خاک بر رشد درختان تبریزی (Populus nigra) سه ساله در جنوب تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 26، شماره: 3
27 ریزازدیادی گونه Crataegus pseudoheterophylla Pojark. در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 3
28 کمی سازی فشار آشیان انتخابی گونه های چوبی در جنگل های میان بند شمال ایران (منطقه مورد مطالعه: بخش گرازبن جنگل خیرود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 8
29 مساحی و بررسی متغیرهای زیست سنجی صنوبرکاری های استان گیلان (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 15، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی رشد و عملکرد محصول صنوبر اورامریکن در دو کشت خالص و تلفیقی باگیاه زراعی جو در مجتمع تحقیقاتی البرز کرج (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 ارزیابی مراحل سترون سازی و شاخه زایی گونه زالزالک برداشت شده در فصل زمستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
3 ارزیابی نقش تغییرات اقلیمی بر تعداد و وسعت آتش سوزی ها در جنگل ها و مراتع استان گیلان طی سه دهه اخیر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
4 استفاده از کمپوست کود آلی در رویاندن بذر کاج حلب ) Pinus halepensis Mill.) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
5 استفاده ازکمپوست کود آلی در رویاندن بذر کاج حلب Pinus Mill halepensis (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
6 بررسی پوشش گیاهی و رج بندی آنها در کویر میقان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
7 بررسی سازگاری و عملکرد چهار گونه و پروونانس های اکالیپتوس در استان مرکزی ( محلات) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
8 تاثیر پساب تصفیه خانه فاضاب دلیجان بر برخی پارامترهای شیمیایی خاک و سازگاری گونه های سوزنی برگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
9 تاثیر عناصر غذایی خاک بر رشد، زی توده و غلظت عناصر تغذیه ای نهال گلدانی کاج حلب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
10 تأثیر ترکیب کود آلی با خاک بر بیوماس اندامهای هوایی دو گونه سوزنیبرگ سرو نقرهای و زربین (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
11 تأثیر کود آلی بر بیوماس اندامهای هوایی چهار گونه سوزنی برگ سرونقره ای ، زربین ، کاج حلب و کاج بروسیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
12 تأثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذر کاج تهران (D.Don Pinus eldarica) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
13 شناسایی و معرفی گیاهان اندمیک و در معرض خطر کویر میقان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
14 صنوبرکاری در استان مرکزی و راهبردهای توسعه آن (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 مدیریت آلودگی خاک و آب با تأکید بر استفاده از کودهای آلی و نقش آنها در روندرشد و زندهمانی نونهالهای کاج حلب (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
16 مدیریت آلودگی خاک و آب با تأکید بر استفاده از کودهای آلی و نقش آنها در رویاندن بذر کاج حلب Mill.) Pinus halepensis ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
17 مطالعه تکنیک هالوپرایمینگ روی جوانه زنی بذر کاج الدار Pinus eldarica Medw درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
18 معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان کویر میقان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران