دکتر محمد متینی زاده

دکتر محمد متینی زاده دانشیار بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکتر محمد متینی زاده

Dr. Mohammad Matinizadeh

دانشیار بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آتش سوزی بر برخی فعالیت برخی آنزیم های یک خاک مرتعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 1
2 اثر تلقیح قارچ های میکوریزی بر رشد نونهال های محلب (Cerasus mahaleb (L.) Mill) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 4
3 اثر تنش خشکی بر رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان نهال های میکوریزی پسته جنگلی (Pistacia vera L.) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 4
4 اثر تنش کم آبی بر عملکرد، درصد و ترکیب های اسانس در گیاه پونه سا (Nepeta pogonosperma Jamzad) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 3
5 اثر شدت آتش سوزی بر ماکروفون خاک در جنگل های شاخه زاد بلوط ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 21، شماره: 4
6 اثر عوامل بوم شناختی بر سازگاری های فیزیولوژیکی، آناتومیکی و مورفولوژیکی برگ توسکای ییلاقی (.Alnus subcordata C.A.Mey) در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 29، شماره: 3
7 اثر فنوتیپ پایه مادری و دوره آبیاری بر زنده مانی و رشد نهال های ارس (Juniprus exclesa M. B) در ایستگاه سیراچال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 3
8 اثر کود سیلیکا بر رشد، زی‌توده و جذب عناصر غذایی در نهال های گلدانی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 15، شماره: 58
9 اثر مایه زنی قارچ های میکوریزی بر زی توده و جذب عناصر غذایی نهال های فندق در شرایط عرصه (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 37، شماره: 3
10 ارزش قارچ های میکوریزی همزیست برای گونه های مختلف گیاهی؛ مطالعه موردی: گونه داغداغان (Celtis caucasica L) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 1
11 ارزیابی برخی فلزات سنگین در ریزگردها و روند جذب آنها توسط برودار (Quercus brantii Lindl.) (مطالعه موردی: رویشگاه مله سیاه ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 4
12 ارزیابی ویژگی های خاک زیر تاج پوشش درختان بنه (.Pistacia atlantica Desf) و بادام کوهی (Prunus orientalis (Mill.) Koehne) (مطالعه موردی: تنگ خشک، سمیرم) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 14، شماره: 2
13 ارس های کهنسال ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 5
14 امکان استفاده از باکتری های محرک رشد در عملیات احیای جنگل های بلوط (مطالعه موردی: ایستگاه گاران، مریوان) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 10، شماره: 3
15 Changes in morphological and biochemical properties of Celtis caucasica L. mycorrhizal fungi-inoculated under drought stress condition (دریافت مقاله) مجله علوم محیط زیستی و نوآوری تکنولوژی آسیای مرکزی دوره: 2، شماره: 4
16 Evaluation of Inoculation Pseudomonas fluorescens and Arbuscular Mycorrhizal Fungus on Growth, Morphological Characteristics and Essential Oil Percentage of Thymus kotschyanus (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 11، شماره: 2
17 Investigation of Altitude on Morphological Traits and Essential Oil Composition of Nepeta pogonosperma Jamzad and Assadi from Alamut Region (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 6، شماره: 1
18 Symbiosis relationship between some arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and Salsola laricina and its effect on improving plant growth parameters (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 19، شماره: 2
19 بررسی اثر دگرآسیبی Eucalyptus camaldulensis Dehnh. بر فعالیت آنزیمی پراکسیداز و برخی شاخص های رشد گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 1
20 بررسی برخی عوامل بوم شناختی تاغزارهای طبیعی و دست کاشت استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 14، شماره: 1
21 بررسی تاثیر تاج پوشش و جهت جغرافیایی آن بر جوانه زنی بذر و زنده مانی نونهال های ارس (Juniperus excelsa M. Bieb) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 3
22 بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر ریشه زایی قلمه Juniperus excelsa (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 16، شماره: 1
23 بررسی تغییرات ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک توده های شاهد و متاثر از زوال در شهرستان مریوان، استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 10، شماره: 1
24 بررسی تنوع، فراوانی و میزان همزیستی قارچ های میکوریز آربسکولار با درختان و گیاهان مرتعی در ایستگاه کوثر (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 11، شماره: 21
25 بررسی فعالیت آنزیم ها و ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک در رویشگاه کهور ایرانی (Prosopis cineraria (L.) Druce) و سمر (.P. juliflora (SW.) DC) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 30، شماره: 1
26 بنه های کهن سال ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 2
27 پاسخ فیزیولوژیکی نهال های برگ نو(Ligustrum vulgare) تحت تنش سرب و کادمیم (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 12، شماره: 3
28 پاسخ نهال بنه به تلقیح با میکروارگانیسم ها در دو سطح رطوبتی در گلخانه (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 15، شماره: 3
29 پایش جنگل های زاگرس؛ اقدامات و نتایج اولیه (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 2
30 تاثیر ایجاد روشنه بر فعالیت آنزیم های خاک در یک جنگل راش شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 2
31 تاثیر بلندمرتبه سازی بر باغ گیاهشناسی ملی ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 9، شماره: 1
32 تاثیر تلقیح باکتریهای محلول کننده فسفات بر دانه رستهای افرا پلت (Acer velutinum) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 15، شماره: 1
33 تاثیر جنگل کاری با گونه های توسکا قشلاقی (.Alnus glutinosa (L.) Gaertn) و کاج تدا (.Pinus taeda L) روی فعالیت و زی توده میکروبی خاک (مطالعه موردی: منطقه گیسوم- غرب استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 20، شماره: 2
34 تاثیر خشک دارها بر تغییرات کربن آلی خاک معدنی جنگل های اوری (Quercus macranthera C.A. May) شمال کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 9، شماره: 3
35 تاثیر فرم رویشی و سایبان بر موفقیت نهال کاری ارس (.Juniperus excelsa M. B) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 27، شماره: 2
36 تاثیر قارچ Rifai Trichoderma harzianum بر زنده مانی، رشد و تغذیه نهال های فندق جنگلی در شرایط عرصه جنگل فندقلو (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 31، شماره: 1
37 تاثیر قرق بر فعالیت آنزیم های خاک در رویشگاه ارس (Juniperus excelsa) چهارطاق اردل (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 1، شماره: 4
38 تاثیر کاربرد باکتری های ریزوسفری افزاینده رشد و قارچ میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر NPK و عملکرد کمی در گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 3
39 تاثیر متقابل فعالیت آنزیم های خاک و زادآوری گونه ارس (Juniprusexcelsa) در رویشگاه چهارباغ گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 4
40 ترکیب شیمیایی تاج بارش توده­ های کاج تهران و سرو نقره­ ای درمنطقه آلوده شهری (مطالعه موردی: پارک جنگلی چیتگر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 20، شماره: 3
41 تغییرات در تنوع قارچ های میکوریزی آربسکولار و همزیستی آنها تحت تاثیر سطوح مختلف چرا در مراتع (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 4
42 تغییرات عناصر غذایی خاک و برگ راش (Fagus orientalis Lipsky) در مراحل مختلف تحولی راشستان (مطالعه موردی: جنگل رزه، استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 2
43 تغییرات فصلی فراوانی قارچ های آربسکولار محلب (Cerasus mahaleb L. Mill) و ارتباط آنها با فعالیت برخی آنزیم های ریزوسفر (مطالعه موردی: چهارطاق اردل) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 10، شماره: 1
44 تغییرات فصلی کربوهیدراتهای غیرساختمانی و آنزیم آمیلاز در شاخه های برودار Quercus brantii var. persica (Jaub. & Spach) Zohary (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 14، شماره: 3
45 تغییرات کربن آلی خاک توده های اوری (.Quercus macranthera C. A. Mey) در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 30، شماره: 4
46 تغییرات کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در گیاه اسپرس ( Onobrychis sativa ) تحت تاثیر تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 3
47 تولید و ارزیابی برخی ویژگی های ریخت شناسی نونهال های میکوریزی پسته جنگلی (Pistacia vera) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 1
48 خشکیدگی توده های خالص بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل های زاگرس جنوبی، منطقه کوهمره سرخی استان فارس (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 2
49 داده های جامع و بزرگ (Big data) چه اطلاعاتی در مورد تنوع گونه ها ارائه می دهند؟ (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 3
50 رابطه همزیستی میکوریزی با عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و آنزیم های خاک ریزوسفر شن (Lonicera nummulariifolia) در رویشگاه چهارطاق اردل (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 7، شماره: 3
51 روند تغییرات ذخایر کربن خاک در تیپ های مختلف توده های درختان در جنگل های شفارود گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 1
52 سروهای کهن سال ایران (بخش اول) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 3
53 شناسایی قارچهای میکوریزی همزیست با ارس (Juniperus excelsa) و بررسی فراوانی آنها در رویشگاه سیراچال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 13، شماره: 4
54 شناسایی و تلقیح دو گونه قارچ میکوریز همزیست تادار (.Celtis Caucasica L) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 27، شماره: 1
55 فهرست کروموزومی گیاهان ایران (جلد اول) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 1
56 گردوهای کهن سال ایران (بخش اول) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 6
57 مازندران، جنگل خیرودکنار (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 6
58 مقایسه تغییرات آنزیم های آلکالین فسفاتاز و اسید فسفاتاز خاک در سه رویشگاه جنگلی و دست کاشت فندق در دو فصل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 20، شماره: 2
59 مقایسه میزان ذخیره ی کربن و نیتروژن در خاک کاربری های جنگل دست کاشت، جنگل طبیعی و اراضی کشاورزی آبخیز دشت ارژن در استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 16
60 مقایسه ویژگی های زیستی خاک و ذخیره کربن آلی کهور ایرانی و سمر (مطالعه موردی: عسلویه) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 29، شماره: 1
61 نتایج سه ساله پایش عناصر غذایی برگ درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل های دچار زوال (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 16، شماره: 1
62 نقش مدیریت چرا در همزیستی گونه سالسولا (Salsola laricina) با قارچ های میکوریزی آربسکولار (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 5
63 نوش های کهنسال ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 1
64 واکنش شش گونه گیاه دارویی حوزه آبخیز نوژیان به همزیستی با قارچ های میکوریزی آربوسکولار طی فصول بهار و پاییز (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 35
65 ویژگی های خاک و عناصر غذایی برگ در درختان سالم و خشکیده بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 29، شماره: 2
66 ویژگی های ریخت شناسی و رویشگاهی درختان کهنسال استان قم (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تیمارهای مختلف در تولید نهال ارس juniperus excelsa توسط بذر (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار
2 اثر همزیستی قارچ مایکوریزا Glomus intraradiaces بر روی صفات بیوشیمیایی نهال گونه تادار Celtis Caucasica L تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
3 بررسی اثر روش های کاربردی (پالسی و غوطه وری) اسانس گیاهی دارچین، چیتوسان و ساکارز (به تنهایی و در ترکیب) با غلظت های مختلف بر طول عمر و کیفیت گل های شاخه بریده رز رقم آنجلینا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
4 بررسی اثر روش های کاربردی (پالسی و غوطه وری) اسانس گیاهی دارچین، چیتوسان و ساکارز (به تنهایی و در ترکیب) بر برخی صفات کمی و کیفی گل های شاخه بریده رز رقم آنجلینا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
5 بررسی اثر قارچهای G. intraradices و G. mosseae بر جذب عناصر فسفر و پتاسیم برگ نهالهای محلب در بافت سبک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
6 بررسی برخی صفات مورفولوژیک ریشه نهال مایکوریزی تادار Celtis Caucasica L با تلقیح دو گونه Glomus mosseaeو Glomus intraradiases تحت شرایط نرمال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
7 بررسی پتانسیل اندوخته کربن خاک و شاخص های تنوع زیستی گیاهی تحت اثر دو گونه تاغ و گز در استان قم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
8 بررسی تاثیر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی در آویشن باغی(Thymus vulgaris) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
9 بررسی تاثیر قارچ آربوسکولار میکوریز برکمیت وکیفیت رشد گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalisL) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
10 بررسی تغییرات برخی شاخص های زیستی خاک متاثر از پخش سیلاب (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
11 بررسی تغییرات فصلی همزیستی میکوریزی و فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی خاک گونه زالزالک(Crataegus aronia) در رویشگاه چهارطاق اردل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
12 بررسی تنش شوری بر شاخ صهای جوانه زنی و فعالیت آنزیمی گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
13 بررسی تنوع ژنتیکی گونه ملج ulmus glabra در رویشگاههای شمال ایران با استفاده از الگوهای ایزوانزیمی پراکسیداز و امیلاز (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار
14 بررسی جمعیت باکتری های خاکزی در کاربری های مختلف زراعی و باغی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
15 بررسی سطوح مختلف شوری بر شاخص های جوانه زنی بذور گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
16 بررسی شاخص های رویشی نهال تادار Celtis caucasica L. با تلقیح قارچ مایکوریزا آربوسکولار G. Intraradices تحت شرایط نرمال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
17 بررسی شادابی درختچه های شورگز tamarix hispida و سیاه تاغ haloxyion amodendron و تاثیر این دو گونه روی شوری خاک در استان قم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
18 بررسی نفوذ آلودگیهای ناشی از جنگ خلیج فارس در منطقه جلابی استان هرمزگان با استفاده از مطالعات آنزیمی و گاه نگاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
19 بهبود صفات ریشه ای نهال تادار Celtis Caucasica L تلقیح شده با قارچهای میکوریزی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 پاسخ های فیزیولوژیک نهال میکوریزی گونه تادار (Celtis caucasica L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
21 تاثیر بافت خاک بر فراوانی اسپورهای قارچ میکوریزا آربسکولار در ریزوسفر زبان گنجشک Fraxinus rotundifolia (مطالعه موردی چهارطاق اردل- چهارمحال بختیاری) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
22 تاثیر تغییرات اسیدیته خاک بر درصد کلیزاسیون قارچ های میکوریزا آربسکولار در دو فصل بهار و پاییز در ریزوسفر گونه زبان گنجشک Fraxinus rotundifolia (مطالعه موردی: چهارطاق اردل- چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
23 تاثیر عناصر خاک بر کلنیزاسیون قارچ های میکوریزا آربسکولار همزیست با ریشه گیاه دارویی کاکوتی (.Ziziphora clinopodioides Lam) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
24 تاثیر فصل بر فراوانی اسپور قارچ های میکوریزا آربسکولار در ریزوسفر گونه زبان گنجشک Fraxinus rotundifolia (مطالعه موردی: چهارطاق اردل- چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
25 تاثیر فصل نمونه برداری بر فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز در ریزوسفر زبان گنجشک Fraxinus rotundifolia (مطالعه موردی چهارطاق اردل چهارمحال بختیاری) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 تاثیر قارچ میکوریزی آربوسکولار بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در نهال تادار (Celtis caucasica L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
27 تاثیر قارچ های آربسکولار بر فعالیت آﻧﺰﻳﻢ آلکالین فسفاتاز در ریزوسفر زبان گنجشک (مطالعه موردی چهارطاق اردل چهارمحال بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
28 تاثیر قارچهای آربسکولار بر روی برخی ویژگیهای مرفولوژیک نهالهای محلب(Cerasus mahaleb (L.) Mill) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
29 تاثیر کربن آلی خاک بر کلیزاسیون قارچ میکوریزا آربسکولار در ریزوسفر زبان گنجشک Fraxinus rotundifolia (مطالعه موردی چهارطاق اردل چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
30 تأثیر فصل بر فعالیت برخی آنزیمهای خاک در رویشگاه شن (Lonicera nummulariifoli) چهارطاق اردل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
31 تأثیر قارچ میکوریزا آربسکولار بر فعالیت آنزیم دهیدروژناز در ریزوسفر گونه زبان گنجشک (Fraxinus rotundifolia) (مطالعه موردی : چهارطاق اردل- چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
32 تأثیر قارچ میکوریزا آربسکولار بر مقدار ازت خاک در ریزوسفر گونه زبان گنجشک (Fraxinus rotundifolia) (مطالعه موردی: چهارطاق اردل- چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
33 تغییرات رطوبت خاک در توده های جنگلی دچار زوال درختی ناشی از تغییر اقلیم در استان ایلام (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
34 تغییرات صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آویشن باغیThymus vulgaris با کاربرد اسیدسالیسیلیک تحت شرایط شور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
35 تغییرات فصلی درصد کلیزاسیون قارچ میکوریزا آربسکولار در ریزوسفر زبان گنجشک Fraxinus rotundifolia (مطالعه موردی: چهارطاق اردل- چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 جداسازی و شناسایی قارچ های میکوریز از ریزوسفر گیاهان در ایستگاه پخش سیلاب کوثر (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
37 ردیابی اثرات آلودگی فلزات سنگین بر روی درختان بلوط در جنگل تحقیقاتی ایلام (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
38 زیست پالایی گونه درختی اقاقیا Robinia pseudoacacia مطالعه موردی : پارک 22 بهمن شهرکرج (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
39 سنجش فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز در ریزوسفر نهال میکوریزایی محلب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
40 کلنیزاسیون میکوریزی و فعالیت اسید فسفاتاز در ریزوسفر گونهی محلب Cerasus mahaleb(L.) Millتحت تاثیر فصل (مطالعه موردی: رویشگاه چهارطاق اردل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
41 مطالعات اکولوژی و زیست محیطی رویشگاههای ارس ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار
42 مقایسه توانایی تغلیظ سرب توسط سه گونه درختی اقاقیا، زبان گنجشک و سرو نقره ای دربافت های متفاوت خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
43 مقایسه میزان انباشت کادمیوم و سرب در برگ ،ساقه و خاک گونه زبان گنجشک (Fraxinus rotundifolia)(مطالعه موردی:پارک جهان شهر کرج) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
44 مقایسه و ارزیابی آلوده کننده های گیاه و خاک در ابتدا و انتهای فصل رویش (مطالعه موردی: جنگل تحقیقاتی حاج بختیار ایلام) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
45 مقایسه همزیستی میکوریزی و ارتفاع ساقه در نهالهای تلقیح یافته با سه گونه قارچ میکوریزی در بافت سبک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
46 نقش میکوریزها و باکتریهای مفید بستر نهالستانهای جنگلی در استقرار گونه ها (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار